ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: သၟဟ်သၟန် (page 2)

Tag Archives: သၟဟ်သၟန်

ပရေၚ်သၟာန်သွဟ်လိက် ဥတုက္ညၚ် အလဵုအသဳ ညံၚ်ဂွံသ္ပကဵုစၟတ်သမ္တီဂှ် အာတ်မိက်ပ္တိုန်ထ်ၜးအာရောၚ်

ပရေၚ်သၟာန်သွဟ်လိက်မန်ဥတုက္ညၚ်တံဂှ် အလဵုအသဳ ညံၚ်ဂွံစၟတ်သမ္တီကီု ဂွံကဵုအရီုအဗၚ်အတိုၚ်သၞောဝ်မာန်တံကီု ဂှ် နူကဵုဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန်တံ ပ္တိုန်လိက်ကုသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ အာတ်မိက်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကဆံၚ်ဥက္ကဋ္ဌ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ် ဟွံဂွံရုဲစှ်သ္ပဒတန်ဏီ

နူကဵုဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳမံက်တေံ ဥက္ကဋ္ဌ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် နာဲသိုက် စုတိအာတုဲကီုလေဝ် စဵုကဵုလၟုဟ် ကဆံၚ် ဥက္ကဋ္ဌဗော်ဂှ် ဟွံဂွံရုဲစှ်သ္ပဒတန်ဏီရောၚ် ညးတာလျိုၚ်ဗော်တံဟီုရ။

Read More »

ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန် မရနူက်ကဵု (၈) ဝါဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ဟွံတိုန်စိုပ် ဂး

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU က္ဍိုက်ပ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုမေဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ် အာ ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ် ဂကူ မန် မရနူက်ကဵု (၈) ပ္ဍဲကွာန်ပလိုၚ်ဂျပါ ဒေသကျာ်ပိဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်တံ ဟွံတိုန်စိုပ်ရောၚ် ဟီု ဂးမံၚ်အိုတ်ရ။

Read More »

ဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ရုဲစှ်ခါန်ကၞက်ပ္တိုန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ

ရုဲစှ်ကဵုတာလျိုၚ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ညးစၞးပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် လၟိဟ် (၁) ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဇၞးအာမာဲတုဲ ယဵုသစာပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် တုဲဒှ်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက်ဥတုက္ညၚ် ကဆံၚ်ပွိုၚ်တိုက် အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ကၠောန်ဗဒှ်မွဲဗီုပြၚ်ဓဝ်

ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် က္ဍိုက်ပ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်သ္ဘၚ်သၟာန် သွဟ်လိက် ကဆံၚ်ပွိုၚ်တိုက် အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် မွဲဗီုပြၚ်ဓဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန်တၟိဏံ တတ်ကၠောံလဝ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အောန်မံၚ်ရောၚ် ညးစၞးလ္ၚဵုတံ ဟီု

ညးမဒုၚ်ရုဲလဝ်သမ္မတကၟိန်ဍုၚ် ဥူထေန်ကျဝ် ပ္တိုန်ထ္ၜးနၚ် ယၟုသကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် နူကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ် စၟတ် (၂) ဥူမေန်န်ဥူဂှ် တတ်ကၠောံလဝ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အောန်မံၚ်ရောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်လ္ၚဵု တံ ဟီုဂးပါ်ပဲါကၠုၚ်မံၚ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲကောံဓရီု မဒ္စးဒုၚ်ဏံ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်လဵု တိုန်စိုပ်မာန်ရောဂှ် တီဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ဏီ

စိုပ်တ္ၚဲသ္ၚိသဝ်ဏံမ္ဂး ကၠောန်ဂကာံဓရီု ဒ္စးဒုၚ် သွက်ကောံဓရီုဇၞော် ကောန်ဂကူမန်ဏောၚ်ဒှ်တုဲ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်လဵုမွဲ တိုန်ကီုရောဂှ် ဗော်လဵုလေဝ် ဟဂွံက္လေၚ်ပရိုၚ်ဏီဂှ်ရ သွက်ဂွံတိုန်ဂှ် ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ဏီဖိုဟ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဟိုတ်နူရဲလိၚ်ပေဲါကာန်ထရိုက် ဟွံမွဲတုဲ ဇာတ်မန်တံ လၟိဟ်ဗ္တံဂွံလှေ်အောန်ကၠုၚ်

အခိၚ်လၟုဟ်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵုရဲလိၚ်ပၠောပ်စပေဲါကေတ်ကာန်ထရိုက် ဟွံမွဲတုဲ ရဲဇာတ်တံ ဂွံလှေ်စဗ္တံအောန်စှေ်အာရောၚ် ဂွံလ္ၚတ်တီကေတ်နူဗွိုၚ်အ္စာဇာတ်တံရ။

Read More »

သွက်ဒစးဒုၚ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ပလေဝ်ပလေဝ်လဝ် အောန်မံၚ်

ဂွံကၠောန်ဒစးဒုၚ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်မန် ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်တံ ပလေဝ်ပလေတ်လဝ် အောန် မံၚ်ဏီရောၚ် ဂွံလ္ၚတ်တီကေတ်ရ။

Read More »

လ္တူသၚ်မန်တံဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သၚ်ဍုၚ်သ်အာၚ်တံ သ္ပကၠုၚ်စၟတ်သမ္တီ

ပ္ဍဲကဵုဂိတုမာတ် (၈) (မာ်အိုတ်) ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် သဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက်ဘာသာမန် ပ္ဍဲအလဵုအသဳပေၚ် (၁၀၀) သၞာံ ပ္ဍဲဘာကျာ်ဒေါဝ်သာသၞာ (၂၅၀၀) ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သၚ်နူဍုၚ်သ်အာၚ် က္ညကၠုၚ်စိုပ်ကဵုဇြဟတ်ကီုရောၚ်။

Read More »