ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ယေန်ဆာဲ (page 3)

Tag Archives: ယေန်ဆာဲ

ကောန်အချုက် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ဖျုဲပြံၚ်စွံ ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ် ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ယာယဳ

ရုၚ်အချုက် နွံပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ကေုာံရုၚ်အချုက် နွံပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မုတ္တမတံဂှ် ဒးကလေၚ်ပဠေဝ်ရောၚ်တုဲ ကောန်အချုက်တံဂှ် ပပ္တံနူဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၈ ပြံၚ်စွံဗွဲယာယဳ ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ် ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

လ္တူဒဵုကျာ်ဣသိယဵုတေံ ယျဵုယျဵုလေဝ်ဟဝ်တေဝ် သိုၚ်လဝ်ဗ္ဒံၜက်ပြၚ်အာနူအခေါၚ်ဂှ် ရိုဟ်ပလီုဣရ

ပ္ဍဲလ္တူဒဵုကျာ်ဣသိယဵုတေံ (ရိုးရိုးလေးဟိုတယ်) သိုၚ်လဝ်ဗ္ဒံ သၠုၚ်တိုန်အာနူသမၠုၚ် ၃၀ ပေသၟးဟွံက လၟိဟ်ဗ္ဒံလေဝ် ၜက်ပြၚ်အာနူအခေါၚ် ၁၀၆ ဗ္ဒံတုဲ လၟုဟ်မ္ဂး စရိုဟ်ပလီုမံၚ်ဣရ သာ်ဝွံ ဂွံတီလဝ် နူဥူယျေဝ်ဝေန် မာန်နေဂျာ ယျဵုယျဵုလေဝ်ဟဝ်တေဝ်ရ။

Read More »

ညးစၞးတၟေၚ်ဆေၚ်ကဵုအခေါၚ်အရာမၞိဟ် နူကုလသမဂ္ဂ အာသ္ၚဳကျောဝ် ဗ္ဒိုပ်သ္ၚိစာတ် ဇိုၚ်ကျာ်

မေဿ်ယာန်ဟဳလဳ (ညးချူပ္တိုန် လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်တၟေၚ် ဆေၚ်ကဵုအကာဲအရာ အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ဍုၚ်ဗၟာ သွက်ညးအုပ်ကာကုလသမဂ္ဂ) မွဲကရောံကဵုဂကောံတံ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၁ ဂှ် ကၠုၚ်စိုပ်လ္ၚတ်ဗဵု ဗ္ဒိုပ်ၜုၚ်တၟံ ဌာနက္ဍိုက်ပ်သ္ၚိစာတ် ဇိုၚ်ကျာ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ကိစ္စသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒးဒုၚ်တေၚ်လဝ်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ်သတ္တဟဏံ လလောၚ်ပ္တိတ်ဏောၚ်

စပ်ကဵုတေၚ်လဝ် ကိစ္စသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ ၜိုတ်ဗၞတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲဂွံဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ်သတ္တဟဏံ လလောၚ်ကဵုအာရောၚ် သာ်ဝွံ ဥူညာဏ်ဝေန် ညးက္ဍိုပ်ဂကောံလ္ၚတ်စၟဳစၟတ် နူဗော်NLD ဟီုရ။

Read More »

ကောန်ဒုဟ်ဂြိပ်နူဍုၚ်သေံတုဲ ရပ်ဂွံလဝ် ပ္ဍဲမတ်မလီုဂှ် ပံက်ဂဗုတ်ကေတ်အရေဝ် နကဵုဥပဒေလဝက

ကောန်ဒုဟ်မွဲတၠ ဂြိပ်တိတ်နူဍုၚ်သေံတုဲ လုပ်ဇူဒီုမံၚ် ပ္ဍဲရာမညဟိုဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ရပ်ဂွံပ္ဍဲဖါသဝ်တ္ၚဲ စၟတ်တ္ၚဲဒိဇြေမ်ဗာ ၁၈ ဂှ်တုဲ လုပ်ဇူဒီု ဟိုတ်နူဟွံမွဲကဵုလိ်က်ဒၟုက်သက်သဳ မမိက်ကဵုမွဲမွဲဂှ်ရ နူလဝက ပွိုၚ်ဍုၚ် ပံက်လဝ်အမှု ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မုဟ်ပန်ရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ပ္ဍဲတိတ္ကံၜတ် ၁၄၀၀၀ ဨက ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်ဂှ် ကဵုအခေါၚ်ကၠောန် နသၞောတ်လၟေၚ်အလန်ရောၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ်တေံ တိဒိုဟ်တိုန်တၟိ နွံ(၁၄၀၀၀) ဨကတုဲ ပံက်ကဵုအခေါၚ်ကၠောန် ကုညးဟွံမွဲကဵု တိဗ္ၚတံ နကဵုသၞောတ်လၟေၚ်အလန်ညးကဵုညးရောၚ် သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော် ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ ဝဳဝတ် ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံ ပလံၚ်ဗ္စိုပ် တွဵုရး ဟီုရ။

Read More »

မြေက်ဍိုတ်တ် ၆၁ ဂကူ နွံအပ္ဍဲဖျာတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဗက်သီဖအိုတ်ရောၚ်

မြေက်ဍိုတ်တ် လၟိဟ်တဆိပ် ၆၁ ဂကူ ဟွံထေက်ကဵုစ သွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဆေၚ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဗက်သီအာဖၟိုတ် ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ကောပ်ကာဲ စၞစသုၚ်ကေုာံဂဥုဲဇဗ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

စကာယျာန်ဂဥုဲမာၚ်မ္ဂး ကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ဇိပ်ဂၠိပ်ညိ ဝန်ဇၞော်ပယျဵုဓနက်ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီု ကော်ကဵုသတိ

ဂဥုဲခတိုဟ်မာၚ်(ယမ်း) ဒးစကာ ပ္ဍဲကမၠောန်ခတိုဟ်တၟံ အပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ ညံၚ်ဟဂွံဒှ်ဆဆဵုဂှ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာပယျဵုဓနက်ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီု ကော်တၠကမၠောန်မာၚ်ကေုာံ ကောန်ကမၠောန် ၁၀၀ တၠပြၚ်ၚ် နွံအပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံတုဲ လဴက္လးကဵုလဝ်ဓဝ်သတိ ကုတၠကမၠောန်မာၚ်တၟံတံ ပ္ဍဲရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံလုပ်ပေါဲရုဲမာဲအကြာဂှ် ဗော်မန်တံ ရုဲပ္တိတ်ညးစၞးဟွံမာန်ဏီ

ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲအကြာ မကၠောန်ပ္ဍဲတ္ၚဲအေဗရဴ ၁ မံက် သၞာံ ၂၀၁၇ တေံဂှ် ဗော်မန်ၜါဗော် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ကေုာံ ဗော်ကောန်ဂကူမန်တံ လုပ်ပြိုၚ်ရောၚ်ဂးလဝ်ကီုလေဝ် ညးလဵုလုပ်ဒုၚ်ရုဲရောဂှ် ဟွံဂွံရုဲရန်လဝ် ညးစၞးဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံရ။

Read More »

ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳ သွက်ဂွံပလေဝ်ပ္တိုန် ကဏ္ဍထ္ၜိုတ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်

ရန်ကဵုသွက်ဂွံပလေဝ်ပ္တိုန်ကဏ္ဍထ္ၜိုတ် တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ ပ္ဍဲနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၈ ကဵု ၁၉ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ပေါဲသဳကၠဳမွဲ ပ္ဍဲရာမညဟဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီု ရဴဝွံဂွံတီကေတ် နူဂကောံ (မြန်မာ့လူမှုစီးပွားဖွံ႕ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ႔) ရ။

Read More »