ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မာံအံၚ်ထူနာၚ်

Tag Archives: မာံအံၚ်ထူနာၚ်

ညောန်ကြပ်ကၠုၚ်ကဵုအကာဲအရာ သွက်ဂွံတုပ်စိုတ်ကဵုဂလာန် UNFC ဣရ ခူဥူရာ ဟီု

ပေါဲသဳကၠဳကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလဵုအသဳဗၟာ Peace Commission-PC ကေုာံ ဂကောံညးစၞးပ္ညဳ ပ္ညပ် သဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် Delegation for Political Negotiation-DPN နူ UNFC တံ သဳကၠဳ လဝ်ဂှ် တၠုၚ်လအာခိုဟ်ကၠုၚ် ဣရတုဲ သွက်ဂွံတုပ်စိုတ် ကဵုဂလာန် UNFC ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ်လေဝ် အကာဲအရာဍေံ ညောန်ကြပ်ကၠုၚ်ကီုဣရ သာ်ဝွံ ခူဥူရာ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဂကောံ DPN ဂးရ။

Read More »

ကောံဓရီု UPDJC အလန်ဏံ သွက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်ဆေၚ်ကဵုမူပၞောန်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကဵုဂၠံၚ်စၞောန်ကမၠောန်ဟေၚ် ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်

ကောံဓရီုကမ္မတဳပံၚ်တောဲအရာသဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် Union Political Dialogue Joint Committee-UPDJC မရနုက်ကဵု ၁၂ ဝါ ကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲဌာနဗဟဵုပရေၚ်သၟဟ်သၟန် ကောန်ဂကူ ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (NRPC) ဍုၚ်နေပျဳဒဝ် နူအံက်တဝ်ဗာ ၃၀ ဒဵုကဵု ၃၁ ဂှ် ဆၜိုတ် သွက်ဂွံက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် (Framework) မူပၞောန် ဆေၚ်ကဵုအရာသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ သွက်ဂွံက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ဂၠံၚ်စၞောန်ကမၠောန် (ToR) ဟေၚ် ဂွံလဝ်တၚ်တုပ်စိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဟွံမိက်ကဵုဂၠံၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဂတးကၠေံလက္ကရဴတုဲ ဂကောံ WLB ပ္တိတ်လိက်လလောၚ်တြး

ရံၚ်လ္တူအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်တ္ၚဲဏံတုဲ ဟိုတ်နူဟွံမွဲပၟိက်ကဵု ဂၠံၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဍုၚ်ဗၟာ ဂတးက္လေၚ် လက္ကရဴတေံပၠန်ဂှ်ရ နူဂကောံဇၞော်ညးဗြဴ (ဍုၚ်ဗၟာ) Women’s League of Burma-WLB ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြး နစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၃၁ ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Read More »

ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၈ တေံမ္ဂး ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကဵု DPN တံ က္လေၚ်သဳကၠဳပၠန်ဏောၚ်

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ Peace Commission-PC ကဵု ဂကောံညးစၞးပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် Delegation for Political Negotiation-DPN တံ သဳကၠဳလဝ် ဂလာန် (၉) တၚ် နူကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ် (United Nationalities Federal Council-UNFC) ပ္တိုန်လဝ်ဂှ် ဟွံစိုပ်ဒတုဲ ဏီတုဲ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၈ ဏံမ္ဂး က္လေၚ်သဳကၠဳပၠန်ဏောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

Read More »

UNFC ပ္တိုန်လဝ်ဒ္စါံတၚ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံတတ်ကၠောံ နကဵုနဲကဲနာနာသာ်မာန် အခိၚ်စိုပ်မံၚ်ဣရ ခူဥူရာ ဟီု

လ္တူတၚ် UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကၠုၚ်လဝ် (၈) တၚ်ဂှ် ဂစာန်တတ်ကၠောံ နကဵုနဲကဲနာနာသာ်ထေက်ဣရ သာ်ဝွံ ညးမဒှ်က္ဍိုက်သ္ကိုပ်ဂကောံ DPN ခူဥူရာ ဟီုပ္တိတ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂလာန်ပံက်ကောံဓရီု တ္ၚဲအံက်တဝ်ဗာ ၂၃ ဂှ်ရ။

Read More »

စပ်ကဵု NCA ဂှ် ဟိုတ်နူကၠိုဟ်လဝ်အောန်ဂှ်ရ ကမၠောန် JMC ဟွံဂြိပ် သ္ကိုပ်ပၞာန်သဝ်အာၚ်ဇြက်ဖိုဝ်ဂး

စပ်ကဵုပရေၚ် NCA ဂှ် ဟိုတ်နူတီကၠိုဟ်လဝ်အောန်ဂှ်ရ ကမၠောန် JMC ဂှ် ဍေံဟွံအံၚ်ဇၞးလောဲလောဲ သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ပၞာန်သဝ်အာၚ်ဇြက်ဖိုဝ် ဒုဥက္ကဌ (၁) JMC-U ဟီုဂးကၠုၚ် ပ္ဍဲကောံဓရီု ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် Joint Ceasefire Monitoring Committee-JMC-U မရနုက်ကဵု ၁၂ ဝါရ။

Read More »

ညးကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဆဵုဂဗဂှ် အရၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဒှ်မာန်

ညးကဵုကသပ်ကၟိ်န်ဍုၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဥက္ကဌ ဌာနဗဟဵုပရေၚ်သၟဟ်သၟန်ကောန်ဂကူ ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (NRPC) ကဵု ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဌဗဟဵု နာဲဟံသာ က္ဍိုက်ပ်တံ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁) မံက် ဒေါဝ်တ္ၚဲ ၁၂ နာဍဳဂှ် ဆဵုဂဗညးသ္ကံ ပ္ဍဲရုၚ် NRPC နေပျဳဒဝ်တေံရ။

Read More »

ထ္ပက် NCA တုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ် ၂ သၞာံဏံ ဒဒှ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ထုဲဂၠိုၚ်တိုန်ခ္ဍၚ် သာၚ်ကျဝ်ညောအ်ဂး

ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်တုဲ အပ္ဍဲကာလပွိုၚ်ၜါသၞာံဏံ ဒဒှ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ထုဲကၞာန်ဂၠိုၚ်တိုန်ခ္ဍၚ်ဏောၚ် သာၚ်ကျဝ်ညောအ် ညးလုပ်အဝေါၚ် ဂကောံညးအုပ်ကာ UPDJC ကမ္မတဳပံၚ်တောဲသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကၟိန်ဍုၚ် ဂးရ။

Read More »

ဂလာန်ပတှေ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်အဆံၚ်သုညရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် DPN ဟီု

ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳ အလန်ဆဋ္ဌမ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (Peace Commission) အလဵုအသဳ ကုာံ ညးစၞး DPN နူ UNFC တံဂှ် တ္ၚဲဏံ အဝ်ဂါတ် ၁၀ ဖါနူဂယး ၉ နာဍဳ ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဌာနဗဟဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံ ပရေၚ်သၟဟ်န်ကောန်ဂကူ (NRPC) ပ္ဍဲဂၠံၚ်ယှိုဲလဳ ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တုဲ အဆံၚ်ဓဝ်ပတှေ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်သုညရောၚ် သာ်ဝွံ ခူဥူရာ ညးမဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (DPN) နူကဵုဒပ်ပံၚ်ကောံယူအေန်အေပ်ဇြဳ ဟီုပ္တိတ်ဏာ ပ္ဍဲဂလာန်ပံက်ပေါဲသဳကၠဳဂှ်ရ။

Read More »