ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: လိက်ပရေၚ် (page 6)

Tag Archives: လိက်ပရေၚ်

ဂကူမန်​သှ်ေၜက်ကၠုၚ် နူဍုၚ်မန်တြေံဟရိပုဉ္ဇ

နာဲဟံသာ – လောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲသၞာံ ခရေတ် ၂၀၁၁ ဂိတု နဝ်ဝေန်ပါ(၁) ဂှ် ညးချူလိက် ကဵုသ္ကအ်ရဲတအ် အာစိုပ်ကွာန်မန် ဏံၚ်ဍူ၊ ကွာန်ဂူ၊ ကအ်တာ၊ ကအ်ဗဳ နွံပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ဒကုတ်သၟဝ်ကျာတေံရ။ စိုပ်အာကွာန်မန် ဂွံဆဵုကဵုဂကူမန် ဂွံတက်ကျာ နကဵုဘာသာမန်၊ ပ္ဍဲဘာလကျာ် ချူလဝ်လိက်မန်တအ်ဂှ် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်တုဲ မိပ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ရ။ ဂကူမန်မွဲစွံ ဂွံဆဵုဂဗ တက်ကျာဗီုဏံဂှ် တုပ်ပၟာညံၚ်ရဴ မသကောဒေံ ဒးသာဲခြာလဝ်ဗွဲမလအ် ကလေၚ်ဆဵုညးသကအ်တုဲ မိပ်စိုတ်ကွေံကွေံရ။

Read More »

မန်ဍုၚ်သေံ ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲသဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူ

နာဲၛောန်​ဖွောဝ်​ဖေတ်

စၠန်ထဝ် – ကၠုၚ်လဝေၚ် ကၠုၚ်လွာ xxx ကၠုၚ်လဝေၚ်လေဝ် ကၠုၚ်လွာ xxxx တ္ၚဲဏံပိုဲကၠုၚ် မွဲၜါပိပန် xxxx မန်ပိုဲမန်လပ်ပူရဳ သ္ၚိနွံဇိုၚ်ၜဳ ဟရဳနွံပန် xxxx မန်ပိုဲက္လၚ်သတ္တိညး အမူကေတ်တိ ညးမၞိဟ်နွံသြန် xxxx (အမူကေတ်တိညးတၠပညာ)၂ xxxxx ဗြုအာသာအာ မွဲဏှ ္ၚောမ်ရောမ်ဂွံသြန် xxxx နာဲဍာံရောၚ် ညးမံၚ်ၜၚ်က္ဍဳ အာဒှ်သေဌဳ သၚ်ခမွဲပၠန် xxx (နာဲဍာံရောၚ်ညးကၠောန်ကမၠောန်မန်)၂ xxx ဗ္တောန်ဇာတ် ဗ္တောန်ကောန် မၞိဟ်မန်မွဲပၠန် xxx ဗြဴဗြဴဍောတ်ဂှ် ဟွံနွံဗၠာဲမန် အ္စာသဵုဖန် ယျၚ်ဇြတ်နနန် (ဇြောဏာဲယက်ဍာံပေန်ခေါဝ်)၂ မီဝှေန်ပေန်ခရူ တံၚ်ဍဳနနန် xxxxxxxxxx

Read More »

ရမျှာၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် လ္တူဗော်အာန်အေဝ်လ်ဒဳဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်လုပ်ပေါဲရုဲမာဲ

စောနာဲ(ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ) – ‘ဂၠဴပြးကၠကိတ်၊ မိတ်ပြးဒးဂိ’ မအရေဝ်ဏံဝွံ ဒှ်မအရေဝ်ဗီုဂလာန်တၠပညာမန် ဟီုဂးလဝ်နူမွဲအခိၚ်တေံဂှ် တ္ၚဲဏံမ္ဂးဗီုဒဒှ်ဗီုဂလာန်မန် ဏံကီု သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် မဝေၚ်ဒၟံၚ်လ္တူစၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍုၚ်ပိုဲတ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်အရာပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲလ္ပာ်ခိုဟ်ဟာ၊ ပရေံဟာဂှ် ထေက်ကဵုစိုတ်ဒးလုပ်စ၊ ထေက်ကဵုဒးဒှ်ဓဝိၚ်ကွေံရ။

Read More »

ပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ် ဟိုတ်လဵုဂွံဇၞော်သၠဲကၠုၚ်ရော

