ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: လိက်ပရေၚ်

Tag Archives: လိက်ပရေၚ်

ဂတိပါၚ် အပ္ဍဲတ္ၚဲပၠန်ဂတးမန်

ဗညာလတိုပ်(ကအ်ခပဳထဝ်) – သၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုသြဂေါတ် ၃၀ ခ္ဍဳသဳပေၚ်မ္ဂး ဒှ်တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနက်ကဵု ၆၈ ဝါ ဒှ်တုဲ အပ္ဍဲတိဍာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဳု အပ္ဍဲဍုၚ်မန်တအ်ကဳု ဒၞာဲညးကုညး ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ကၞာတ္ၚဲပၠန်ဂတးမန်တုဲ ရှေ်သှေ် အ

Read More »

ပြသၞာပၟတ်ဍုၚ်ဂှ် ဆက်သှေ်မံၚ်ဏီ

ဝဏ္ဏမာန် – အခိၚ်အလဵုအသဳဓမံက်ဒၟံၚ် ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်သွာၚ်နာနာဂှ် အပ္ဍဲကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် အာတ်မိက် ကၠုၚ်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် မပ္တံဂၠံၚ် ဍာန် ဒဒန် ပၟတ် ဍာ် နာနာနွံကီုတုဲ ဒေသလ္ၚဵုဂှ် ပ္တိုန်ဘဏ္ဍာဇရေၚ်အလဵုအ သဳတုဲ

Read More »

M 23 ဂှ် မုရော?

အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်) – ပ္ဍဲဗွိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ နကဵုယၟုဂလာန်ဝေါဟာတၟိ M 23 မံက်ဂတဝ်ပြာကတ်ကၠုၚ် ခြာဟွံလအ်ဏံတုဲ မၞိဟ် သၟတ်ဝေၚ် Facebook တံ ဗွဲမဂၠိုၚ် သၟာန် M 23 ဂှ်

Read More »

ညးၜက်မံၚ်တရဴဍုၚ်မ္ၚးတအ် ညံၚ်ဂွံစုတ်မာဲမာန် ဗော်မန်တအ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ထေက်

ဝဏ္ဏမာန် – ညးနွံဍုၚ်မ္ၚးတအ်ညံၚ်ဂွံစုတ်မာဲမာန်ဂှ် နူကဵုညးတာလျိုၚ်တအ် ဖန်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်နွံတုဲ ရဲညးဟွံလုပ် သၞောဝ် တအ်ဂှ် ယဝ်ရဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဟွံချဳဒရာၚ်

Read More »

ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ရိုဟ်ပလီုဒပ်ၜက်ၜေတ်တိကၠအ် ဗွိုၚ်သုသာန်ဍုၚ်ကၟာဝက်

ဝဏ္ဏမာန် – တိကၠအ်ပါလုပ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်သုသာန်ဍုၚ်ကၟာဝက်(ပလိုတ်ၜဳ)ဂှ် ဂကောံညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်-ကမ္မတဳမၚ်မွဲ ထိၚ်ဒဝ်သုသာန်တအ် ကေတ်ဇြဟတ်ကဵု ညးလျိုၚ်အုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳပွိုၚ်ဍုၚ် ကေုာံ ညးမၞုံလျိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပွိုၚ်ဍုၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျောန် ၂၁ ဂှ် ရိုဟ်ပလီုဒပ်ဒၞးလဝ် တိကၠအ် မွဲဒမြိပ်ဗွိုၚ်သုသာန်ဂှ်ရ။

Read More »

“ဂကူမိက်ဂွံသၠးၜး မ္ဒးကၠးပ္ဍဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်”

နာဲလျးထဝ် – ပ္ဍဲသၞာံ၂၀၁၅ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာကြပ်အိုတ်ဟာ? ဂိတုနဝ်ဝေၚ်ဗာမံက်ဟာ? ဂှ် ကၠောန်သ္ပကဵု ပေဲါရုဲမာဲဏောဝ် အလဵုအသဳ ပျဳဃာၚ်ဖျဵု(ဝါ) အလဵုအသဳ ပၞာန်ရပ်ဇုက် လလောၚ်တြးကၠုၚ်လဝ်၊ ပေဲါရုဲမာဲဂှ်သွက်ဂကောံဗော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တအ် ကိစ္စဇၞော်ကွေံကွေံ၊ မဒှ်ပရေၚ်ချိုတ်ဂျိုၚ်

