ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: လညာတ်ပါ်ပါဲ (page 5)

Tag Archives: လညာတ်ပါ်ပါဲ

ဇြဟတ်ဒစဵုဒစးအလဵုသဳပၞာန်ကဵု ဇြဟတ်အလဵုသဳပၞာန်

နာဲစန် – အတိုၚ်အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ လလောၚ်တြးလဝ် ဂိတုကထိုန်မွဲမံက် နဝ်ဝေန်ဗာထပှ်မံက်ဏံ အလဵုသဳပၞာန်ဗၟာ ကၠောန်ကဵုပေါဲရုဲမာဲဏောၚ်တှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂွံဆဵုဂဗပေါဲရုဲမာဲအလဵုသဳပၞာန်ဗၟာသၞာံ ၂၀၁၀ မွဲဝါပၠန်ရ။

Read More »

ပေဲါရုဲမာဲ – ၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး (၂)

ဗညာရာံ -ပေဲါရုဲမာဲ-၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး မုဒှ်ကၠုၚ်မာန် အဲချူလဝ် ပ္ဍဲသ္ကုတ် (၁) တေံရ။ ပ္ဍဲသ္ကုတ်ၜါဏံဂှ် အတိုၚ်အဲကဵုလဝ် ကတိပါၚ်တေံရ နဲလဵုဂွံဆက်အာ ပၠန်ဂတးမန်၊ နဲလဵုဂွံမၚ်မွဲအာ ဂကူမန်၊ နဲလဵုဂွံစွံစိုတ် လ္တူဗော်မန်တၟိ AMDP ဒှ်တမ် အဲမိက်ဂွံ ဟီုညိရ။ အခိၚ်အဲချူလိက်ဏံဂှ် ပေဲါရုဲမာဲဍေံတံလေဝ် တုဲဒှ်အာဣယျ။ မုဒှ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဂှ် ညးတီအဲတီရ။ အဲသ္ဇက်ဂွံဟီု ဗွဲတြး ဟွံမွဲရ။ ဗော်ကျဖောအ် (ကြံ့ဖွံ႔) မဒှ်ရုပ်ပၠုဲ အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ဇၞးအာမာဲ ရ၆.၅ က္ဍိုပ်ကၠံ ဂးရ။

Read More »

ဂကူမန်တအ် ဒးဒက်ခၞံ အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် အပ္ဍဲသၞောဝ်ရောၚ်

ချူ – ဗညာဟံသာ (အဝ်သတြေလျာ) – ဂကူမန်ဂှ် ဒှ်ဂကူ အုပ်ဓုပ်ပိုၚ်ပြဳလဝ်ဍုၚ် တုဲတုဲရောၚ်။ ဂကူမန်ဂှ် အသဝ်ဂုဏ် ကေုာံ အစောမ်စရာဲ ဂွံအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်ဇကုဂှ် အၚ်္ဂလက္ချန် ဍိုက်ပေၚ်မံၚ်ရောၚ်။ ဂကူမန်ဂှ် ဝၚ်ဂကူ တိဍာ်ဂကူကေုာံ သဇိုၚ်လိခ်ပတ် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ် အခိုက်ကၞာဂကူ ဍိုက်ပေၚ် ခိုၚ်ကၠိုက်မံၚ်တုဲ မဒးအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်မန်၊ ဒက်ခၞံအလဵုအသဳဂကူမန် ထေက်ရောၚ် သာ်ဝွံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကူမန်ဂမၠိုၚ် ကေုာံ တၠပညာဍုၚ်သၟာၚ်ဂမၠိုၚ် ဟီုဗမံက်ကၠုၚ် တုဲတုဲရောၚ်။

Read More »

ပေဲါရုဲမာဲ- ၂၀၁၀ တုဲမ္ဂး (၁)

