ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: လိက်ပရေၚ် (page 3)

Tag Archives: လိက်ပရေၚ်

ပြသၞာ ဒးဘဲသယံဇာတ

မၚ်မွဲ – ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ပ္ဍဲအရာ ဒးဘဲသယံဇာတ (သံယံဇာတကျိန်စာ) ဂှ် ဒှ်ဍုၚ်ဗ္တောံၜတ် ခိုဟ်အိုတ်မွဲကီုရ။ ညးဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲဒေသဇကု ကပေါတ်သယံဇာတ တိတ်ဒၟံၚ်ကီုလေဝ် အခေါၚ်ဂွံပိုၚ်ပြဳ၊ ဂွံဖန်ဖက်ကောပ်ကာဲဂှ် အဝဵုအာဏာဟၟဲရ။ ဟိုတ်သာ်ဂှ်ရ ဝါတ်ဂါတ်ဒိုက်ဂတ်၊ ပဋိပက္ခဂမၠိုၚ်

Read More »

ဒးစဵုဒၞာ ဒးပြိုက်ဂစိုတ်ကၠေံ နူဘဲအန္တရာဲစၟစၟန် ပလီုပလာ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲတၞံနာနာ

မာံတဵုလွဳ – ပ္ဍဲမွဲပွိုၚ်ရာသဳဗြဲမ္ဂး အခိၚ်ဂိတုခ္ဍဲသဳ၊ဘတ်ဝွံ ဒှ်အခိၚ်လ္ဒေါဝ်ရာသဳ်ဗြဲရ။တၟော်ကေတ်ကဵု မွဲပွိုၚ်ရာသဳဗြဲမ္ဂး အခိၚ်ဝွံ ဒှ်အ ခိၚ်ဗြဲဂူဂၠိုၚ်အိုတ်တုဲ တၞုံသြောံတဵုလဝ်တုဲတုဲတံ ဒှ်အခိၚ်တၞံဖေအ်ဗြေဝ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ။နူတၞံသြောံတြေံဂှ် ဗၠိုၚ်တၞံသြောံ

Read More »

ဒြဟတ်ကောန်မန် ဗွဲမညဳသာ သိုၚ်ခၞံလဝ်ဒဒန်ဒုန်ကၠာ။

နာဲကသုမန်၊ မာံသုတ – ဗြဲဂှ် ဆက်ဂူမံၚ်ရ။ စပ္ထံနူကဵုအခိၚ်လုပ်ဒဂိုန် (ကၞောတ်ဂိတုဂျူလာၚ်) တုဲ ဗြဲဂှ် ဆက်ဂူမံၚ်ရ၊ စနူ ဂျူလာၚ် (၂၆) ဗြဲလေဝ်ဆက်ဂူမံၚ် အရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲ ဗတံတ္ၚဲ ဟွံဇူ ညံၚ်ရဴတိဒှ်ဍာ်ဍဵု ဍာ်နူကဵုကြုၚ်သၚ်ဂလာလေဝ် ဍာ်ထတ်ကၠိခန်မံၚ်

Read More »

ဂျူလာၚ်မွဲအခိၚ် သၞိၚ်အတိက်တြေံတေံ

ဗညာအံၚ် – ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန်သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ကောန်ပၞာန်မန်မွဲလ္ၚီပြၚ်ပြၚ်တံ လောန်ကၠုၚ် ၅၅ သၞာံ အပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်တေံဂှ် “နူဂၠံၚ်တရဴရပ်လွဟ် ပြံၚ်သၠာဲနဲကဲပေါဲဗတိုက၊ လုပ်အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ပါလဳမာန်ဒဳမဝ်ကရေသဳ” ဂးတုဲ သၠာဲကၠုၚ်လွဟ်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရ။ သွက်သ္ဂောံဒက်ပ္တန်တွဵုရးဍုၚ်မန်မာန် ဆက်လုပ်အာပေါဲဗတိုက် အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ သာ်ဝွံစှေ်စိုတ်အိုတ်တုဲ ပ္ဍဲ ၁၉၅၈ သၞာံ ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၉ ကေတ်ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဂှ် ကောန်ပၞာန်မန် ၁၁၁၁

Read More »

မိက်ဂွံ သြောံတိတ်ဂၠိုၚ်ကေုာံဍာ်ဒ္ကေဝ်ခိုဟ်မ္ဂး ဒးစကာနဲကဲလဵု ထေက်ရော

မာံတဵုလွဳ – “ဂိတုဇှေ်ကၞာတ် ဒြာတ်မသကှ် ပ္ဍဲဂှ်ဂွံညာတ်။သီုဂၠိက်ဒးခါတ် ဗက်ကၟာတ်ဇိုၚ်နေၚ် ဍာ်ဍေၚ်လုံခံက် ။လ္ၚဵုဇိက်လ္ၚဵုထဲ လၟိုန်တ္ၚဲဂှ် တိဒှ်ဗြံက်ဗြံက်။ဒးဇိက်ပ္ဍဲခံက် တ္ၚံက်ဇဵုဟီုအာ ဂၠဴၜါဂှ်ကၞာတ်။ဒ္ဂိုန်မံက်ဂှ်အဵု လ္ၚဵုပိုက်မကီု သီုပ္တံမရေၚ် ဝုတ်ဗၠာဲ တံဟေၚ် ကွေၚ်လဝ်ကၞိၚ်ဗု ဗြဲဂူကျာလပိုက်။ၜိုန်က္ၜိုဟ်ဗြဲကွေံ ပါၚ်ဒယှေ် ဒက်ဒေါန်

Read More »

မ, မ္ဂးဂှ် သွက်သ္ဂောံတဵုကလုတ် သ္ဂုတ်ပ္တန်လဝ်ကၠာ

မာံတဵုလွဳ – စပ်ကဵုပရေၚ်တဵုလွဳဝွံ မ ,မ္ဂးဂှ်ဒှ်ပၟိက်ဇၞော်ရ။မ, ခိုဟ်မှ တၞံခိုဟ်၊ တၞံခိုဟ်မှ သတ်၊ပၟဝ်၊ဇဝ်၊ပ္ကဴ ဂမၠိုၚ် ဂပ်ဝ်ခိုဟ်ဆာဲ စရာဲ ဍာ်ဒ္ကေဝ်နွံရ။ စရာဲဍာ်ဒ္ကေဝ်နွံမှ သွက်ဖဵုညးတဵု၊သီုကဵုညးစတံကီုဂှ်၊ဒှ်ဂုဏ်ဇၞော်ရ။ တၞံအိုဿီုသ္ဂောံ ကၠုတ်ပါ်တိတ်ကၠုၚ် နဒ ဒှ်တၞံမွဲမွဲဂှ် မ,မ္ဂးဂှ် ဒှ်တံမူလပဓါနရ။

Read More »

တရဴညးညးကွာ် ကၞောတ်တဲ ဒယှေ်မွဲဒွက်ရ

နာဲမာန် – ဟွံစိုပ်တရဴဏီ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပိုဲ မွဲတုဲမွဲ ဒးပြဟ်လလုဲအာ တ္ၚဲဂိတုဇှေ် (၁၁) မံက်၊ June (19) ဂှ် သွက်ဂွံတိုန်အခန်ကၞၛာပန ဒု – ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေသပယျဵု ပ္ဍဲကွာန်ပလိုၚ်ဂျပါန်တုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပ္ဍဲဍုၚ်ၜါဗော်ကီု၊ ဂကောံခမဳသၚ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠဂမၠိုၚ်ကီု၊ ဂကောံမဟာဇန်ဂမၠိုၚ်ကီု ဇက်ဂၠောဲအာ ပ္ဍဲအကြာဗြဲမဂူတရိုပ်စှေ်ဒၟံၚ်ဂှ်တုဲ ကွဳစက်ဂမၠိုၚ် ကလိတ်ဂၞက် တံၚ်ဓဇက်အာဒၟံၚ်ညးသ္ကံ အလုံမွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်ဍာန်ကျာ်ပိဂှ်ရ။

