ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဝဏ္ဏမာန် (page 3)

Tag Archives: ဝဏ္ဏမာန်

ပြသၞာပၟတ်ဍုၚ်ဂှ် ဆက်သှေ်မံၚ်ဏီ

ဝဏ္ဏမာန် – အခိၚ်အလဵုအသဳဓမံက်ဒၟံၚ် ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်သွာၚ်နာနာဂှ် အပ္ဍဲကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် အာတ်မိက် ကၠုၚ်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် မပ္တံဂၠံၚ် ဍာန် ဒဒန် ပၟတ် ဍာ် နာနာနွံကီုတုဲ ဒေသလ္ၚဵုဂှ် ပ္တိုန်ဘဏ္ဍာဇရေၚ်အလဵုအ သဳတုဲ

Read More »

ညးၜက်မံၚ်တရဴဍုၚ်မ္ၚးတအ် ညံၚ်ဂွံစုတ်မာဲမာန် ဗော်မန်တအ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ထေက်

ဝဏ္ဏမာန် – ညးနွံဍုၚ်မ္ၚးတအ်ညံၚ်ဂွံစုတ်မာဲမာန်ဂှ် နူကဵုညးတာလျိုၚ်တအ် ဖန်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်နွံတုဲ ရဲညးဟွံလုပ် သၞောဝ် တအ်ဂှ် ယဝ်ရဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဟွံချဳဒရာၚ်

Read More »

ထ္ၜးကၠုၚ်တၚ်ဆိုအ်ဗ ပ္ဍဲအရာပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲ

ဝဏ္ဏမာန် – တုဲကၠုၚ်တ္ၚဲဂျောန် ၂၅ ဂှ် ပ္ဍဲကဵုစၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ်တအ်သဳကၠဳကိစ္စပဠေဝ်သၞောဝ် ၝောံပိုဒ် ၄၃၆ (က)ဂှ် ညး စၞးနူ ဒပ်ပၞာန်တအ် ဒစဵုဒစးတုဲ ပ္ဍဲကဵု ၝောံပိုဒ် ၅၉ တၚ်(ဃ)ဂှေ်ဟေၚ် ညးထံက်ဂလာန်ပေၚ်လၟိဟ်တုဲ ဒၞာဲ လညာတ် ‘ပၞာန်’ စၞးဂှ် ‘ပရေၚ်စဵုဒၞာ’ ဒးနွံ သာ်ဝွံ ပဠေဝ်ဏာလဝ်နွံရ။

Read More »

ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ရိုဟ်ပလီုဒပ်ၜက်ၜေတ်တိကၠအ် ဗွိုၚ်သုသာန်ဍုၚ်ကၟာဝက်

ဝဏ္ဏမာန် – တိကၠအ်ပါလုပ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်သုသာန်ဍုၚ်ကၟာဝက်(ပလိုတ်ၜဳ)ဂှ် ဂကောံညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်-ကမ္မတဳမၚ်မွဲ ထိၚ်ဒဝ်သုသာန်တအ် ကေတ်ဇြဟတ်ကဵု ညးလျိုၚ်အုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳပွိုၚ်ဍုၚ် ကေုာံ ညးမၞုံလျိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပွိုၚ်ဍုၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျောန် ၂၁ ဂှ် ရိုဟ်ပလီုဒပ်ဒၞးလဝ် တိကၠအ် မွဲဒမြိပ်ဗွိုၚ်သုသာန်ဂှ်ရ။

Read More »

ပရေၚ်မန်ဂှ် ဆုတ်ယောၚ်ဒၟံၚ် သွာၚ်နာနာရောၚ်

ဝဏ္ဏမာန်-ပ္ဍဲကဵုပေဲါဟီုတွံလိက်ပတ်မန်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတုဲကၠုၚ် ဂိတုဂျောန် ၁၆ ဂှ် ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ ဟီု ဏာ ပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်တအ် လက်သန် ဂကူကြပ်ကၠေံနွံမံၚ်

Read More »

အာစာဘာမန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳတအ် ဟွံဂွံသြန်ထံက်ပၚ်နွံတုဲ ဒှ်ဓဝိၚ်ကဵု ပရေၚ်ဍာ်ဇမၠိၚ်

ပ္ဍဲပရိုၚ်လ္ၚဵုချူဓမံက်လဝ် သွက်အာစာဘာဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲကဵုဘာတန်အလဵုအသဳဂှ် နူကဵုဌာနပရေၚ် ပညာတအ် ပ္တိတ်ကဵုသြန်ထံက်ပၚ် မွဲဂိတု (၃) ဠက်ရောၚ် ပရိုၚ်မံက်သာ်ဂှ်ကီုလေဝ် ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏံ အာစာဘာဗ္တောန်လိက်မန်တအ် ဟွံကလိဂွံသြန်ထံက်ပၚ်ဏီရ။

Read More »

ကမ္မတဳပွိုၚ်ဍုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲဒးဒုၚ်သီလွဟ်

ဂကောံစၟဳစၟတ်ပံၚ်ကောံပလိက်ဗၠာဲသၟိၚ်၊ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာကဵု ဂကောံအုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တအ် ပံၚ်ကောံတုဲ အဃောစၟဳစၟတ် ဒၟံၚ် ရဲအာတရဴဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲကဵုပါၚ်ဂၠံၚ်ပိသွာၚ် (ရေဝ်-ပ္ၚ-ဇြပ်ဗု) ပ္ဍဲတ္ၚဲဂိတုဝှ် (၆) မံက်၊ အံက်တဝ်ဗာ (၆) အခိၚ် နူဂယး ၜိုတ် (၁၀) နာဍဳဂှ် ရပ်ဗ္ဒောံစၟဳစၟတ် ကမ္မတဳပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု

Read More »

သ္ဂုတ်သွာတ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် မုလေဝ်ဓမံက်ရုပ်ရဴဟွံမာန်ဏီ

ပ္ဍဲပေဲါကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ ၂၀၁၃ လးဖျေံလဝ်တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် (၅) တၚ်ဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ (September 28) ဏံမ္ဂး ပေၚ်ကၠုၚ်မွဲသၞာံကီုလေဝ် သ္ဂုတ်သွာတ်ဖျေံလဝ်တအ်ဂှ် မွဲတၚ်လေဝ်

Read More »

တၠပိုန်ဒြပ်ဂကူမန်တအ် ထံက်ပၚ်သြန်ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ဗၞတ် (၇၀) ကိုဋ်

ရန်တၟံသွက်ဂွံထပ်ဗပေၚ်ကဵု သြန်ဂိတုအ္စာဘာမန်ဂမၠိုၚ်တုဲ ဂိတုဘတ် (၁၃) စွေက်၊ သေပ်တေမ်ဗာ (၂၁) ဂှ် ကမ္မတဳသြန်ဂအုံပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကၠောန်သ္ပဆဵုဂဗသဳကၠဳ ကုတၠကမၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကောန်ဂကူမန်ဂမၠိုၚ်

Read More »

ပ္ဍဲဒေသဝါဗ္ၚ ကွာန်ဘာဒေါဝ် ပွိုၚ်တိုက်ကၠအ်သတ်ဂှ် သြောံဒးအာစၟ ကြပ်လ္ၚီဨက

ပ္ဍဲဒေသဝါဗ္ၚ လ္ပာ်ကွာန်ဘာဒေါဝ် ပွိုၚ်တိုက်ကၠအ်သတ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် စၟသြောံတၟိ မံက်ကၠုၚ်မွဲဂကူပၠန် တုဲ ဝါဗ္ၚမွဲဒမြိပ် ပ္ဍဲပွိုၚ်တိုက်ကၠအ်သတ်ဂှ် သြောံဒးစၟတုဲ ကှ်အေဲအာကြပ်ကဵုလ္ၚီဨကဒှ်ရောၚ် ရဲဒေသတအ် ဟီုထ္ၜးရ။

Read More »