ၜိုပ်ဍာဲ – အလဵုအသဳပၞာန် (နဝတ)ကု ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် စနူသၞာံ ၁၉၈၉ – ဒဵု ၁၉၉၅ ဂှ် မွဲဂကောံတုဲမွဲဂကောံ ဂွံကၠုၚ်တၚ်တုပ်စိုတ်ဒေါအ်ပန်ပှော်ညးသကအ်ရ။ ဟိုတ်နူဂှ် ပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်ဇြဟဲ အောန်စှေ်ကၠုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဒေသရ။ အခိၚ်ကာလပွိုၚ် (၂၀)သၞာံပြၚ် ဒေသဗွဲမဂၠိုၚ်ပၞာန်ဟွံဒှ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံမံၚ်ၜိုဟ်ဟ်၊ ဂွံကၠောန်စခိုဟ်ဟ် ပိုန်ဒြပ်ကၠအ်သွဝ်ဇၞော်သၠဲကၠုၚ်နွံရ။ စနူသၞာံ ၂၀၀၉ ဂှ် အခိၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် အိုတ်ရ၊ ဒပ်ရပ်လွဟ်ဂကောံဒေါအ်ပန်ပှော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဒးပြံၚ်သၠာဲသ္ပဒပ်မၚ်ပယျဵု (ဝါ) ဒပ်စဵုဒၞာ ကွာန်ရောၚ် အလဵုအသဳပၞာန်ဂရတ် ဖျေံကၠုၚ်ဗီုရ။ လ္တူဂှ် ဂကောံလညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကြံၚ်၊ ဂကောံ ဇြဟတ်ဒပ်ခိုၚ်ဗိုန်မံၚ် တအ် ဟွံဒုၚ်တဲတုဲ စကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ပၞာန်ရ။ (၂၇/၈/၀၉)ဂှ် စပန်ပှော်ကုဂကောံကဝ်ကတုဲ ပၟတ်ပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်ဒၞာဲ ပၠိုတ်ဇြမံၚ် ကလေၚ်ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်မွဲဒၞာဲရ။ စၟတ်တ္ၚဲ (၈/၁၁/၁၀)ဂှ် ကလေၚ်ပန်ညးသ္ကအ်ကု ဂကောံကရေၚ်ဗုဒ္ဓ …

Read More »

သေနၚ်္ဂဗျူဟာနာနာ ပ္ဍဲအရာဒက်ပတန်ဍုၚ်မန်

ချူ – သၞံၚ်မန်  ဇွောဝ်ဍာ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂၠးကဝ် ပတဝ်ကၠုၚ်ကဵုကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ပဋိပက္ခပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ပြေပြံၚ်စှေ်ကၠုၚ် သိုက်က်တုဲ ကၟိန်ဍုၚ် မနွံတဴကဵု ပဋိပက္ခဆီ်ပါ်ဍာ်ဇွောဝ်တံဂှ် တုဲဒှ်အာ ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ မပ္တံကဵုကၟိန်ဍုၚ်သူဍာန်၊ လိပ်ပျာတံဂှ် ပြံၚ်လှာဲ ကၠုၚ်အိုတ်တုဲ ပေါဲဗတိုက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကဵု ပေါဲဗတိုက်ကောန်ဂကူတံဂှ် အံၚ်ဇၞးကၠုၚ်ဒၟံၚ် မွဲဍုၚ်တုဲမွဲဍုၚ် ပၠန်ရ။ နူခရေတ် ၁၉၉၀ စဵုကဵုစိုပ်ခရေတ် ၂၀၁၁ သၞာံ၊ အပ္ဍဲပွိုၚ် ၂၁ သၞာံဏံဂှ် ပၞောဝ်ကဵုဍုၚ် မရုန်ဂစာန်ဒၟံၚ် သွက်ဗၠးၜးဂကူကဵု ဗၠးၜးဒဳမဝ်ကရေဇြဳတံဂှ် အံၚ်ဇၞးကၠုၚ် ဗၞတ်ၜိုတ် ၁၀ ဍုၚ်ရ။

Read More »

လညာတ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန် လတူဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် (၂) ဗော်