Read More »

သ္ပဏာအဲပရဲကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အ္စာရဿ

ဒဵုဗျု (လိက်ပရေၚ်ဝွံ ကံက်နုက်နူကဵု လိက်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ် ကၞပ် (၁) လၟေၚ် (၃) ရောၚ်။) ဒုၚ်သ္ပဒၞန်မာန်ဏောၚ်၊ ဒုၚ်ဂိမာန်ဏောၚ်၊ ထိၚ်ဝိုၚ်မာန်ဏောၚ်၊ သှ်ပဠိုဟ်ပြသၞာ မာန်ဏောၚ်၊ အာက္ဍိုပ်ပၠတရဴမာန်ဏောၚ်၊ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ပၠန်ဂတး ဇြိုဟ်နက်ဏောၚ်၊ အေၚ်ဒုၚ်မာန်ဏောၚ်၊ ထေဲပၞတ်ဒေါသအောန်ဏောၚ်၊ အတ္တအောန်ဏောၚ်၊ စိုန်သကီု ပ္ဍဲပညာဏောၚ်၊

Read More »

ဂကူမန်တံ စပ်ကဵုကံက်စရၚ် လၟိဟ်ကောန်ဍုၚ် ပ္ဍဲသၞာံ(၂၀၁၄)ဂှ် ထေက်ကဵု ဒးစွံသတိဇၞော်

တဵုလွဳ – လောန်ကၠုၚ်သၞာံ(၂၀၁၂) ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ တေံဂှ် ညးအုပ်ကာနာနာ ကုလသမဂ္ဂ မေတ်သတာဗါန် ကဳမောန် (Mr.Ban Ki Moon)စိုပ်ကၠုၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာတုဲ စိုပ်သၞာံ(၂၀၁၄)တေံမ္ဂး သွက်ဂွံကံက်အာစရၚ် လၟိဟ်မၞိဟ်ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ဗွဲသၟဟ်တးကဵု အတိုၚ်ဗၞတ်ဂၠးတိဂှ်ဒးကံက်အာဏောၚ် ဥူခေၚ်ယဳ ညးမဒှ် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ကဵုလဝ်ဂတိ ကုညးအုပ်ကာနာနာ ကုလသမဂ္ဂဂှ် နွံရ။ အတိုၚ်ဂတိဂှ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ လေဝ်တုဲဒှ်အာရ။

Read More »

ညံၚ်ရှ်တိမြာ သြဇာနွံဂုဏ် ဆုဒုန်ဍိုပ်ဍဴ

မာံတဵုလွဳ – “စိုပ်ဂိတုစဲ၊ ပိုဲရဲကၠောန်ဗ္ၚ၊ ဆက်ဇဒးကၠောန်၊ သိုၚ်တာဲဒက်ကၟောန်၊ ဒးကၠောန်လဝ်ဟေၚ်၊ ပရေၚ်ညးတမၠာ။ ဒးဖျေံဝါဲပၠန်၊ စုတ်ဖန်ခံက်သၠုၚ်၊ ဒးဒုၚ်က္ၜံက်ကၠာ၊ အှော်ဒေပ်ပ္ကောံအာ၊ ကေၚ်ကာရဲဗ္ၚ၊ အဇတမ်ကမၠောန်။” သာ်ဝွံ သၟာဗ္ၚဝှ်ဇၞော်မန်တံ ဟီုစွံလဝ်ဂလာန် ကမၠောန်ကၠောန်ဗ္ၚ အခိုက်ကၞာမန်တမၠာတေံရ။ ပရေၚ်တဵုလွဳအိုဿီုဝွံ မဒးသ္ပအဓိကကဵု “တိ” တုဲမှ ပရေၚ်တဵုလွဳ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရ။

Read More »