(ဗညာရာံ) – အကြာဏအ် မၞိဟ်စိုတ်လုပ်စဂၠိုၚ်ဂှ် ပေဲါရုဲမာဲ- ၂၀၁၀ ဟွံသေၚ်ရ။ ပေဲါရုဲမာဲဏအ်တုဲမ္ဂး မုဒှ်ကၠုၚ် မာန်ရော စိုတ်မိက်ဂွံတီဂှ်ဏောၚ် ဂၠိုၚ်ရ။ ရံၚ်ကေတ်ဗော်ရပ်လွဟ်တအ်မ္ဂးလေဝ် ဗီုညးတအ် ပလီု ပေဲါရုဲမာဲဏအ် ဟွံသေၚ်ရ။ ရဲဒဳမဝ်ကရေဇြဳတအ်ဂှ်လေဝ် ညံၚ်ကဵုညးတအ် ပလီုဟွံမာန်ကီု တုပ်ရ။ ညးဂမၠိုၚ်တီလဝ်မွဲသာ်ဂှ် ပေဲါရုဲမာဲဝွံ ၜဵုၜဵုခရံက်ခရံက် တုဲဒှ်အာ အတိုၚ်ဂှ်ဏောၚ် မဒှ်ရ။ ပေဲါရုဲမာဲဏအ်တုဲမ္ဂး မုဒှ်မာန်ရော ယဝ်သသၟာန်မ္ဂး သှ်ဝါတ်ရ။ ဂွံသှ်ကဵုဂှ် သွာၚ်ဍေံဂၠိုၚ်ကွေံဏောၚ်။ နူလဵု ဂွံစသှ်ရော။ ဗီုညးဂမၠိုၚ် တော်လဝ်ဂှ်ရ ပေဲါရုဲမာဲတုဲ အလဵုအသဳတိုန်ကၠုၚ်တၟိဂှ် ဒးဒှ်အလဵုအသဳပၞာန်ဏအ်ဟေၚ်ရ။ အလဵုအသဳပၞာန်တံဏံဂှ် ယဝ်ရဍေံတအ် ဒှ်မံၚ်ရဲဗက်သၞောဝ်တှေ် ဗှ်ရံၚ်သၞောဝ်ဍေံတံတုဲ ဆိၚ်ဆစဒးမံၚ်ညိဏီရ။ ဆဂးမၞိဟ်စဏအ်ဂှ် ရဲရံၚ်မုက်သၞောဝ်ဟွံသေၚ်။ သၞောဝ်ဍေံတအ် ဓဇက်လဝ်ဂှ် ဍေံတအ်လေဝ် …

Read More »

ပေဲါရုဲမာဲဗၟာတုဲမ္ဂး ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပြံၚ်သၠာဲအာမာန်ညိဟာ

ဗညာ – အတိုၚ်ဆိၚ်လဝ်ဂှ် ယဝ်ရဒှ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ (၇) ဝွံ အလဵုအသဳပၞာန်တံ ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါရုဲမာဲ အလုံရးနိဂီုရောၚ်၊ သွက် “သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဗော်ဇဳ မသိပ်ဂၠိပ် ရာၚ်ဆာဲမွဲ” လမျီုသ္ဂောံလုပ် မ္ဒးသ္ပပေဲါရုဲမာဲဝွံရောၚ် အလဵုအသဳပၞာန်တံ သ္ဂးရ။

Read More »

သၞောတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကဵု အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူ

နာဲမာန်။  ။ ဂၠးကဝ်လိုက်တ္ၚဲဏံဝွံ ဒှ်ဇၟောဝ်ခေတ် သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဗော်ဇဳတုဲ ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ အလဵုအသဳပၞာန် ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံကၠောန်ပေဲါရုဲမာဲဂှ် အဃောကေတ်ဒၟံၚ်အသိၚ်ဂှ်လေဝ် ညံၚ်သ္ဂောံဂွံ ပရေၚ်ထံက်ဂလာန် ဂကောံဂၠးကဝ်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ။ ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူဗွဲမဂၠိုၚ် ရန်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံစှေ်စိုတ်ကဵု ဂကောံဗော်ညးတအ်တုဲ ခုတ်ကဵုလဝ်ယၟု ဗော် “ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ” ဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Read More »

