ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ရူပါဗၠဲ

Tag Archives: ရူပါဗၠဲ

အပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၇) ဏံ သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် ဗၞတ်လၟိဟ်ပန်ဠက်ဘာ် လုပ်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်

အပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၇) ဏံ ပၞောဝ်ကဵုသၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် လၟိဟ်ၜိုတ်ပန်ဠက်ဘာ် လုပ်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်ဓမ္မတာ(သာမန်) (၃၁,၀၀၀) ပြၚ် ကေုာံ သၟာ

Read More »

ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါဆက်မိတ်လိက်အုပ် ပရူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်

ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် သ္ဂောံတီကၠိုဟ်၊ သ္ဂောံလ္ၚတ် ပရူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်မာန်ဂှ် ဂကောံကဵုဇြဟတ် ရီုဗၚ်ကၠတ်ထဝ် မဆေၚ်စပ်ကဵုဒေသ Myanmar Center to Empower Regional Parliaments-MCERP) တံ သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၂၀) ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပေဲါဆက်မိတ်လိက်အုပ် ပရူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ ပ္ဍဲၝောံခန်သွံရာန်ဗၞိက်(ကုန်စည်ဒိုၚ်ခန်းမ) ဒၞာဲအရှာံသၞေဟ်ကွဳစက်ဇြေဂျဵု၊ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုရ။

Read More »

က္လေၚ်တက်တရးပ္တိတ် လိက်အုပ် “သမၞိၚ်အတိက်” ဥက္ကဌဇၞော်နာဲယှိုဲကျေန်

အသေအဟာန် ပေါဲဆက်မိတ်တရးပ္တိတ်လိက်အုပ် “သမၞိၚ်အတိက်” နာဲယှိုဲကျေန် (ဥက္ကဌဇၞော်တြေံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ဂှ် ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် ပ္ဍဲရာမညဟိုဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲတ္ၚဲအဝ်ဂါတ် ၃၀ ဂှ်တုဲ ဆက်တရးကၠုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

အ္စာ/အ္စာၝောံ တက္ကသိုလ်နဲပညာမတ်မလီုတံ ကၠောန်သ္ပပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ဇုက်သုတ်ဍီု

သွာၚ်ဗွိုၚ်ကမၠောန်တုပ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ် ဟိုတ်နူသမၠုၚ်ကဵုအဆံၚ်တာလျိုၚ် ဟွံညဳသၟဟ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၁) အ္စာ/အ္စာၝောံဂမၠိုၚ် ၜိုတ် (၆၀) ပြၚ် နူတက္ကသိုလ်နဲပညာမတ်မလီု စၚ်လဝ်တဆိပ်သြိုဟ် ဇုက်သုတ်ဍီုတုဲ ကၠောန်ကၠုၚ်ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ပ္ဍဲမုက်ဘာတက္ကသိုလ်နဲပညာ မတ်မလီုရ။

Read More »

ပံက်ကမ္မတဳဓလိုက်တမ်ရိုဟ်တွဵုရး ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်

ဂိတုဂျူလာၚ် (၇) တုဲကၠုၚ်ဏံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပံက်စွံကမ္မတဳဓလိုက်တံရိုဟ်တုဲဣရရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် ကေုာံကမ္ပဏဳဂမၠိုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »