ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: အာကာ

Tag Archives: အာကာ

ဂြိုပ်ကရးဂကောံကွာန်ပိုၚ် အလန်ကၠာအိုတ်ဂှ် တဵုဗဒှ်ပ္ဍဲကရးဒေသဖါလိန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်

အေဃာတုႝဗဒွ္မံင္ၿဂိဳပ္ကရး(MNA)

ရန်ကဵုသ္ဂောံထိၚ်ဒဝ်သဘာဝပွဳပွူ ကေုာံ သ္ဂောံဒၞါတာဘဲဒဏ်သဘာဝတုဲ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၈) ပ္ဍဲမွဲဒမြိပ်ပရၚ်ၜဳ ဒေသဖါလိန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးမန်ဂှ် နဒဒှ်အလန်ကၠာအိုတ် တဵုဗဒှ်ကၠုၚ် ဂြိုပ်ကရးဂကောံပိုၚ် မွဲရ။

Read More »

ရုပ်ဂအုပ်နွံဒၟံၚ် ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ဒဒန်သြၚ်လောန်ဂှ် ပါဲဂိုၚ်ထောံဣရ

အဃောပါဲဂိုၚ်ဒၟံၚ် ရုပ်ဂအုပ် (Facebook)

ရုပ်ဂအုပ် ပ္ဍဲအဝေါန် က္ဍိုပ်ဒဒန်သြၚ်လောန် မတ်မလီုကဵုမုတ္တမ တွဵုရးမန်ဂှ် ပပ္တံနူ ဂိတုအဝ်ဂါတ် (၂) မံက် ဖါနူဂယးဂှ်တုဲ ပါဲဂိုၚ်ထောံဣရ ရဴဝွံ ဂွံမိၚ်ကေတ် နူလဟီုညးမဆဵုညာတ်တံရ။

Read More »

ရဲနူဍုၚ်မ္ၚး လုပ်ဓလိုက်တံ ပ္ဍဲဒေသရးမန်ဂှ် အာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်မန် လီုလာ်ကၠုၚ်

ပွမစၟဳစၟတ် နူဍုၚ်သၟာၚ် လုပ်ဓလိုက်တံ ပ္ဍဲတွဵုရးမန် (HURFOM)

ရဲနူဍုၚ်သၟာၚ်တံ ဟိုတ်နူကၠုၚ်ဓလိုက်တံဒြပ်ဂှ်ရ အာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်မန်တြေံတြဟ် အပ္ဍဲတွဵုရးမန်ပိုဲဏံ လီုလာ်ကၠုၚ်ဂှ်ဂွံဆဵုကေတ် ဌာန်ဒ္တန်ပရေၚ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဍုၚ်မန် (HURFOROM) ဂးရ။

Read More »

ဒဒန်မ္ၚးကွာန်ဆၚ်ဂူ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ သရိုဟ်လီုအာတုဲ ကွဳစက်မွဲကရောံကဵု ဝန်ဇၞော် ဂီုကၠီု/ပယျဵုဂှ် ကၠောံဟွံဂွံ

အဃောကၠောန်ဒၟံၚ်ဒဒန် သွက်မၞိဟ်ဂွံကၠောံ ဗွဲယာယဳ (MNA)

ဗြဲဇၞော်ထတ်တုဲ ဟိုတ်နူဍာ်နူဒဵု လိုအ်စှေ်ကၠုၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဂၠံၚ်ရေဝ် ကဵု ခေါဇာ ဒဒန်တိုက်မွဲတၞုၚ် နွံပ္ဍဲဝါ မ္ၚးကွာန်ဆၚ်ဂူ သၟဝ်ကုန်ကျာ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၂ ပယာံတ္ၚဲစေၚ် သရိုဟ်လီုအာ သာ်ဝွံဂွံတီကေတ် နူကောန်ဒေသတအ်ရ။

Read More »

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ချူလဝ်ပရော ဒေသဖါလိန် ဂၠိုၚ်ဂၠၚ်တဴကဵုသယံဇာတ ကေုာံ အရာဒတုဲမြမောဝ်မၞိဟ်တအ် သာ်လဵုရောဂှ် ပါ်ပရးဒၟံၚ်ဣရ