နာဲမာန် – ကြဴနူဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူမန် ဒးဒုၚ်ပလီုလဝ် သၞာံ ၁၉၉၂ တေံ ကလေၚ်ပၠောပ်လမျီု ရောၚ် ဂးတုဲ ချပ်စဳဇန်သွက်ဂွံကလေၚ်ပံက်ဗော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တၟိ မွဲဝါပၠန်ရ၊ ပရေၚ်ဏံဝွံ ညးဍုၚ်ကွာန် မဟာဇန်မန်ဂမၠိုၚ် ဒှ်ကၠုၚ် ပရေၚ်ဝိဝိၚ် ဖေက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် မံက်က္တဵုဒှ်ကၠုၚ် ၜါဗော်ရ။

Read More »

အလဵုအသဳတၟိဍုၚ်ဗမာ တိုန်ဒှ်ဥက္ကဌ အာဇြဳယာန်မ္ဂး

အပါဟံၚ်မန်။    ။ ပေဲါရုဲမာဲသၞာံ ၂၀၁၀တုဲ အပ္ဍဲကဵုပရေၚ်အုပ်ဓုပ်သမ္မတတိၚ်သိၚ် ဂကောံအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ဗမာတအ် ၊သုၚ်စောဲကၠုၚ် နဲကဲဗျုဟာ ပြံၚ်သၠာဲအာရီုစိုတ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဇၞော်ဇၞော်မွဲဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ပြသၞာ အခန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ် အလဵုအသဳတအ် စွံကၠုၚ်လဝ် ပရေၚ်ဒုတိယတုဲ အကြာပ္ၚံက်ဏအ် ဂကောံအလဵုအသဳတၟိ ဂစာန်ကၠုၚ် ညံၚ်ဂွံဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ညဳသာသၟဟ်န် အပ္ဍဲအလုံကောန်ဂကူဗမာတအ်ရ။အေန်အဝ်လ်ဒဳကဵု အလဵုအသဳတၟိဏအ် တက်ကၠုၚ်ကျာ ဗၞတ်အဆံၚ်ဆံၚ်တအ်တုဲ ဍေံထိၚ်ဒဝ်ကဵုမံၚ် ပရေၚ်က္လိုက်ကၟဵု ကောန်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူဗမာတအ် အသိၚ်ဇြဟတ်ဂွံဍိုန်လျအာကီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲဂကောံပံၚ်ကောံကောန်ဂကူရပ်လွဟ်UNFC လ္ပကဵုဒးဒုၚ်စုတ်ကၠာ်ညိ

ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC (Photo- UNFC)

ဒဵုဗျု – ကလၚ်ရံၚ်ဂလာန်အသမ်ပါၚ်သမ္မတဍုၚ်ဗၟာတၟိ နာဲတိၚ်သိၚ် မဟီုဂးလဝ်တံဂှ် စေအ်အ်ပေါတ်တ်မ္ဂး ဆန္ဒညးသၟိက်မိက်ဂွံပြံၚ်သၠာဲကၠေံဍုၚ်ဗၟာ နကဵုဗီုပြၚ်မွဲမွဲဗီုနွံရောၚ်။ မူပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲမွဲ ညးမမိက်ဂွံသ္ပအဓိကစွံအရီုစိုတ်ရောမ္ဂး ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်တဴတက်ဇၞော်မောဝ်လေဝ် ဒှ်မာန်ရ။ ဍုၚ်ညးတေံဝါတ်ခဲါဒိုက်ဒိန် သဝ်နူကဵုဍုၚ်ဇိုၚ်ဝုတ်ဒိုဟ်ညးတေံဂှ် ညးတေံဒုၚ်စသိုၚ်ဝါတ်မံၚ်တုဲ မိက်ဂွံ သၠုၚ်ပတိုန်အသိၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ဍုၚ် မိက်ဂွံပြိုၚ်ပကာန်ပိုန်ဂြပ်ကဵုဍုၚ်ဇိုၚ်ဝုတ်ဒိုဟ်ညးတေံဒှ်မာန်ကီုရ။ ဂလာန်သြဝါဒဣတေံ ဟီုပတိတ် နပွမၜတ်ကၞာတ်လဝ်ကဵုဍုၚ်တံဂှ် စဳပျးမံၚ်ကဵု ဆန္ဒညးတေံမိက်ဂွံဆက်ကၠောန်အာအနာဂတ်တေံရ။ နဂွံပြိုၚ်ပကာန်ကဵုဍုၚ်တၞဟ် ပ္ဍဲဂအာၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်မာန် ဍုၚ်ညးတေံမအုပ်ဓုပ်ပိုၚ်ပြဳလဝ်ဂှ် ဗွဲကိုပ်ကၠာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဒးရာၚ်ဆာဲ သာယျာမဒှ်ဂှ်တုဲ ယၚ်ဟိုတ်ဝွံဂှ် ထဴဏာကဵုဂၠမ်စိုတ်ညးတေံ တၞဟ်နဂွံပံၚ်တဲဒုၚ်တက် ဗီုရုပ်ဓါတ်ကဵု ဣစဳအံၚ်သာန်သုကျဳကီု၊ တံၚ်ဂြဲဟပၠုပ်သုကျဳ ဂွံပါလုပ် ပ္ဍဲဂကောံကမ္မယှေန်ဓဝ်ၜိုဟ်လလံကီုရ။ ဒဵုကဵုအံၚ်သာန်သုကျဳဟီုပတိတ် ညာတ်ကေတ်လပါ်ခိုဟ် ပ္ဍဲအလဵုအသဳတၟိဝွံမာန်ကီု၊ နအလဵုညးသီုချူဗစိုပ်လိက်ကဵုဗော်ရပ်လွဟ်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်မာန်ကီုဂှ် နာဲတိၚ်သိၚ် ကၠောန်ၜိုတ် လွဳပရာကၠုၚ်မာန်ဂှ်တုဲ ကုလသမဂ္ဂကီု၊ ဂၠးတိကီု ဗၞတ်မထေက်ကြိုက် မိပ်စိုတ်အိုဟ်တၟိုဟ် ပ္ဍဲအလဵုအသဳတၟိဝွံရ။ ဗွဲကြဴဝွံ ဒဵုကဵုရုပ်သီကၠေံအစဳအဇန်သိုၚ်ကၟိုန်ဍာ်အေရာဝတဳဂှ် နာဲတိၚ်သိၚ် …

