ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: သၟဟ်သၟန်

Tag Archives: သၟဟ်သၟန်

သ္ဘၚ်သဳကၠဳမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ် လလောၚ်လဝ် သွက်ဂွံချူခၞံမူဝါဒ မဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ်

ပ္ဍဲကာလဒက်ပ္တန်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏံ ကဏ္ဍမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ညံၚ်ဂွံကၠးပြာကတ်တိုန်၊ ညံၚ်ဂွံနွံကဵုအခေါၚ်ကေတ်ပရိုၚ်ဗၠးဗၠးၜးၜး၊ ကမၠောန်ပရိုၚ်ညံၚ်ဂွံဖေါအ်ဗြေဝ်၊ ညံၚ်ဂွံတန်တဴအာ အဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ဂှ် ချူခၞံအာ မူဝါဒမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ် (ဗွဲအပြောံ) ရောၚ် နူသ္ဘၚ်သဳကၠဳမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလန်ပဥ္စမဏံ ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြးရ။

Read More »

ကၠောန်သ္ပသ္ဘၚ်သဳကၠဳမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလန်ပဥ္စမ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၟာသွာၚ်ဍုၚ်မ္ၚး ဒက်ပ္တန်လဝ်နကဵုဌာန်ပရိုၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကော်ဂး BNI ကေုာံ (ကန္တာရဝတဳတိုၚ်း) မသ္ပသဇိုၚ်တွဵုရးတံ သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၂၆ ဖါနူဂယး (၁၀) နာဍဳ ကၠောန်သ္ပသ္ဘၚ်သဳကၠဳမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလန်ပဥ္စမ ပ္ဍဲၝောံခန်ဍုၚ်ဇၞော်လွာဲကဝ် တွဵုရးကယာရ။

Read More »

ဗော်မန်တံ ပလေဝ်ပလေတ်စ သွက်ဂွံတိုန်ပေဲါသဳကၠဳပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ

ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်အလုံဍုၚ် ပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ ရန်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵုဂိတုမေ (၂၄) တေံဂှ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP) ကေုာံ ဗော်ကောန်ဂကူမန် (MNP) တံ သွက်ဂွံတိုန်စိုပ်ဂှ် ဖန်ဇန်ပလေဝ်ပလေတ်မံၚ်ဣယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေံါထောံ နူကဵုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဗော်ၜါဂှ်ဣယျ

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ပ္ဍဲကဵုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဂှ် ဒေံါထောံဣယျရောၚ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကောံဓရီု ကမ္မတဳဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

Read More »

ကမ္မတဳဗဟဵု (၂) တၠကဵု ကမ္မတဳပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက် (၃) တၠ နုက်တိတ်နူဗော်ကောန်ဂကူမန်

ညးတာလျိုၚ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက် တွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ် ကမ္မတဳဗဟဵု (၂) တၠကဵု ကမ္မတဳပွိုၚ် ဍုၚ် (၃) တၠတံဂှ် ဓဝ်ပတှေ် လ္တူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံမွဲဂးတုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၂၂) ဂှ် ပ္တိုန်လဝ် လိက်နုက်တိတ် နူကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်တံဂှ် ဓမံက်ရုပ်ရဴ ဟွံမာန်ဏီ

ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုတၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ (၂၀၁၆) ဂှ် ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အခိၚ်တ္ၚဲဏံတုဲ ဒးမၚ်မံၚ်အခိၚ်ညိညဂှ်ရ ဓမံက်ရုပ်ရဴဟွံမာန်ဏီရောၚ် ညးက္ဍိုက်ပ်ကမ္မတဳဖန်ဇန် ကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် ဟီုရ။

Read More »

ဗော်ကောန်ဂကူမန် ပြံၚ်သၠာဲဒၞာဲ ရုၚ်ဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵုရောၚ်

ရုၚ်ဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် မပံက်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဂၠံၚ်ရာဇာဓိရာဇ် အရာပ်မျာၚ်သာယျာ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ် မွဲဂိတုဏံ ပြံၚ်သၠာဲဒၞာဲတၟိတုဲ ပံက်အာရုၚ်ဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵုဒၞဲါတၞဟ်ခြာမွဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲကဵုကၠောန်ပရေၚ်ညဳသာဂကူမန်ဂှ် ဂကောံသၚ်တံ ပါလုပ်အာပၠန်ရောၚ်

နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဋ္ဌ နာဲဟံသာ ပၠတရဴတုဲ သွက်ဂွံကၠောန်အာပရေၚ်ညဳသာဂကူမန် ဂွံပ္ညဳပ္ညပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်မန်တံဂှ် ဂကောံသၚ်တံ ပါလုပ်အာပၠန်ရောၚ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ရာမညဓမ္မာစရိယ ဘဒ္ဒန္တသဳလာစာရ ဟီုမြော်ရ။

Read More »

ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် သ္ဂုတ်သွာတ် ဟွံတိုန်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်

ဂိတုအဝ်ဂါတ် တတိယသတ္တဟဏံမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန် ဒၞဲါဒေသတိဍာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီုနွံမံၚ်တုဲ ကောံဓရီုဂှ် နကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP) ဟွံဒှ်တိုန်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် အပ္ဍဲကောံဓရီုကေၚ်ကာဗဟဵုဗော်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကဆံၚ်ဒုဥက္ကဋ္ဌ လၟိဟ် (၁) ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ရုဲစှ်ခါန်ကၞက်ပ္တိုန်လဝ် နာဲတၠနန်

က္ဆံၚ်ဒု-ဥက္ကဋ္ဌလၟိဟ် (၁) ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် နကဵုဆန္ဒမာဲကမ္မတဳဗဟဵုတံ သ္ဂုတ်သွာတ်တုဲ ရုဲစှ်ပ္တိုန်လဝ် နာဲတၠနန် ကော် နာဲတေန်အံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »