ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ယေန်ဆာဲ (page 3)

Tag Archives: ယေန်ဆာဲ

သွက်သ္ဘၚ်အတးသကြာၚ်္န် အဆံၚ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အလဵုအသဳ ရန်သုၚ်စောဲသြန် ၅၀၀ ကိုဋ်

သွက်သ္ဘၚ်အတးသကြာၚ်္န် အဆံၚ်တွဵုရး နူအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ရန်သုၚ်စောဲအာသြန် ၅၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ် ရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ တွဵုရးရ။

Read More »

သြန်ပဵုသာန်မံၚ် ပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးဍုၚ်မန် ၁၃၆၁ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်ဂှ် က္လေၚ်ပအပ်ထောံ

သၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ သြန်နူ ၁၃ ဌာနတံ ပဵုသာန်ဒၟံၚ် ၁၃၆၁ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်တုဲ က္လေၚ်ပအပ်ထောံ အလန်ကၠာအိုတ်ရောၚ် ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဝန်ဇၞော် ကိုန်အစဳဇန်၊ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ၊ ကောပ်ကာဲစရၚ်မၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် ဟီုရ။

Read More »

ကိစ္စဂၠံၚ်ကွဳစက် ဆိုအ်ကၟာတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဖျာဇၞော်မတ်မလီုဂှ် ဌာနဆေၚ်စပ်တံပံၚ်ကောံပသောၚ်အာရောၚ်

ကိစ္စဂၠံၚ်ကွဳစက် ဆိုအ်ကၟာတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဖျာဇၞော် စၟတ် (၁) (၂) ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးမန်ဂှ် ဌာနဆေၚ်စပ် (၇) ဌာနတံ ပံၚ်တောဲပသောၚ်အာရောၚ် သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် ဟီုရ။

Read More »

မွဲသတ္တဟ မွဲအလန် ဆဵုဂဗကဵုမဳဒဳယာပရိုၚ်တံရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တၟိ တွဵုရးမန် ဟီု

စပ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးတုဲ မွဲသတ္တဟမ္ဂး ဗၞတ်မွဲဝါ ဒံက်တာအေဇြာန် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တၟိ တွဵုရးမန် ဆဵုဂဗသောၚ်က္လးအာ ကုရဲမဳဒဳယာပရိုၚ်တံရောၚ် သာ်ဝွံ ဟီုဂးကဵုရဲမဳဒဳယာတံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၇) ရ။

Read More »

ကောန်အချုက် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ဖျုဲပြံၚ်စွံ ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ် ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ယာယဳ

ရုၚ်အချုက် နွံပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ကေုာံရုၚ်အချုက် နွံပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မုတ္တမတံဂှ် ဒးကလေၚ်ပဠေဝ်ရောၚ်တုဲ ကောန်အချုက်တံဂှ် ပပ္တံနူဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၈ ပြံၚ်စွံဗွဲယာယဳ ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ် ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

လ္တူဒဵုကျာ်ဣသိယဵုတေံ ယျဵုယျဵုလေဝ်ဟဝ်တေဝ် သိုၚ်လဝ်ဗ္ဒံၜက်ပြၚ်အာနူအခေါၚ်ဂှ် ရိုဟ်ပလီုဣရ

ပ္ဍဲလ္တူဒဵုကျာ်ဣသိယဵုတေံ (ရိုးရိုးလေးဟိုတယ်) သိုၚ်လဝ်ဗ္ဒံ သၠုၚ်တိုန်အာနူသမၠုၚ် ၃၀ ပေသၟးဟွံက လၟိဟ်ဗ္ဒံလေဝ် ၜက်ပြၚ်အာနူအခေါၚ် ၁၀၆ ဗ္ဒံတုဲ လၟုဟ်မ္ဂး စရိုဟ်ပလီုမံၚ်ဣရ သာ်ဝွံ ဂွံတီလဝ် နူဥူယျေဝ်ဝေန် မာန်နေဂျာ ယျဵုယျဵုလေဝ်ဟဝ်တေဝ်ရ။

Read More »

ညးစၞးတၟေၚ်ဆေၚ်ကဵုအခေါၚ်အရာမၞိဟ် နူကုလသမဂ္ဂ အာသ္ၚဳကျောဝ် ဗ္ဒိုပ်သ္ၚိစာတ် ဇိုၚ်ကျာ်

မေဿ်ယာန်ဟဳလဳ (ညးချူပ္တိုန် လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်တၟေၚ် ဆေၚ်ကဵုအကာဲအရာ အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ဍုၚ်ဗၟာ သွက်ညးအုပ်ကာကုလသမဂ္ဂ) မွဲကရောံကဵုဂကောံတံ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၁ ဂှ် ကၠုၚ်စိုပ်လ္ၚတ်ဗဵု ဗ္ဒိုပ်ၜုၚ်တၟံ ဌာနက္ဍိုက်ပ်သ္ၚိစာတ် ဇိုၚ်ကျာ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ကိစ္စသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒးဒုၚ်တေၚ်လဝ်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ်သတ္တဟဏံ လလောၚ်ပ္တိတ်ဏောၚ်

စပ်ကဵုတေၚ်လဝ် ကိစ္စသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ ၜိုတ်ဗၞတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲဂွံဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ်သတ္တဟဏံ လလောၚ်ကဵုအာရောၚ် သာ်ဝွံ ဥူညာဏ်ဝေန် ညးက္ဍိုပ်ဂကောံလ္ၚတ်စၟဳစၟတ် နူဗော်NLD ဟီုရ။

Read More »

ကောန်ဒုဟ်ဂြိပ်နူဍုၚ်သေံတုဲ ရပ်ဂွံလဝ် ပ္ဍဲမတ်မလီုဂှ် ပံက်ဂဗုတ်ကေတ်အရေဝ် နကဵုဥပဒေလဝက

ကောန်ဒုဟ်မွဲတၠ ဂြိပ်တိတ်နူဍုၚ်သေံတုဲ လုပ်ဇူဒီုမံၚ် ပ္ဍဲရာမညဟိုဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ရပ်ဂွံပ္ဍဲဖါသဝ်တ္ၚဲ စၟတ်တ္ၚဲဒိဇြေမ်ဗာ ၁၈ ဂှ်တုဲ လုပ်ဇူဒီု ဟိုတ်နူဟွံမွဲကဵုလိ်က်ဒၟုက်သက်သဳ မမိက်ကဵုမွဲမွဲဂှ်ရ နူလဝက ပွိုၚ်ဍုၚ် ပံက်လဝ်အမှု ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မုဟ်ပန်ရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ပ္ဍဲတိတ္ကံၜတ် ၁၄၀၀၀ ဨက ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်ဂှ် ကဵုအခေါၚ်ကၠောန် နသၞောတ်လၟေၚ်အလန်ရောၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ်တေံ တိဒိုဟ်တိုန်တၟိ နွံ(၁၄၀၀၀) ဨကတုဲ ပံက်ကဵုအခေါၚ်ကၠောန် ကုညးဟွံမွဲကဵု တိဗ္ၚတံ နကဵုသၞောတ်လၟေၚ်အလန်ညးကဵုညးရောၚ် သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော် ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ ဝဳဝတ် ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံ ပလံၚ်ဗ္စိုပ် တွဵုရး ဟီုရ။

Read More »