Read More »

ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကဵု ဂကူမန်

ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် ( ဗီု -ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် )

နာဲသာၚ် – ဂကူမန်ပိုဲညးဂမၠိုၚ် ဒှ်ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာအိုတ်တုဲ ပၟိက်မိက်ဂွံမံၚ်အာ ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ် သ္ပကုသဵုကဵုဒါန် ဇၞော်မောဝ်ဍုၚ်ကွာန် စေတဳဘာကၟာဂှ် ဒှ်ဆန္ဒဂကူပိုဲတအ်ရောၚ်။ ၜိုန်ပၟိက်နွံတဴသာ်ဝွံကၠာ ဟိုတ်နူအလုံဂကူပိုဲ ဒးဂစာန်ဒၟံၚ် သွက်ပရေၚ်ဗၠးၜးဂကူ ပၠန်ဂတး ဒစဵုဒစး ကုမဟာဝါဒဳဂကူဗၟာ (ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ) တအ် လအ်ကဵုစှော်သၞာံတုဲ အကာဲအရာပ္ဍဲဍုၚ်ကွာန် ဟွံၜိုဟ်သြိုဟ်ဂှ် ဒးဂြိပ်ဒဴ ဌာန်သအာၚ်၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ကွာန်ပၠန် ကမၠောန်ဟွံဒးရးအိုတ်တုဲ ဒးဂြိပ်ဒဴ ဒးအာကၠောန်ကမၠောန် ပ္ဍဲဍုၚ်ဂကူသအာၚ် မပ္တံကဵုဍုၚ်သေံ ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ ဍုၚ်သၚ်ကာပူ ဍုၚ်ကဝ်ရဳယျာ ကေုာံ ဍုၚ်ဂျာပါန်တံအိုတ်ရ။

Read More »

ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် အဓိက ပြသၞာကောန်ဂကူရောၚ်ဂှ် ကြဴဏံ ပဵုတုဲ ကၠးကၠုၚ်

နာဲမာန် – ပဋိပက္ခကောန်ဂကူတအ်ဂှ် ယဝ်ဟွံသောၚ်ကဵုမ္ဂး ပၟတ်ပၞာန် သွက်ဂွံကၠောံထၞာန်အာ အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဒှ်မာန်မံၚ်ရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော် အေန်အေဝ်လ်ဒဳ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုဓမံက်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲ ညးက္တဵုဒှ်မၞိဟ် ပေၚ် (၆၆) သၞာံ တ္ၚဲဂျောန် (၁၉) ဂှ် အာစာသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ဒုၚ်တဲ ထံက်ဂလာန်ပေၚ်ၚ်ရ။

Read More »