Read More »

သၞောဝ်ပရေၚ်ပညာကၟိန်ဍုၚ် ဟွံကိတ်ညဳကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်

ကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ် သ္ပဏာဒ္တန် သၞောဝ်ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူ (ကၟိန်ဍုၚ်) တုဲ ပလံၚ်ဗစိုပ်ကဵုသမ္မတ သွက်ဂွံ ထပက်စၟတ်တဲရ။ သမ္မတသ္ၚဳဂၠိပ်တုဲ က္လေၚ်ကဵုဖျေံနၚ်ကၠတ်ထဝ် ဖၟောဝ်ကဵုက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်က္လေၚ်ပလေဝ် (၂၅) တၚ်ရ။ သၞောဝ်ပရေၚ်ပညာဏံ ကိတ်ညဳမံၚ်ကဵု ကၟိန်ဍုၚ်ဏံကီုဟာ?ဂှ် ထေက်ကဵုသ္ဒးသ္ၚဳဂၠိပ်ပါ်ပဲါရ။ ကၟိန်ဍုၚ်ဏံ ကာလတ္ၚဲဏံမြဟ်တမ္ညဝ်မံၚ် အလုံဂၠးကဝ်မွဲဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရ။ အလဵုအသဳကီု၊ ညးဍုၚ်ကွာန်ကီု၊ သၟာပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ သီုကဵုပၞာန်အလဵုအသဳတံ နွံပၟိက်ကဵုၜိုဟ်လလမ် ဗီုညးကဵုညး ကဵုမံၚ်ရမျာၚ်အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုညးဂမၠိုၚ်ဂှ် “ပၞာန်အလဵုအသဳ နွံပၟိက်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ” ဂှ် ဒု-သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်မျေအ်သဵု ဟီုဂးလဝ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါသဳကၠဳတက်ကျာပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (၂၂ – ၉ – ၂၀၁၄) တေံရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူလဟီုကဵု ကမၠောန် ဟွံကိတ်ညဳတုဲ ပေဲါသဳကၠဳဂှ် တုဲဒှ်အာကီုလေဝ် သွဟ်မတွံဂး …

Read More »

သတိ — ပိုဲတံလေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်ကီု

သ္ပပ္တံနူကဵု သၞောဝ်ဥပဒေကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ (၁၉၇၄) ဂှ်တုဲ ထ္ၜုတ်ကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ခရိုၚ်သဓီု ကေုာံ ခရိုၚ်မတ်မ လီု တုဲရ။ စနူဂှ် ကွာန်မန်မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတံ ဟွံပါလုပ် ပ္ဍဲတွဵု ရးဍုၚ်မန်ရ။ ကွာန်မန် မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ် ပါလုပ်အာ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ်တုဲ ကွာန်မန်မၞုံပ္ဍဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတံ ပါလုပ်အာ ပ္ဍဲရးတၞၚ်သဳရ။

Read More »

စိုတ်ဓာတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ

သၞာံ ၂၀၁၄ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁၅) ဂှ် တ္ၚဲဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂၠးကဝ် မဒှ်တုဲ ဍုၚ်မတန်တဴ မံၚ်လ္တူဂၠးကဝ် သုၚ်စောဲ တဴမံၚ် သၞောတ်ဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတံဂမၠိုၚ် ဗီုညးကုညး ကၠောန်သ္ပတဴသ္ဘၚ်ကၞာအိုတ်ရ။ အပ္ဍဲဂှ်

Read More »

ကဵုဇြဟတ်ကဵု ပရေၚ်မန်ညိ မန်

အပ္ဍဲကဵုတိဍာ်တွဵုရးဍုၚ်မန် (ဝါ) အပ္ဍဲကဵုဒေသရးမန်ဝွံ ကောန်ဂကူဗၟာ၊ ကောန်ဂကူကရေၚ်၊ ကောန်ဂကူ ပအိုဝ် သာ်ဝွံ ကောန်ဂကူနာနာ တန်တဴဒၟံၚ်နွံရ။ အပ္ဍဲကဵုကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ဝွံ ပရေၚ်ကောန်ဂကူညးကဵုညး ဂှ် စပ္တံနူပရေၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်အခိုက်ကၞာကီု၊ ပရေၚ်ဇၞော်မောဝ်ပ္တိုန်

Read More »