ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ယေန်ဆာဲ (page 2)

Tag Archives: ယေန်ဆာဲ

ဂလာန်ကေတ်အရေဝ် ကုကုမ္ပဏဳ MCL ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန်ဒ္စဵုဒ္စးကီုလေဝ် ကၠတ်ထဝ်ပါ်မာဲဒှ်အာဒ္တန်

သီုဟွံဂွံအခေါၚ်မွဲသာ်ဏီ ကုမ္ပဏဳရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု (MCL) ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ဗဂေတ်စက် ပ္တိတ်ဇြဟတ်ဓါတ်လလဳ နကဵုချးတၟံဂှ် အတိုၚ်ဥပဒေနွံဂှ်ဟေၚ် ကေတ်အရေဝ်ဂပ်ဝ်ရောၚ် ပၠောပ်လဝ်ဂလာန်သာ်ဏံဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဆေဝ်ဒဝ်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်မန် သေပ်တေမ်ဗာ ၆ ဂှ် ပါ်မာဲတုဲ သ္ပလဝ်ဒ္တန် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်ရ။

Read More »

ဌာနမၚ်မွဲဝဳပရာ ကောန်ၚာ်ယဲအဝ်တေတ်ဇြေမ် Autism ပ္ဍဲမတ်မလီုဂှ် ပံက်ဣရ

ရန်ကဵုသွက်ဂွံမၚ်မွဲဝဳပရာ ကောန်ၚာ်က္ဍဟ်ဟွံပေၚ် ကော်ဂး ယဲအဝ်တေတ်ဇြေမ် Autism နွံအပ္ဍဲတွဵုရးမန်၊ တွဵုရးကရေၚ် ကေုာံရးတနၚ်သဳတံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂ မံက်ဂှ် စပံက်တိုန်ဌာနသွက်ဂွံမၚ်မွဲဝဳပရာ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဣရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူညးမၞုံတာလျိုၚ်ဌာနဂှ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် သွံလဝ်ဗွိုၚ်ရပ်က ဂွံသြန် ဗ္ဒါဲ ၁၄၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကော်လဝ်လေလာန် ဗွိုၚ်ရပ်က ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၂၈ ဂှ် က္လိဂွံသြန် ကြပ်ပေၚ် ၁၄၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ကမၠောန်က တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

သွက်ဝါဗ္ၚဗၠိုက်ဍာ် လီုလာ်အာ အပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ အလဵုအသဳထံက်ပၚ် မွဲဨက ၅ ဠက်ဒကေဝ်ရောၚ်

တုဲကၠုၚ်ဏံ အပ္ဍဲတွဵုရးမန် ဟိုတ်နူဗြဲထတ် ဍာ်ဇၞော် ဝါဗ္ၚတံ ဗၠိုက်အာဍာ်ဂှ်ရ ဝါဗ္ၚလီုလာ်အာ ဗၞတ် ၄ လ္ၚီဨကပြၚ်တုဲ အလဵုအသဳတွဵုရး ကဵုသြန်ထံက်ပၚ် မွဲဨကတှေ် ၅ ဠက်ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူဝန်ဇၞော် တဵု,လွဳ ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ကိစ္စအာတ်လဝ်သြန်ဇခဳတန်ဍောတ် သွာၚ်အုပ်ဓုပ် အပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂှ် ရပ်စပ်စၟဳစၟတ်ဣရ

ကိစ္စသၞာဲဒါဂၠေၚ်ဝန် သၟဟ်ကဵုအဆံၚ်သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ မကေတ်ဒၟံၚ်တာလျိုၚ် အပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် အာတ်လဝ်သြန် ပ္ဍဲဇခဳတန်ဍောတ် ခါန်လဝ်တၟိ သွက်ရုၚ်ကၠတ်ထဝ်ဂှ်တုဲ နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ ရပ်စပ်စၟဳစၟတ်ဒၟံၚ် အတိုၚ်ဥပဒေသ ညးဂၠေၚ်ဝန်ဒုၚ်ကာဂှ်ဣရရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵုဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ

ဖက်ဆောညးအုပ်ကာဗဟဵု နာဲဇဲယက္ဍိုက်ပ် ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဒံက်တာအေဇြာန်က္ဍိုက်ပ် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံ တ္ၚဲဏံ အဝ်ဂါတ် ၂၃ ဆဵုဂဗသဳကၠဳလဝ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဗဒေံါဆေဝ်ဒဝ်လဝ် ဍာ်သွုၚ် ၃ ဂကူ

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပၞောဝ်ကဵုဍာ်သုၚ် မသွံတရးဒၟံၚ်တံ ညံၚ်ဟဂွံသွံတရး ဍာ်သုၚ် ၃ ဂကူဂှ် နူဌာနဆေၚ်စပ် တာဒၞါဗဒေံါလဝ်ဗွဲယာယဳရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ကောပ်ကာဲစၞစသုၚ်ကေုာံဂဥုဲဇဗ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲကျာ်ထဝ် ဍာ်ဇတ်စှေ်အာဣရတုဲ မၞိဟ်ဒဴဘဲဍာ်တံ က္လေၚ်စဴသ္ၚိဌာန်

ဍာ်ဇၞော်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်ဂှ် က္လေၚ်ဇတ်စှေ်အာဣရ၊ ညးဒဴဘဲဍာ်တံလေဝ် ဂိတုဂျူလာၚ် ၂၅ စနူပယျာံအဒေါဝ်တ္ၚဲဂှ် က္လေၚ်စဴသ္ၚိဌာန်အိုတ်ဣရရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကောန်ဒေသ ကေုာံ ညးကဵုအရီုဗၚ် ကုရဲဒးဘဲဍာ်တံရ။

Read More »

သြန်အခေါန်ခဠာ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် စကာပ္ဍဲပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသရောၚ်

သြန်အကံက်အခေါန်ခဠာ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် စကာပ္ဍဲကမၠောန်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးမန်ရ။

Read More »

စၞစသုၚ် ဟွံထေက်ကဵုစတံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မံၚ် ပ္ဍဲအကြာဖျာ နွံမတ်မလီုကဵုၜဳက္လေၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ပ္ဍဲဖျာဍုၚ်မတ်မလီု ကဵု ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်ဂှ် စၟဳစၟတ် ဂွံဆဵုကေတ် ခရံက်ဖျောန်ပ္တိုန်လဝ်အရၚ် နကဵုဍာ်ဂဥုဲ ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ် ကေုာံ ဆီအဒါ မစကာလဝ် ဂဥုဲဖဝ်မလေန်တံရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ကောပ်ကာဲစၞစသုၚ် ကေုာံဂဥုဲဇဗ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »