ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ယေန်ဆာဲ (page 2)

Tag Archives: ယေန်ဆာဲ

သွက်ဝါဗ္ၚဗၠိုက်ဍာ် လီုလာ်အာ အပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ အလဵုအသဳထံက်ပၚ် မွဲဨက ၅ ဠက်ဒကေဝ်ရောၚ်

တုဲကၠုၚ်ဏံ အပ္ဍဲတွဵုရးမန် ဟိုတ်နူဗြဲထတ် ဍာ်ဇၞော် ဝါဗ္ၚတံ ဗၠိုက်အာဍာ်ဂှ်ရ ဝါဗ္ၚလီုလာ်အာ ဗၞတ် ၄ လ္ၚီဨကပြၚ်တုဲ အလဵုအသဳတွဵုရး ကဵုသြန်ထံက်ပၚ် မွဲဨကတှေ် ၅ ဠက်ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူဝန်ဇၞော် တဵု,လွဳ ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ကိစ္စအာတ်လဝ်သြန်ဇခဳတန်ဍောတ် သွာၚ်အုပ်ဓုပ် အပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂှ် ရပ်စပ်စၟဳစၟတ်ဣရ

ကိစ္စသၞာဲဒါဂၠေၚ်ဝန် သၟဟ်ကဵုအဆံၚ်သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ မကေတ်ဒၟံၚ်တာလျိုၚ် အပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် အာတ်လဝ်သြန် ပ္ဍဲဇခဳတန်ဍောတ် ခါန်လဝ်တၟိ သွက်ရုၚ်ကၠတ်ထဝ်ဂှ်တုဲ နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ ရပ်စပ်စၟဳစၟတ်ဒၟံၚ် အတိုၚ်ဥပဒေသ ညးဂၠေၚ်ဝန်ဒုၚ်ကာဂှ်ဣရရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵုဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ

ဖက်ဆောညးအုပ်ကာဗဟဵု နာဲဇဲယက္ဍိုက်ပ် ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဒံက်တာအေဇြာန်က္ဍိုက်ပ် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံ တ္ၚဲဏံ အဝ်ဂါတ် ၂၃ ဆဵုဂဗသဳကၠဳလဝ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဗဒေံါဆေဝ်ဒဝ်လဝ် ဍာ်သွုၚ် ၃ ဂကူ

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပၞောဝ်ကဵုဍာ်သုၚ် မသွံတရးဒၟံၚ်တံ ညံၚ်ဟဂွံသွံတရး ဍာ်သုၚ် ၃ ဂကူဂှ် နူဌာနဆေၚ်စပ် တာဒၞါဗဒေံါလဝ်ဗွဲယာယဳရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ကောပ်ကာဲစၞစသုၚ်ကေုာံဂဥုဲဇဗ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲကျာ်ထဝ် ဍာ်ဇတ်စှေ်အာဣရတုဲ မၞိဟ်ဒဴဘဲဍာ်တံ က္လေၚ်စဴသ္ၚိဌာန်

ဍာ်ဇၞော်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်ဂှ် က္လေၚ်ဇတ်စှေ်အာဣရ၊ ညးဒဴဘဲဍာ်တံလေဝ် ဂိတုဂျူလာၚ် ၂၅ စနူပယျာံအဒေါဝ်တ္ၚဲဂှ် က္လေၚ်စဴသ္ၚိဌာန်အိုတ်ဣရရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကောန်ဒေသ ကေုာံ ညးကဵုအရီုဗၚ် ကုရဲဒးဘဲဍာ်တံရ။

Read More »

သြန်အခေါန်ခဠာ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် စကာပ္ဍဲပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသရောၚ်

သြန်အကံက်အခေါန်ခဠာ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် စကာပ္ဍဲကမၠောန်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးမန်ရ။

Read More »

စၞစသုၚ် ဟွံထေက်ကဵုစတံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မံၚ် ပ္ဍဲအကြာဖျာ နွံမတ်မလီုကဵုၜဳက္လေၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ပ္ဍဲဖျာဍုၚ်မတ်မလီု ကဵု ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်ဂှ် စၟဳစၟတ် ဂွံဆဵုကေတ် ခရံက်ဖျောန်ပ္တိုန်လဝ်အရၚ် နကဵုဍာ်ဂဥုဲ ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ် ကေုာံ ဆီအဒါ မစကာလဝ် ဂဥုဲဖဝ်မလေန်တံရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ကောပ်ကာဲစၞစသုၚ် ကေုာံဂဥုဲဇဗ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ထပ်ပံက်သမၠုၚ်ကဵုအဆံၚ်ဘာဗ္တောန်လိက် ၆၉ ဘာ

ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ တွဵုရးမန်ဏံ ထပ်ပံက်သမၠုၚ်လဝ်ဘာဗ္တောန်လိက် ၆၉ ဘာရောၚ် ဥူမျဵုတေအ်အံၚ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူဌာနသ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

Read More »

ၚုဟ်လုပ် ဗွိုၚ်ယေန်သၞာၚ်ဒေသ ကျာ်ဣသိယဵု အပ္ဍဲပွိုၚ် ၆ ဂိတုဏံ က္လိဂွံ ဗ္ဒါဲ ၅ လ္ၚီကိုဋ်ဒကေဝ်

ဗွိုၚ်ယေန်သၞာၚ်ဒေသ ကျာ်ဣသိယဵု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ် ၆ ဂိတုတုဲကၠုၚ်ဏံ က္လိဂွံသြန် ၚုဟ်လုပ် နူကဵုကၟုဲဍုၚ်သၟာၚ် နွံဗ္ဒာဲ ၅၀၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံဂေါပကကျာ်ဣသိယဵုရ။

Read More »

အပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဏံ သြန်အခေါန်တွဵုရးဍုၚ်မန် ကံက်ဂွံဂၠိုၚ်နူမရန်ကြန်လဝ်ဂှ်ဏီ

အပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးမန်ဏံ သြန်အခေါန် နူအခေါန် (၅) ဂကူဂှ် ကံက်ဂွံ (၁၂၂.၃) တၟံကၠံတုဲ ရံၚ်ကဵုလၟိဟ်ဏံမ္ဂး ကံက်ဂွံသြန်အခေါန် ဂၠိုၚ်နူကဵုမရန်လဝ် (လျာထားချက်ထက်) ဂှ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ဌာနက္ဍိုက်ပ်အခေါန် တွဵုရးမန်ရ။

Read More »