ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဝဏ္ဏမာန် (page 2)

Tag Archives: ဝဏ္ဏမာန်

ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံတ္ၚဲဏံ ကြပ်က္ဍၚ် သ္ၚောဲအာက္ဍၚ်

အကြာသတ္တဟဏံဝွံ နူကဵုရမျာၚ်လွဟ် ဒေသကချေၚ်တေံဂှ် ဗြုစိုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဒေသကရေၚ် ကရပ်ဒေသမန် ရ၊ ဒေသဝွံ တွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကံကြိက် အကြာဗွိုၚ်ကွာန်ကံမူဂှ် ဌာန်ဒတန်ဒဳကေဗဳအေပါ်တိတ်တံ မွဲက္ဍိုပ်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်မၚ်ပယျဵု(ကရေၚ်)တံ ကဵု ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာပံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပေဲါဗ္တိုက်ရ၊ ဒဵုကဵုဂိတု သေပ် တေမ်ဗါ(၁၅)ဂှ်မ္ဂး ဒှ်ဂွံပေဲါဗ္တိုက်(၁၃)အလန်တုဲ ဒဳကေဗဳအေ(ပါ်တိတ်)တံ ဒုၚ်ပၞာန်ဟွံမာန် ဒးဆုတ်အာနူ ကဵုဌာန်ဒၞာဲညးတံရ။

Read More »

အစဳဇန်ကၠောန်ကဵုစရၚ်သ္ၚိကၟိန် ကုသၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်ဂှ် ဇီုကပိုက်ကဵု သတီု လၟိဟ်မၞိဟ်ဂကူမန် ဇၞော်ဇၞော်မွဲ

လ္တူအလဵုအသဳ ကၠောန်ပ္တိတ်ကဵုစရၚ်သ္ၚိကၟိန် (အိမ်ထောၚ်စုစာရၚ်း) သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်ဂကူဗၟာ မၞုံပ္ဍဲကဵု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပ္ဍဲအကြာကောန်ဂကူမန်တံ ဓဝိၚ်လုပ်ကၠုၚ် ပွမပရေၚ်ၚ္ၚိတ်ကမၠက်ဂကူ နဲခေတ်တၟိဏံတုဲ ဇီု ကပိုက်ကၠုၚ် အပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဇၞော်ဇၞော်မွဲရ။

Read More »

ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် ဆိုအ်ဗအာကဵု ပရေၚ်ပိဂအုံ မွဲဂအုံ

ပ္ဍဲဂိတုမေမံက်ဏံဂှ် ကမ္မတဳဖန်ဇန်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်တံ အဃောသဳကၠဳပါ်ပရအ်ဒၟံၚ်ညးစၞးဗွိုၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ဂိတုအေဗရဴ ၂၉ ဂှ် နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပလံၚ်ဗစိုပ်ကၠုၚ်လိက်မွဲတၞးရ၊ ပ္ဍဲလိက်ဂှ် ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (MAU) ပိဗွိုၚ် (ဗွိုၚ်ပယျဵုကေုာံဍုၚ်သေံ၊ ဗွိုၚ်ဍုၚ်သ်အာၚ်၊ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်) ရ။

Read More »

တရဴ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ပ္ဍဲသၞာံတၟိ

သၞာံတြေံပြံၚ် သၞာံတၟိမံက်ကၠုၚ်မွဲသၞာံပၠန်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုသၞာံတၟိမံက်ဂှ် နကဵုသမ္မတတၟိ ဥူထေန်ကျဝ် နကဵုဓဝ်ဆာန် ဍူတုဲ ဗလးကဵုကောန်ထံၚ်(၈၀)တၠပြၚ်ၚ်ရ။

Read More »

ပရေၚ်သ္ပသမ္တီညးသ္ကံဟွံမွဲမ္ဂး ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသၟဟ်ဟွံလောဲဏီ

ပ္ဂိတုမာတ္ခ်္ဏံဂွ္ ညးဆႏၵတုပ္သုီၐါေဗာ္ဂွ္ ဟုီဂးသ႘ကၜ႘ဂၜာဲမံင္နဲကဲသြက္ညးအာ ကႜိဳပ္တံဂြံဆာင္မုက္သ႘ကၜ႘ ကိစၥေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္-သုီပေရင္ည႘သဿဟ္ဂကူမန္ရ။

Read More »

စချဳပဠေဝ်ပဠေတ်ဒၟံၚ် ဒစးဒုၚ် သွက်ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၈) ဝါ

နူကၠာဟွံစိုပ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ဂိတုမေပထမသတ္တဟတေံမ္ဂး ဗွိုၚ်ညးကဵုညးဂှ် သွက်ဂွံရုဲစှ်ညးစၞး ကီု၊ သွက်ဂွံပ္တိုန်ထ်ၜးအာလိက်စံၚ်ဗွိုၚ်ညးကဵုညးကီု နွံတုဲ ဂိတုမာတ် တတိယသတ္တဟဂှ် ဗွိုၚ်ညးကဵုညး သွက်ဂွံကၠောန်အာ ဒစးဒုၚ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု(၈)ဝါဂှ်ရောၚ် နကဵုဂကောံပံၚ်ကောံ ပရေၚ်ဂကူမန်တံ လးဖျေံလဝ်နွံရ။

Read More »

ဂမြၚ်လညာတ် လ္တူကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဂွံကၠုၚ်ဒၞာဲ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်

ကော်ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူအလန်ဒုတိယဂှ် ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၃ ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲကောံဓရီုဝွံ ဗှ်လိက်သစ္စာ ကီု ရုဲစှ်ဏာ ဥက္ကဌ၊ ဒုဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တအ်တုဲဒှ်အာရ။

Read More »

ဝေၚ်သဘၚ်ဂဥုဲချေံ ပ္ဍဲရးဍုၚ်မန်

ဆေၚ်သွံဂဥုဲချေံ အကြာကၠအ်ထၜိုတ် နူကဵုဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် အာလ္ပာ်ဒိုဟ်သၠုၚ်ကျာမ္ဂး ခြာၜိုတ် ၁၀ တိုၚ်ပြၚ်ညိမ္ဂး ဗၟံက်ဂၠံၚ်ကွဳစက်ဂှ် နွံကွာန်မန်ဗၟာ-နှဴ သီုဂကူကရေၚ် နွံမွဲကွာန်ရ၊ ဗၟံက်ကွာန်ဂှ် ဂၠံၚ်ဗလးတိမွဲကၞုၚ်ဂှ် လုပ်အာ အကြာကၠအ်ထၜိုတ်ရ၊ လုပ်စိုပ်ဂွံ အကြာၜိုတ်မွဲတိုၚ်မ္ဂး စိုပ်ဝါမွဲဍောတ် သီုတၞံတာနွံရ၊ ဆက်အာဂတတေံမ္ဂး စိုပ်ကွာန်ကရေၚ် ဆက်က်နွံ တုဲ ဆက်အာဂတတေံမ္ဂး ကၠိုဟ်စိုပ်ဂၠံၚ်အာကျာ်ပိ ကၠာဟွံစိုပ်ပါၚ်ဂၠံၚ် ကွာန်လတ်ယှာန် ဂှ်ရ။

Read More »

လ္တူသွဟ်ဂုဏ်ဖဵုပေဲါရုဲမာဲဏံ မန်တအ် ဂိဆောံလေၚ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲရ

ဝဏ္ဏမာန် – သွဟ်မံက်ကၠုၚ်ဂုဏ်ဖဵုပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ် သွက်ကောန်ဂကူမန်တအ် ဒးဂွံခန်လ္ၚတ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲရ၊ အပ္ဍဲကဵုတွဵုရး ဍုၚ်မန်မ္ဂး ထေက်ကဵုမန် ဒးဇၞးမာဲဟေၚ်ရ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဒးစုတ်မာဲကဵု ညးစၞးအလံၚ်အမာတ်မန် တအ်ဟေၚ်ရ၊ ဆဂး သာ်လဵုတုဲ မာဲဂကူမန်ဂွံစိုပ်အာတဲဗော်ဇြဟတ်ဇၞော်တ

Read More »

ကလေၚ်စိုပ်ပေဲါရုဲမာဲမွဲဝါပၠန် ဆဂး ပြသၞာသီလဝ်တိကၠအ်ဝါဗ္ၚ သှေ်ဇးမံၚ်ဖိုဟ်။

ဝဏ္ဏမာန် ပေဲါရုဲမာဲမွဲဝါပၠန် ပြသၞာတြေံ သှေ်မံၚ်ဖိုဟ် နူကဵုအသိၚ်အလိုန် မွဲဒမြိပ်တိကၠအ် ဒးဒုၚ်သီလဝ်ကဵုဘဲညးတၠအဝဵုပၞာန် တုဲကၠုၚ်တေံဂှ်တုဲ ညးတၠကၠအ် ထၜိုတ် ဒးဒုၚ်သီလဝ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်မွဲတၠ လရိုအ်သအိက်(ဟအိက်) ဟီုတိုန်သာ်ဝွံ

Read More »