ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဝဏ္ဏမာန် (page 4)

Tag Archives: ဝဏ္ဏမာန်

ကမ္မတဳပွိုၚ်ဍုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲဒးဒုၚ်သီလွဟ်

ဂကောံစၟဳစၟတ်ပံၚ်ကောံပလိက်ဗၠာဲသၟိၚ်၊ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာကဵု ဂကောံအုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တအ် ပံၚ်ကောံတုဲ အဃောစၟဳစၟတ် ဒၟံၚ် ရဲအာတရဴဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲကဵုပါၚ်ဂၠံၚ်ပိသွာၚ် (ရေဝ်-ပ္ၚ-ဇြပ်ဗု) ပ္ဍဲတ္ၚဲဂိတုဝှ် (၆) မံက်၊ အံက်တဝ်ဗာ (၆) အခိၚ် နူဂယး ၜိုတ် (၁၀) နာဍဳဂှ် ရပ်ဗ္ဒောံစၟဳစၟတ် ကမ္မတဳပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု

Read More »

သ္ဂုတ်သွာတ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် မုလေဝ်ဓမံက်ရုပ်ရဴဟွံမာန်ဏီ

ပ္ဍဲပေဲါကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ ၂၀၁၃ လးဖျေံလဝ်တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် (၅) တၚ်ဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ (September 28) ဏံမ္ဂး ပေၚ်ကၠုၚ်မွဲသၞာံကီုလေဝ် သ္ဂုတ်သွာတ်ဖျေံလဝ်တအ်ဂှ် မွဲတၚ်လေဝ်

Read More »

တၠပိုန်ဒြပ်ဂကူမန်တအ် ထံက်ပၚ်သြန်ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ဗၞတ် (၇၀) ကိုဋ်

ရန်တၟံသွက်ဂွံထပ်ဗပေၚ်ကဵု သြန်ဂိတုအ္စာဘာမန်ဂမၠိုၚ်တုဲ ဂိတုဘတ် (၁၃) စွေက်၊ သေပ်တေမ်ဗာ (၂၁) ဂှ် ကမ္မတဳသြန်ဂအုံပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကၠောန်သ္ပဆဵုဂဗသဳကၠဳ ကုတၠကမၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကောန်ဂကူမန်ဂမၠိုၚ်

Read More »

ပ္ဍဲဒေသဝါဗ္ၚ ကွာန်ဘာဒေါဝ် ပွိုၚ်တိုက်ကၠအ်သတ်ဂှ် သြောံဒးအာစၟ ကြပ်လ္ၚီဨက

ပ္ဍဲဒေသဝါဗ္ၚ လ္ပာ်ကွာန်ဘာဒေါဝ် ပွိုၚ်တိုက်ကၠအ်သတ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် စၟသြောံတၟိ မံက်ကၠုၚ်မွဲဂကူပၠန် တုဲ ဝါဗ္ၚမွဲဒမြိပ် ပ္ဍဲပွိုၚ်တိုက်ကၠအ်သတ်ဂှ် သြောံဒးစၟတုဲ ကှ်အေဲအာကြပ်ကဵုလ္ၚီဨကဒှ်ရောၚ် ရဲဒေသတအ် ဟီုထ္ၜးရ။

Read More »

အစဳဇန်ဟံၚ်ခၞိၚ်ဂှ် ဟွံအံၚ်ဇၞးဏီကၠာလေဝ် ပရောခၞိၚ်သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳဂှ် မံက်ပြာကတ်အာတၟာဂလိုၚ်

ပရေၚ်ကမၠောန်ဟံၚ်ခၞိၚ်သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳဂှ် ဥူသာန်လေန်တအ် ၜိုန်ဟံၚ်ပ္တိုန်ဟွံအံၚ်ဇၞးဏီကၠာလေဝ် ပရေၚ် ဝၚ်ခၞိၚ်သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳဂှ် မံက်ဂတဝ်အာတၟာဂလိုၚ်ရ။ ပရောပရာဟံၚ်ခၞိၚ်ဓမ္မစေတဳဂှ် ဟိုတ်နူမၞိဟ်တအ် စိုတ်လုပ်စဂၠိုၚ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ချူကၠုၚ်ပရေၚ်ခၞိၚ်ဓမ္မစေတဳဂှ် ဒဵုတ္ၚဲဏံဏီရ။

Read More »

စွံကဠာလိက် ဌာန်ပကောံရမျာၚ်ညးဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံထံက်ထ္ၜး ကဵုကသပ် ကုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

ညးတာလျိုၚ်ပူဂဵုပ္ဍဲဗော် ယောၚ်ယာဒၟံၚ်တအ်ဂှ်ကီု၊ ပူဂဵုရောအ်ရေၚ်ဒၟံၚ် အပ္ဍဲကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူ မန်ကီု၊ ညးလ္ၚဵု ဍဵုဍိုက်သ္ပမာန်ဒၟံၚ် ကုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီု၊ စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီုဂှ် နကဵုညးဍုၚ်ကွာန် တအ်

Read More »

ကဵုဇြဟတ်ကဵု ပရေၚ်မန်ညိ မန်

အပ္ဍဲကဵုတိဍာ်တွဵုရးဍုၚ်မန် (ဝါ) အပ္ဍဲကဵုဒေသရးမန်ဝွံ ကောန်ဂကူဗၟာ၊ ကောန်ဂကူကရေၚ်၊ ကောန်ဂကူ ပအိုဝ် သာ်ဝွံ ကောန်ဂကူနာနာ တန်တဴဒၟံၚ်နွံရ။ အပ္ဍဲကဵုကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ဝွံ ပရေၚ်ကောန်ဂကူညးကဵုညး ဂှ် စပ္တံနူပရေၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်အခိုက်ကၞာကီု၊ ပရေၚ်ဇၞော်မောဝ်ပ္တိုန်

Read More »