ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ယေန်ဆာဲ (page 4)

Tag Archives: ယေန်ဆာဲ

ဆေၚ်ဖျာ ကေုာံ ဌာနဒုၚ်ဒါန်သ္ၚိဗယိတံ သ္ပပွပလာပ်စိုတ် ရဲလ္ၚောတ်ကျာ်တံမ္ဂး ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်ရောၚ်

ပ္ဍဲဌာန်တရဴတိုန်ကျာ်ဣသိယဵု (ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်၊ တွဵုရးမန်) ဂှ် ဆေၚ်ဖျာကေုာံ ဌာနဒုၚ်ဒါန်သ္ၚိဗယိတံ ယဝ်သ္ပပွပလာပ်စိုတ် ညးတိုန်လ္ၚောဝ်ကျာ်တံမ္ဂး ကေတ်အာအရေဝ် နပွမကၟာတ်ထောံဗွဲယာယဳရောၚ် ရဴဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဂကောံဂေါပကကျာ်ရ။

Read More »

အာယုက်ကၠတ်ထဝ်မန်အလန်ဒုတိယ ညောန်လုပ်ဒ္စိတ်ဂိတုဏံ လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ် စိုပ် ရ၀၀ တၞးပြၚ်

ပ္ဍဲအယုက်အထက် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ညောန်လုပ်ကၠုၚ် (၉) ဂိတုဏံ လိက်တေၚ် နူညးဍုၚ်ကွာန်တံ လုပ်စိုပ်ကၠတ်ထဝ် ရ၀၀ တၞးပြၚ် သာ်ဝွံဂွံတီကေတ်နူကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ကမ္ပဏဳအံၚ်လဝ်တေန်ဍာ (tender) တံ ကၠောန်လဝ်ဍာ်သ္ကေဝ်ဟွံစိုပ်မ္ဂး ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်ရောၚ်

ကမ္ပဏဳ အံၚ်လဝ်တေန်ဍာ (tender) ပ္ဋဲအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံတုဲ ကၠောန်လဝ်ကမၠောန် ဍာ်သ္ကေဝ်ဟွံပေၚ် ကၠောန်လဝ်ဆၜိုတ်ဒှ်ကဵုဒှ်ရမ္ဂး ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဝန်ဇၞော်ကိုန်အစဳဇန်၊ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ၊ ကောပ်ကာဲစရၚ်မၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် ဟီုရ။

Read More »

ပ္ဋဲတွဵုရးဍုၚ်မန် (၄) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဓမံက်အာရုပ်ရဴ ကိုန်အစဳဇန် သမၠုၚ်ပ္တိုန်အသိၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ရောၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ် (၄) ပွိုၚ်ဍုၚ် ကျာ်ထဝ်၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ၜါသွာၚ် (တ္ကံခၟိုၚ်)၊ မတ်မလီုတံဂှ် ဓမံက်ရုပ်ရဴကိုန်အစဳဇန် သမၠုၚ်ပ္တိုန်အသိၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ရောၚ် ရဴဝွံ ဂွံတီလဝ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ဟဝ်တေဝ် ကေုာံ ပရေၚ်အာ တရဴတွာ်ကၟုဲ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »