ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ယေန်ဆာဲ

Tag Archives: ယေန်ဆာဲ

သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် အရာပ် သွက်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာဏံ ရုဲစှ်အာရောၚ်

သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်/အရာပ် သွက်တွဵုရးမန်ဂှ် က္လေၚ်ရုဲစှ် အပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန်ဗာရောၚ် ရဴဝွံ ဂွံတီလဝ် နူဂကောံ အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

နဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဏံမ္ဂး ဗော် MNP ကဵု AMDP ဆဵုဂဗညးသ္ကံ ဗွဲပလးရောၚ်

ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဏံမ္ဂး ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် (၂) ဗော် မတွံဂး ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP ကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ ဗွဲပလးရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် (၂) ဗော်တံရ။

Read More »

ဗွဝ်ဖျာခတဵုတၟံ ဒေသတ္ကံခၟိုၚ် က္လေၚ်ခိုဟ်တိုန်ပၠန်

ခတဵုတၟံ ကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ် ပ္ဍဲကွာန်မုဟ်ဒုန် (ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်) တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သၞာံဏံ က္လေၚ်ဂွံကၠုၚ် ဗွဝ်ဖျာပၠန်တုဲ ဂွံသွံခိုဟ်မံၚ်ရောၚ် တၠကမၠောန်ကၠောန်ပ္တိတ် ခတဵုတၟံ သီုကဵုသတ်ဒကှော်တံ ဟီုရ။

Read More »

ဆေၚ်သွံအရက် ဖံက်ပ္ကဝ်စေဝ်ပၞောန် (၅၄) ဆေၚ် ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ ဆေၚ်သွံဒၟံၚ်အရက်ဂမၠိုၚ်ဂှ် နကဵုလၟေၚ်ဂိတုစၟဳစၟတ်မံၚ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) နူဂိတုအေဗရေဝ် ဒဵုကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာဂှ် ဆေၚ်သွံအရက် (၅၄) ဆေၚ် ဖံက်ပလီုစေဝ်ပၞောန်အခေါၚ်(လာၚ်ဇြေန်)တုဲ ကေတ်လဝ်အရေဝ်နွံရောၚ်ဂှ် ဥုကာန်ဝေန် ညးသၟဝ် (လက်ထောက်) သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ဌာနက္ဍိုက်က္ဍိုပ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

Read More »

သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်ကဵု ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီုဂှ် နူအလဵုအသဳတွဵုရး ဟွံဂွံကဵုပရိုၚ် ကုရုၚ်စက်ဏီ

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်​မန် သ္ပလဝ်ဒ္တန် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်ကဵုရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL ဂှ် မုပရိုၚ်လေဝ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်​မန် ဟွံဂွံကဵုနၚ်ဏီ ညးမၞုံတာလျိုၚ်ရုၚ်စက်တံ ဟီုရ။

Read More »

ညးဒေသကွာန်မှိၚ်ဂနိၚ် ၜိုတ် (၁၀၀) တၠ ဓမံက်ထ္ၜးဆန္ဒ ကုညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဒေသမာဲစၟတ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်

ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒေသမာဲစၟတ် (၁)၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဒဝ်မျတိၚ်္ဂဳမဝ် ဟိုတ်နူပဲါတးထောံ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် နူကဵုတာလျိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၂၁)၊ အခိၚ်ဗဂါပ်ဂယး (၈း၃၀) နာဍဳဂှ် ညးကောန်ကွာန်ဒေသမှိၚ်ဂနိၚ် ၜိုတ် (၁၀၀) တၠတံ ဓမံက်ထ္ၜးဆန္ဒအိုတ်ရ။

Read More »

ဟွံမၚ်မွဲစေဝ်ပၞောန်တုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်​မန် ကေတ်လဝ်အရေဝ် ညးဂၠေၚ်ဝန်ဌာနစရၚ်အၚ်တိ ၃၃ တၠ

ပ္ဍဲမွဲကာလအလဵုအသဳ NLD တိုန်ကၠုၚ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ညးဂၠေၚ်ဝန်ဌာနစရၚ်အၚ်တိ ၃၃ တၠ ဟိုတ်နူဟွံမၚ်မွဲသၞောဝ်တုဲ ရပ်စပ်ကေတ်လဝ်အရေဝ်နွံ ဥူထောန်ဌေ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ဝဳဝတ် ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် နူဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန် ဂးရ။

Read More »

ဂလာန်ကေတ်အရေဝ် ကုကုမ္ပဏဳ MCL ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန်ဒ္စဵုဒ္စးကီုလေဝ် ကၠတ်ထဝ်ပါ်မာဲဒှ်အာဒ္တန်

သီုဟွံဂွံအခေါၚ်မွဲသာ်ဏီ ကုမ္ပဏဳရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု (MCL) ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ဗဂေတ်စက် ပ္တိတ်ဇြဟတ်ဓါတ်လလဳ နကဵုချးတၟံဂှ် အတိုၚ်ဥပဒေနွံဂှ်ဟေၚ် ကေတ်အရေဝ်ဂပ်ဝ်ရောၚ် ပၠောပ်လဝ်ဂလာန်သာ်ဏံဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဆေဝ်ဒဝ်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်မန် သေပ်တေမ်ဗာ ၆ ဂှ် ပါ်မာဲတုဲ သ္ပလဝ်ဒ္တန် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်ရ။

Read More »

ဌာနမၚ်မွဲဝဳပရာ ကောန်ၚာ်ယဲအဝ်တေတ်ဇြေမ် Autism ပ္ဍဲမတ်မလီုဂှ် ပံက်ဣရ

ရန်ကဵုသွက်ဂွံမၚ်မွဲဝဳပရာ ကောန်ၚာ်က္ဍဟ်ဟွံပေၚ် ကော်ဂး ယဲအဝ်တေတ်ဇြေမ် Autism နွံအပ္ဍဲတွဵုရးမန်၊ တွဵုရးကရေၚ် ကေုာံရးတနၚ်သဳတံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂ မံက်ဂှ် စပံက်တိုန်ဌာနသွက်ဂွံမၚ်မွဲဝဳပရာ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဣရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူညးမၞုံတာလျိုၚ်ဌာနဂှ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် သွံလဝ်ဗွိုၚ်ရပ်က ဂွံသြန် ဗ္ဒါဲ ၁၄၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကော်လဝ်လေလာန် ဗွိုၚ်ရပ်က ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၂၈ ဂှ် က္လိဂွံသြန် ကြပ်ပေၚ် ၁၄၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ကမၠောန်က တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »