ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: သၟာန်သွဟ်

Tag Archives: သၟာန်သွဟ်

ပရေၚ်ပညာဘာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဒှ်သတ်ကၟဝ်ဇဝ်ပ္ကဴကောန်ဂကူမန်မာန်ပေၚ်ၚ် ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်ကဵု ညးက္ဍိုက်ပ်ချဳဓရာၚ် ပရေၚ်ကဵုဒါန်ဂတဵုတၟအ် တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ

တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ (အအာ အအာ Facebook)

တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ကော် တၠဂုဏ်အဇ္ဇ (တၠဂုဏ်ဇြဝ်ဠာတ်) ဝွံ မဒှ်ညးချဳဒရာၚ် ကေမၠာန်ပရဟိတ စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်မွဲရ၊ ညးဝွံ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၉ ဂှ် သှ်လိက်စှ်တန်တုဲ လုပ်ကေတ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဌာနပရေၚ်ပညာဗဟဵု ပွိုၜါသၞာံ တုဲ စိုပ်သၞာံ ၂၀၀၂ ဂှ် အာစိုပ်ဒဒှ်ဘဝခမဳရ။ ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်မကတ်မံၚ်လိက်ပရိယတ် သ္ပဒ္တန်ဘာအံၚ်ဇၞးရ ကွာန်နာၚ်သၠုၚ် ပွိုၚ် ရ သၞာံဂှ် ချဳဒရာၚ်မံၚ် ပရေၚ်ဂကူ၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်နာနာသာ်ရ။

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ် ကုဝန်ဇၞော်သယံဇာတကေုာံထိၚ်ဒဝ်ပွဳပွူသဘာဝ တွဵုရးဍုၚ်မန် အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ်

Screenshot_20160626-000005-01

အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဇာတိကွာန်ဝၚ်ဒုန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တုဲ ကလိဂွံလဝ်တဆိပ်ကြာ (M.B.B.S) ပံက်လဝ်ဗဒမ် လွဳယဲ နွံမံၚ်ကီုရ။ ပ္ဍဲသၞာံ (၁၉၉၀) ဂှ် လုပ်ပေဲါရုဲမာဲ ကေၚ်ဇၞးလဝ်မာဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ကီု ဟိုတ်နူပတိတ်ဒးလိက် လလောၚ်တြးကီုတုဲ ဒးဒုၚ်စုတ်လဝ်သ္ၚိစာတ် နကဵုဂဗုတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် နကဵုတာလျိုၚ်ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၂) ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ်ကီု

Read More »

သၟာန်သှ် အစာချူဒွက် ဇာတိနာဲ

အစာချူဒွက် ဇာတိနာဲ(MNA)

ညးသၟာန်-မာံဝရ မာံဝရ။ ။ ကောဇာတိနာဲဂှ် ချူလဝ်ဒွက်လေဝ် ဂၠိုၚ်ကဵုပိုဒ်ရ ဒွက်ကောဇာတိနာဲ ချူလဝ်တအ်ဂှ်လေဝ် သၟာဒယှေ်ဒွက်တအ် ရုဲပတိုန်က္ဍိုပ်ကဝးလေဝ်နွံမံၚ် မုဟိုတ် ကောဇာတိနာဲ ဂွံဝါသနာ ချူဒွက်ရော လဴကဵုညိဂွံဟာ? ဇာတိနာဲ။ ။ ကိုပ်ကၠာဂှ်တှေ် နူကဵုဘဝကတ်ပရိယတ် မံၚ်ဘာဒေါဝ်ဍုၚ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗု စတေံဂှ်တှေ် ဝါသနာ ပြိုၚ်ချုဇန်ကဗျ နူဂှ် ဂွံၜိုတ် မွဲၜါသၞာံတုဲ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၅၃ ဂှ်တှေ် ဆဵုဂဗကဵုသကအ်ရဲ ၜိုပ်ဍုၚ်တအ် ကောန်သ္ဂံၚ်တအ်၊ ဗညာဟံၚ်တၠတအ် ညးတအ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ရဲချူဒွက်တှေ် ညာတ်ဍေံတအ်ချူတုဲ စိုတ်လုပ်စ ချူကီု ချူမံၚ်နူစကၠာကၠာတေံ ဍေံလေဝ် ဟွံဒးသတ်ပုဟ်၊ စိုတ်ဂွံလုပ်စ ချူဒွက်ဂၠိုၚ်ဂှ်

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သှ် ကုဥက္ကဌဇၞော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန်

ဗီုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သှ်ကလးကဵုမံၚ်ကဵု အေဝ်ဒဳတာဌာန်ပရိုၚ်မန်(MNA)

စပ်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂစာန်ပ္ညဳမံၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွန်မန် ၂ ဗော်ညံၚ်ဂွံမွဲဂှ်တုဲ အေဝ်ဒဳတာဌာန်ပရိုၚ်မန် MNA ဗညာအံၚ် ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်လဝ် ကုဥက္ကဌ နာဲထဝ်မန် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၅ -၂၀၁၆ ဏံဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်ကဵု ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ကောၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် နာဲတိတ်လောန် (နိုၚ်သက်လွၚ်)

နာဲသက်လွၚ် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် (MNA)

ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၄ ၊ သၞာံ၂၀၁၆ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကဵု ကမ္မတဳ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် လ္ဂုၚ် တအ် ကၠောန်သ္ပလဝ် ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳ ပ္ဍဲ K H Hotel နွံပ္ဍဲ ရ တိုၚ်ဘာ် ဂၠံၚ်ပြန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကၟာရတ် ရးဇၞော်လ္ဂုၚ်ဂှ် “အိုက်သာၚ်” သၟာပရိုၚ် ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဆဵုဂဗသၟာန်သၟုက်လဝ် နာဲတိတ်လောန် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တုဲ ပ္တိုန်ထ်ၜးဏာ အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံရ။

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု ဝန်ဇၞော်ဓာတ်လလဳတွဵုရးဍုၚ်မန် မေန်ထေန်အံၚ်ဟာန်

ဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် မေန်ထေန်အံၚ်ဟာန် (ပိုၚ်နန်)

အခိၚ်ဒက်ပ္တန် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နကဵုကဆံၚ်ဝန်ဇၞော်ဓာတ်လလဳဂှ် ညးမဒှ်ကောန်ဂကူမန် နာဲ ထေန်အံၚ်ဟာန် (မၚ်းထၚ်အောၚ်ဟန်) ဂွံဒုၚ်ခါန်ကၞက်လဝ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဂှ် သ္ပစၞးဗော် NLD တုဲ ဇၞးကၠုၚ်လဝ်မာဲ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဆန္ဒမာဲလၟိဟ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုရ။

Read More »

သၟာန်သွဟ် သၟာဒယှေ် ဂမ္ဘဳဆာန် ကော် မဉ်ဂမ္ဘဳ

သၟာဒယှေ် ဂမ္ဘဳဆာန်(MNA)

လျးဂံၚ်။ ။ ကိုပ်ကၠာဏအ် ဆက်မိက်ကဵု ပုရိသာဒ်ဂွံဟာ? တုဲပၠန် ယၟုပ္ဍဲကွာန် ပ္ဍဲဂီဳတ ယၟုမိမ၊ ဒၞာဲမံၚ် အယုက် တုဲတှေ် လၟုဟ်ပစ္စုပ္ပန်ဏအ် မုကၠောန်ဓမံက်မံၚ်ရုပ်ရဴဂှ်လေဝ် လဲထ္ၜးစကဵုညိ။? မဉ်ဂမ္ဘီ။ ။ ယွံ မ္ၚဵုရ ပုရိသာဒ် သီုဖအိုတ်ဂှ် မ္ၚဵုရ၊ ယၟုပ္ဍဲကွာန် ညးတၞဟ်တအ် ကော်မံၚ် ချေတ်ကုၚ်(ချစ်ကောၚ်း) ရ၊ ယၟုဒယှေ်ဒွက်ဂှ်တှေ် ကၠာ

Read More »

ဆဵုဂဗ သၟာန်သွဟ်ကဵု ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာ အံၚ်နာၚ်ဥူ

အမာတ်မန် ဒံက်တာ အံၚ်နာၚ်ဥူ(MNA)

စပ္တံနူကဵုပြံၚ်သၠာဲအလဵုအသဳဒဳမဵုကရေဇြဳ နူကဵုသၞာံ (၂၀၁၀) တေံ နူကဵုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် မံက်ကၠုၚ်တုဲဂှ် ရမျာၚ်ဂကူမန် အကာဲအရာညးဍုၚ်ကွာန်ဒေသမန်ကီု ပရေၚ်ထိၚ်ကြာပ်ကၠုၚ်လဝ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ရ။ ပ္ဍဲအရာကိစ္စဗ္တောန်လိက်မန် အပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳကီု စပ်ကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဂွံဒှ်တ္ၚဲ ကၟာတ်ရုၚ် ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်ကီု ကိစ္စဒစဵုဒစးရုၚ်စက်ချးတၟအ် ကွာန်အၚ်ဒၚ်ကီု ချဳဓရာၚ်ကၠုၚ်လဝ် ဗွဲမကတိုၚ် ကၟဟ်ကီုရ။ ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏံလေဝ် ကဆံၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်

Read More »

“စွံစိုတ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူတုဲတှေ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟလိုၚ် ညံၚ်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကအ် တုဲတှေ် ညံၚ်ဂွံ ဒက်ပ္တန်အာဓဝ်ညဳသာ”

ညးအုပ်ကာဗော် MNP နာဲလျးတၟး(GS)

သၟာန်သွဟ် ညးအုပ်ကာနာနာဗော်ကောန်ဂကူမန် နာဲလျးတၟး မာံပိုန် သၟာန် – လ္တူပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ကၠုၚ်တုဲဂှ် နကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန် ပရေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်သာ်လဵု ဇွိတ်သပေါတ်ဂွံလဝ်နွံကီု ရော တၟး – သွဟ်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏံဂှ် ကၠာပေဲါရုဲမာဲ ဟွံဒှ် ညးညးအဲအဲ ဒှ်မံၚ်ဓဝိၚ်နာနာသာ်တံဂှ် ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ကၠောန် တုဲဒှ် ဟွံဂတာပ်ဂှ် ပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ် တုဲဒှ်အာ ကဠောတ်ကဠော

Read More »

"မန်ပိုဲ ဒးဂွံသံဝေဂ၊ ဒးဂွံခန်လ္ၚတ် နူပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏအ်" ဆဵုဂဗ သၟာန်သၟုက်လဝ်ကဵု ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ

နာဲကသုမန်ကဵု ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ(IMNA)

ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူဝွံ ဒှ်အမာတ်နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်မွဲတၠတုဲ အပ္ဍဲကဵုလၟိဟ်အမာတ်ဗော်အလုံရးမန် လုပ်ပြိုၚ်ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲဏံဖအိုတ်ဂှ် ညးမွဲတၠဓဝ်ဟေၚ် ဒးဒုၚ်ရုဲပတိုန်နူ

Read More »