ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ယေန်ဆာဲ (page 3)

Tag Archives: ယေန်ဆာဲ

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ထပ်ပံက်သမၠုၚ်ကဵုအဆံၚ်ဘာဗ္တောန်လိက် ၆၉ ဘာ

ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ တွဵုရးမန်ဏံ ထပ်ပံက်သမၠုၚ်လဝ်ဘာဗ္တောန်လိက် ၆၉ ဘာရောၚ် ဥူမျဵုတေအ်အံၚ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူဌာနသ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

Read More »

ၚုဟ်လုပ် ဗွိုၚ်ယေန်သၞာၚ်ဒေသ ကျာ်ဣသိယဵု အပ္ဍဲပွိုၚ် ၆ ဂိတုဏံ က္လိဂွံ ဗ္ဒါဲ ၅ လ္ၚီကိုဋ်ဒကေဝ်

ဗွိုၚ်ယေန်သၞာၚ်ဒေသ ကျာ်ဣသိယဵု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ် ၆ ဂိတုတုဲကၠုၚ်ဏံ က္လိဂွံသြန် ၚုဟ်လုပ် နူကဵုကၟုဲဍုၚ်သၟာၚ် နွံဗ္ဒာဲ ၅၀၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံဂေါပကကျာ်ဣသိယဵုရ။

Read More »

အပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဏံ သြန်အခေါန်တွဵုရးဍုၚ်မန် ကံက်ဂွံဂၠိုၚ်နူမရန်ကြန်လဝ်ဂှ်ဏီ

အပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးမန်ဏံ သြန်အခေါန် နူအခေါန် (၅) ဂကူဂှ် ကံက်ဂွံ (၁၂၂.၃) တၟံကၠံတုဲ ရံၚ်ကဵုလၟိဟ်ဏံမ္ဂး ကံက်ဂွံသြန်အခေါန် ဂၠိုၚ်နူကဵုမရန်လဝ် (လျာထားချက်ထက်) ဂှ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ဌာနက္ဍိုက်ပ်အခေါန် တွဵုရးမန်ရ။

Read More »

သွက်သ္ဘၚ်အတးသကြာၚ်္န် အဆံၚ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အလဵုအသဳ ရန်သုၚ်စောဲသြန် ၅၀၀ ကိုဋ်

သွက်သ္ဘၚ်အတးသကြာၚ်္န် အဆံၚ်တွဵုရး နူအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ရန်သုၚ်စောဲအာသြန် ၅၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ် ရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ တွဵုရးရ။

Read More »

သြန်ပဵုသာန်မံၚ် ပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးဍုၚ်မန် ၁၃၆၁ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်ဂှ် က္လေၚ်ပအပ်ထောံ

သၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ သြန်နူ ၁၃ ဌာနတံ ပဵုသာန်ဒၟံၚ် ၁၃၆၁ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်တုဲ က္လေၚ်ပအပ်ထောံ အလန်ကၠာအိုတ်ရောၚ် ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဝန်ဇၞော် ကိုန်အစဳဇန်၊ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ၊ ကောပ်ကာဲစရၚ်မၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် ဟီုရ။

Read More »

ကိစ္စဂၠံၚ်ကွဳစက် ဆိုအ်ကၟာတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဖျာဇၞော်မတ်မလီုဂှ် ဌာနဆေၚ်စပ်တံပံၚ်ကောံပသောၚ်အာရောၚ်

ကိစ္စဂၠံၚ်ကွဳစက် ဆိုအ်ကၟာတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဖျာဇၞော် စၟတ် (၁) (၂) ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးမန်ဂှ် ဌာနဆေၚ်စပ် (၇) ဌာနတံ ပံၚ်တောဲပသောၚ်အာရောၚ် သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် ဟီုရ။

Read More »

မွဲသတ္တဟ မွဲအလန် ဆဵုဂဗကဵုမဳဒဳယာပရိုၚ်တံရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တၟိ တွဵုရးမန် ဟီု

စပ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးတုဲ မွဲသတ္တဟမ္ဂး ဗၞတ်မွဲဝါ ဒံက်တာအေဇြာန် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တၟိ တွဵုရးမန် ဆဵုဂဗသောၚ်က္လးအာ ကုရဲမဳဒဳယာပရိုၚ်တံရောၚ် သာ်ဝွံ ဟီုဂးကဵုရဲမဳဒဳယာတံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၇) ရ။

Read More »

ကောန်အချုက် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ဖျုဲပြံၚ်စွံ ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ် ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ယာယဳ

ရုၚ်အချုက် နွံပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ကေုာံရုၚ်အချုက် နွံပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မုတ္တမတံဂှ် ဒးကလေၚ်ပဠေဝ်ရောၚ်တုဲ ကောန်အချုက်တံဂှ် ပပ္တံနူဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၈ ပြံၚ်စွံဗွဲယာယဳ ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ် ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

လ္တူဒဵုကျာ်ဣသိယဵုတေံ ယျဵုယျဵုလေဝ်ဟဝ်တေဝ် သိုၚ်လဝ်ဗ္ဒံၜက်ပြၚ်အာနူအခေါၚ်ဂှ် ရိုဟ်ပလီုဣရ

ပ္ဍဲလ္တူဒဵုကျာ်ဣသိယဵုတေံ (ရိုးရိုးလေးဟိုတယ်) သိုၚ်လဝ်ဗ္ဒံ သၠုၚ်တိုန်အာနူသမၠုၚ် ၃၀ ပေသၟးဟွံက လၟိဟ်ဗ္ဒံလေဝ် ၜက်ပြၚ်အာနူအခေါၚ် ၁၀၆ ဗ္ဒံတုဲ လၟုဟ်မ္ဂး စရိုဟ်ပလီုမံၚ်ဣရ သာ်ဝွံ ဂွံတီလဝ် နူဥူယျေဝ်ဝေန် မာန်နေဂျာ ယျဵုယျဵုလေဝ်ဟဝ်တေဝ်ရ။

Read More »

ညးစၞးတၟေၚ်ဆေၚ်ကဵုအခေါၚ်အရာမၞိဟ် နူကုလသမဂ္ဂ အာသ္ၚဳကျောဝ် ဗ္ဒိုပ်သ္ၚိစာတ် ဇိုၚ်ကျာ်

မေဿ်ယာန်ဟဳလဳ (ညးချူပ္တိုန် လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်တၟေၚ် ဆေၚ်ကဵုအကာဲအရာ အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ဍုၚ်ဗၟာ သွက်ညးအုပ်ကာကုလသမဂ္ဂ) မွဲကရောံကဵုဂကောံတံ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၁ ဂှ် ကၠုၚ်စိုပ်လ္ၚတ်ဗဵု ဗ္ဒိုပ်ၜုၚ်တၟံ ဌာနက္ဍိုက်ပ်သ္ၚိစာတ် ဇိုၚ်ကျာ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »