ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: သၞံၚ်တိုၚ် (page 5)

Tag Archives: သၞံၚ်တိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဂၠိုက်ဂၠာဲဆဵုဂဗ ဍိုတ်ကၟာၚ်နန် လောန်ကၠုၚ်ၜိုတ်လ္ၚီသၞာံပြၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – အခိၚ်အ္စာသုတေသနဝၚ် ဥူသာန်ဝေန်တံ အာစိုပ်လ္ၚတ်ပရောဝၚ်နန်တြေံ ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန် တုဲကၠုၚ် ဂိတုဂျောန်ဏံဂှ် ဂၠိုက်ဂၠာဲဂွံဆဵုကေတ်လဝ်

Read More »

ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဂွံ ၂ ဒၞာဲ

သၞံၚ်တိုၚ် – ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဟိုတ်နူလၟိဟ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ဒုတိယအပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒှ်မံၚ်တုဲ ဒၞာဲမာဲဆန္ဒညးစၞးကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ သွက်ပေဲါရုဲစှ်မာဲ ၂၀၁၅ ဏံ ဂွံအာ ၂ ဒၞာဲရ သာ်ဝွံ ဒုသ္ကိုပ်စၞောန်ပညုၚ်

Read More »

ဟွံပဵုကဵုသြန်ဂိတုမ္ဂး သၟာကမၠောန်ၜိုတ် ၃၀ တၠ နုက်တိတ်ဏောၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – သၟာကမၠောန်မမၚ်ဒၟံၚ်ဂုက် ပ္ဍဲဒဒန်သြၚ်လောန် တွဵုရးဍုၚ်မန် ၜိုတ် (၃၀) တၠတအ်ဝွံ အပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်ဏံ ယဝ်ရ ဟွံပဵုကဵုသြန်ဂိတုအောန်အိုတ် (၃၆၀၀) ဒ္ကေဝ်ဂှ်မ္ဂး

Read More »

တၚ်ပလေဝ်ပလေတ် ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂမၠိုၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – စပ်ကဵုအကာဲအရာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂမၠိုၚ် ပလေဝ်ပလေတ်စလဝ် သွက်ဂွံလုပ်ပေဲါရုဲမာဲနွံမံၚ်ဂှ်တုဲ သၟာပရိုၚ် သၞံၚ်တိုၚ် ဆာန်သြန် ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်လဝ် ကုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာရ။

Read More »

ပေဲါသှ်လိက်အလဵုအသဳသၞာံဏအ် လၟိဟ်သၚ်အံၚ်လိက်သၠုၚ်တိုန်

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲစရၚ်အံၚ် ကလေၚ်ပထမအလဵုအသဳ တန်ဍောတ်၊ တန်ဒေါဝ်၊ တန်ဇၞော်တံဂှ် ပ္ဍဲသၞာံဏံ လၟိဟ်ပရေၚ်အံၚ်ဇၞး သၠုၚ်တိုန်ကၠုၚ်ရောၚ် အ္စာလိက်တံဟီုရ။

Read More »

သၞာံ ၂၀၁၆ တေံ ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်ညံၚ်ဂွံစကာပၟတ်အလဵုအသဳဂတာပ် ဖန်ဇန်မံၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – သၞာံ ၂၀၁၆ တေံ ညံၚ်ဂွံဂတာပ် သွက်ဂွံသုၚ်စောဲပၟတ်ဓါတ်လလဳ နကဵုၚုဟ်မးအလဵုအသဳမာန်ဂှ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် ဒေသတ္ကအ်ခၟိုၚ် စဗ္စူတောဲကၠောန်ဒၟံၚ်တိုၚ်ပၟတ်တအ်ယျရောၚ် ဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳ

Read More »

ကွးဘာမန် နုက်တိတ်လၟိဟ်ကဵုစှော်ကီုလေဝ် ဘာတန်ဒေါဝ်ဂကူမန် ဍုၚ်လၟိုၚ် လၟေၚ်သၞာံဟွံလီု ဗ္တောန်မံၚ်ဖိုဟ်

သၞံၚ်တိုၚ်-ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဝွံ ဘာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် တန်ဒေါဝ် ဍုၚ်လၟိုၚ်ဂှ် လၟိဟ်ကွးဘာ ၜိုန်ရ နူက်တိတ်အာ

Read More »

ဗော်ညးဗြဴ (မန်) လုပ်ပေဲါပြိုၚ်ရုဲမာဲ (၁၅) တၠရောၚ်

သၞံၚ်တိုၚ်-နကဵုဗော်ညးဗြဴ (မန်) ဖျေံသ္ဇိုၚ်ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တအ်ဝွံ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံမ္ဂး သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ်အာပ္ဍဲတွဵုရး ကေုာံ ရးဒေသဇၞော် (၃) ဂှ် ရုဲစှ်လဝ်အလံၚ်ညးစၞး (၁၅) တၠ

Read More »