ပၞာန်ဗၟာ ပိုၚ်ပြဳနယူကလဳယျာမဂး သာတုဲဒှ်အန္တရာဲပိုဲ

ဒဵုဗျု ကြဴနူအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ ပြံၚ်တိတ်နူဍုၚ်လဂုၚ် မဒှ်ဍုၚ်မန်တြေံတုဲ အာပဒတဴ ပ္ဍဲဌာန်လ္ၚုလ္ၚန် သၟဝ်ထီုဂိုဟ်ဒဵုဗိုၚ် ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ် ညးတံမကော်ခဴဂးဂှ်တုဲ ညးတံဒ္ဂေတ်ဗက် ပြဝမတုပ်သၟဟ်ကဵု ရဲတံၚ်ဒမုၚ် ပ္ဍဲဌာန်လ္ၚုကီု ဗွဲမသ္ၚိတ်ဇြ ပကီုလွဳပရာ ညံၚ်လွဟ်နယူကလဳယျာဂွံကတဵုဒှ်ရ။ ကြဴနူသၞာံ၂၀၀၀တုဲ အစာကွတ်နယူကလဳယျာ နူဍုၚ်ဂလာပါကေတ်သတာန် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲလဂုၚ်ကီု၊ ကြဴနူ သၞာံ ၁၉၈၃ တေံတုဲ ပရေၚ်ဒက်မိတ်ကလုတ်တမာန် ဍာန်သဗာန်တၟိ အကြာဍုၚ် တၠနယူကလဳယျာ ကဝ်ရဳယျာသၟဝ်ကျာကဵုဗၟာ လီုလာ်စာ်ထောၚ်လဝ်တအ်ဂှ် ကလေၚ်ကတဵုဒှ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၇ ဂှ်ကီု ပ္ဍဲဒဒှ်ဥပတ္တိဏံ ဂၠးတိအာရီုအောန်ဒၟံၚ်၊ ဆအယာံမာတ် အာစာပရိုၚ်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ ဆဗၞတ်ဟေၚ် ချူဗၟံက်ပတိတ်ပရိုၚ် က္ဍန်န်ဂၠေံဂၠေံ သီုမဟွံဍိုက်ပေၚ်ကဵုတၚ်နၚ်ရ။

Read More »

မာဲကောန်မန်ဖအိုတ်ဂှ် ဒးစိုပ်ပ္ဍဲဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန်ရောၚ်

ဆာန်မန် ဟိုတ်နူကဵုအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲတံ လတူနူထံက်မံၚ်ပၚ် ကဵုမံၚ်ဒြဟတ် ဗော်ရပ်လွဟ်မန်တံသၟးဂှ် ပိုဲတံထပ်တုဲ ဒးထံက်ပၚ် ကဵုဒြဟတ်ကဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ထေက်ရောၚ်။

Read More »

ဗော်မန်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတၟိ ၜိုတ်ဍေံကဵု ၜိုတ်ကေတ်ဟာ (ဝါ) ဂစိုတ်ထောံလတေၚ်ဆီ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ပၠောပ်ဂိုဟ်သုသာန်ဟာ

ချူ- ဗညာဟံသာ ပ္ဍဲအကြာအတးသၚ်္ကြာန် ပယျာံသၞာံတၟိကၠောံကၠုၚ်ဏံဂှ် အပ္ဍဲဝၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ ပ္ဍဲခေတ်ဏံ ဗော်ပ ရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လၟေၚ်တတိယ မံက်ကၠုၚ်ရ။ ဗော်တၟိဏံဂှ် ကဵုယၟုဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်တုဲ ဒက်ပတန်အာရောၚ် အ္စာပရိုၚ်ကဴဝဴ ချူဓမံက်ကၠုၚ်ရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် မကေက်သကာဂမၠိုၚ် က္ဍိုက်ပ်တုဲ လုပ် ပြိုၚ်မာဲဏောၚ် လလောၚ်တြး ဟီုလဝ်ရ။

Read More »

ဗီုလဵုဂွံစွံစိုတ် လ္တူပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) ဏံရော

နာဲမာန် အလဵုအသဳပၞာန် က္ဍိုက်ပ်တုဲကၠောန်ကဵုပေဲါရုဲမာဲ ပ္ဍဲသၞာံဏံတွဵုရောၚ်ဟီုဂှ် ဒဵုတ္ၚဲဏံ အခိၚ်လဵု တ္ၚဲလဵု ကၠောန်ဗဒှ်ကဵုဂှ် ဟွံတီသၟးဟွံက အပ္ဍဲဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီု အပ္ဍဲဂကောံဒပ်ရပ်လွဟ် ကောန်ဂကူတအ်ကီု လညာတ်အပ္ဍဲသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီု လညာတ်ညံၚ်ဂွံပါ်ထ္ကးဂှ် အလဵုအသဳဖန်ဗဒှ် ကေတ်ဒၟံၚ်အခိၚ်ရ။

Read More »