ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဝဏ္ဏမာန်

Tag Archives: ဝဏ္ဏမာန်

သၟတ်မန်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဘဝလီုအာကဵု ဂဥုဲၜူမာဲ

တ္ၚဲ ဂိတုဘတ် (၁၀)မံက်၊ အဝ်ဂေတ် (၃၁)ဂှ် ညးတြုံမၞုံအာယုက် ဗၞတ် (၅၀) သၞာံပြၚ် မွဲတၠ ကဵု ညးဗြဴအာယုက်ဗၞတ် (၅၀)သၞာံ မွဲတၠ ဂ္ဇအ်မံၚ် ပ္ဍဲတာဲကၚ် ကရပ်ရုၚ်ခရိုၚ်သဓီု(ဌာန်ဂအုပ်ခရိုၚ်သဓီု) တုဲ ဟီုဂးမံၚ်ညးသ္ကအ် သာသာ ကၠာမိၚ် ကဵု ဟွံမိၚ်ရ။

Read More »

သၟာပရိုၚ်မန် ချူဘာသာ အေၚ်္ဂလိက် နာဲလွဳဝၚ် (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ပရေၚ်ဒဒှ် ဘဝသၟာပရိုၚ် နာဲလွဳဝၚ် မွဲဒကုတ် မွဲဒကဴ

အခိၚ်နူကၠာ ရုၚ်ဌာန်ပရိုၚ်မန် ဟွံဂွံဒုၚ်သၟဝ်သၞောဝ်အလဵုအသဳဏီ အဃောဖျေံဒၟံၚ်သ္ဇိုၚ် ရုၚ်ဌာန်ဒတန် ယေန်သၞာၚ်မန် ပ္ဍဲဝၚ် ကဂှ် ဇၟာပ်ကၠောန်သ္ပကောံဓရီုမ္ဂး၊ သၟာပရိုၚ် နာဲလွဳဝၚ် မွဲ ဒးကေတ်တာ လျိုၚ်ညး ကၠာဲအရေဝ် မန်-အေၚ်္ဂ လိက် လၟိုန်ရ၊ နာဲလွဳဝၚ် ဂှ် နူဘဝသၟာပရိုၚ် ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် ဂှ် ကေၚ်ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် အေဝ်ဒဳတာ မွဲတၠကီုရ။

Read More »

ဓဝ်ညဳသာဆိုအ်ဗမံၚ်ဂှ် ပံၚ်ကောံသဳကၠဳ ဒးသှ်ကလးညးသ္ကအ်ဟေၚ်

ဓဝ်ညဳသာဂကူမန်ကီု၊ အကြာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တအ်ကီု ဗွဲကြဴနူကဵုဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန် ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တအ် ဒှ်အာပရေၚ်ဆိုအ်ဗတုဲ လၟေၚ်ကမၠောန်ဓဝ်ညဳသာဂကူမန်ဂှ် ဆိုအ်ဗအာမွဲအခိၚ်ပၠန်ရ။

Read More »

သ္ၚဳဂၠိပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပ္ဍဲ ၂၀၁၆ ကဵု တရဴပ္ဍဲသၞာံတၟိ

MAU ပလေဝ်ပလေတ် သွက်ဂွံကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် (၈) ဝါ အကြာဂိတုမာတ်ချ် ၂၀၁၆ ဂှ် နူကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU တအ် သွက်ဂွံကၠောန်အာ ကောံဓရီုဇၞော်နွံမံၚ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် တၚ်ရန်တၟံသွက်ဂွံပ္တဝ်အာက္ဍိုပ် အတိုၚ်ကောံဓရီုဇၞော်တုဲ ကၠုၚ် တေံ လးဖျေံလဝ် (၄) တၚ်နွံရ။

Read More »

ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်လ္တူသၞောတ်ဒက်ပ္တန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်တုဲ မူဝါဒပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်မွဲ ချူဓဇက်မာန်ကၠုၚ်

အနာဂတ်ကာလဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်တေံမ္ဂး အပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ သွက်ဂွံရပ်စပ်သုၚ်စောဲအာ ဘာသာမိ (ဘာသာမန်)ဂှ် သ္ပတိုၚ်တုဲ သှေ်ဘာသာဂကူတၞဟ် မပ္တံကဵု ဘာသာဗၟာ၊ ဘာသာကရေၚ်၊ ဘာသာပအိုဝ်ကဵုတၞဟ် ဟ်တံမ္ဂး သ္ပအာဘာသာပံၚ်တောဲရောၚ်ဂှ် ဖျေံသ္ပဏာဒတန် ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်သဳကၠဳ သၠာဲဂတးလညာတ်ပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန် ကၠောန်ဏာပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲ (၁၇-၁၈/၁၂/၂၀၁၆)ဒၞာဲ ဍုၚ်ပါ်လၟိုၚ် ဇြပ်သုဓမ္မာဂှ်ရ။

Read More »

ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ချပ်ဇန်ဒၟံၚ်ဂှ် ဓဝ်ပတှေ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံအောန်

အပ္ဍဲကဵုကောန်ဂကူမန်တ္ၚဲဏံဝွံ အဃောဇက်အာဒၟံၚ် ပရေၚ်သဳကၠဳၜိုဟ်လလံ ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ်ဂှ်နွံတုဲ ဂၠံၚ်တရဴမူဝါဒသွာၚ်သၟတ်၊ မူဝါဒပရေၚ်ပညာ၊ မူဝါဒဂၠံၚ်တရဴ ဗော်ပံၚ်ကောံ၊ မူဝါဒဂၠံၚ်တရဴ ဓဝ်ညဳသာ သၟဟ်သၟန်ဗော် မပ္တံသာ်ဝွံ မူဝါဒ ညးကဵုညးဂှ် ချူဓဇက်ဒၟံၚ် ဗီုပြၚ်ညးကဵုညးအိုတ်ရ။

Read More »

လၟေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကဵု အကာဲအရာပရေၚ်ညဳသၟဟ်မန်

ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါဏံမ္ဂး သွက်ဂွံစကၠောန်အာ သဘၚ်သဳကၠဳကဆံၚ်ကောန်ဂကူ (ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ) အပ္ဍဲကဵု တွဵုရး(၇)ရး ကဵု ရး(၇)ရး သီုကဵု နေပျဳဒဝ် ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန်(၁၅)ဒၞာဲနွံရောၚ်တုဲ ဒၞာဲပဋိပက္ခ ဟွံမွဲဂှ် တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ တွဵုရးကရေၚ် ကဵု ရးတနၚ်္သဳ ပိဒၞာဲဏံ စကၠောန်အာဗွဲပဏာမရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ

သၟာန် – စပ်ကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ထ္ပက်ဒၟံၚ်ပၞာန် ဒေသကချေၚ်၊ သေံတေံဂှ် နကဵုဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC အစာတံ ဗီုလဵုချဳဒရာၚ် ချပ်ဇန်လဝ်နွံကီု၊ တုဲတှေ် အကာဲအရာပရေၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲၜိုဟလလံဂှ်ရော ဆိုအ်ဗအာယျ ဟာ အ္စာ?

Read More »

ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်ဂှ် ကဵုကေတ် ညးသ္ကံ ဟွံစှေ်လ္ဒောဝ်ဏီ

အကြာသတ္တဟဏံဝွံ ဟိုတ်နူပေဲါပၞာန်ဒေသကချေၚ်ဂှ်ကီု၊ ပေဲါပၞာန်က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဒေသတၞဟ်ဟ်ဂှ်ကီုတုဲ ပ္ဍဲကဵု ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တံ အကြာမွဲဂကူကဵုမွဲဂကူ ဟီုဂးပါ်ပဲါ၊ ဗျုတ်ဗ္ဒေက်၊ လက်ချဴကၠုၚ်ဒၟံၚ် ညးသ္ကံ ပ္ဍဲ ကဵုမုက်လိက်မဟာဇန် (facebook) ဇၟာပ်ညးရပ်သုၚ်စောဲပရိုၚ်မုက်လိက် (facebook)ဂမၠိုၚ် ဂွံဆဵုကေတ် မာန်ရ။

Read More »