13096238_594454430718131_5978570235411686526_n

ပ္ဍဲဒေသဖါလိန် ပလိုတ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်ဝွံ အပေါတ်သယံဇာတ ဂၠိုၚ်ဂၠၚ်သ္ဂေဟ်သွဟ်ဒၟံၚ်ဗီုလဵု၊ သတ်ကၟဝ်ဇဝ်ပကဴ သွက်ပိုဲမၞိဟ်တအ် ဗြေဝ်ဗြော်ဒၟံၚ် ဂလိုၚ်လဵုရောဂှ် အလဵုဇကု ညးသၟတ်ဂမၠိုၚ် ဒေသဖါလိန် ဗက်ကံက်ကေတ်လဝ် တၚ်နၚ်ဒဒှ်ဍာံဍာံတုဲ ချူခၞံလဝ် နဒဒှ် လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် သုတေသဳဂှ် ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ (၂၅) ပယာံတ္ၚဲစေၚ် ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် အသေအဟာန်

Read More »

ဂကောံလိုန်ကွွဳလိုန် Green Bike စှေ်စိုတ် သ္ပသမ္တီ ကုနဲကဲပရေၚ်စန်ဒက် သၟတ်ဒေသအၚ်ဒၚ်

Green Bike

ရန်ကဵု သွက်ဂွံထိၚ်ဒက်မၚ်မွဲ သဘာဝ ဗွဲဝုတ်ဒိုဟ်တုဲ ဂကောံ Green Bike မချဳဒရာၚ်မံၚ် နကဵုပရေၚ်လိုန်ကွဳလိုန် ဍိုက်ဂေတ်စိုပ်အာ ဒေသမန်ကဵု တနၚ်သဳတေံဂှ် ညးတံဂွံဆဵုကေတ် နဲကဲ ဗီုသၟတ်ဒေသအၚ်ဒၚ်တံ စှေ်ပရေၚ်စန်ဒက်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဇၟာပ်ပ်ဒေသ ဍုၚ်မန်ဗၟာဏံ နဲကဲပရေၚ်စန်ဒက် ထေက်ကဵုသ္ဒးနွံ ညံၚ်ရဴပ

Read More »

ဂကောံလိုန်ကွဳလိုန် Green Bike လုပ်ဓရီုတက်ကျာ ဆေၚ်ကဵုသဘာဝပွဳပွူ ကုညးဒေသဖာလိန်ဏောၚ်

chiangmaigreenb_1446605008

ဂကောံလိုန်ကွဳလိုန် Green Bike သီုမချဳဒၟံၚ် ပရေၚ်သဘာဝပွဳပွူဂှ် ညးတံလုပ် သီုကွာန်အၚ်ဒၚ် ဒေသဖာလိန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးမန် ဒၞါဲဒးဒုၚ်ရန်လဝ် သွက်ဂွံသိုၚ်ပ္တန် ရုၚ်စက်ပၟတ်ဓါတ်လလဳ မစကာ စၞပရက်တၟံချး ဂှ်ဏောၚ်တုဲ စိုပ်အဂှ်မ္ဂး ညးတံ ဟီုဓရီုတက်ကျာ သဳကၠဳပရူ သဘာဝပွဳပွူ ကုရဲဒေသတံကီုဏောၚ်ဂှ်လေဝ် ဘုံမျာတ်ဟာန် နူဂကောံကွဳလိုန်ဂှ် ဟီုရ။

Read More »

သိုၚ်ပ္တန် တိုက်ဗှ်လိက် မှာထေရ်ပါလိတ ကေုာံ တိုက်ထ်ၜးပျးလိက်ပတ်ဝၚ်မန်တြေံတြဟ်ဏောၚ်

ကျာ်ဇၞော် အ္စာမှာထေရ်ပါလိတ(Internet)

သၟိက်မိက်ဂွံယိုက်ဒိုက် ယဵုဂုန် တၠပညာလိက်ပတ်မန် ကေုာံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာကၞေဟ်ဒယှ်ဒယှ် ချူဗဒှ်ကၠုၚ် လိက်ပတ်ဝၚ်မန်တံဂှ်တုဲ သိုၚ်ပ္တန်တိုက်ဗှ်လိက် ကေုာံ တိုက်ထ်ၜးပျး လိက်ပတ်ဝၚ်မန်တြေံတြဟ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကၟာဝက် ဏောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဒကာဂမၠိုၚ်ရ။

Read More »

ပစူဗဳနာၚ်ပဝ်သတာ ဒဒှ်ဟွံမွဲပၟိက်ကဵု ရုၚ်စက်တၟံချး ကေုာံ ကမ္ပဏဳတဝ်ယဝ်ထာဲ

IMG_20160124_074606

ဒဒှ်ရ ဟွံမွဲပၟိက်၊ ဟွံဒးဂၞပ်ကဵု ကုရုၚ်စက်တၟံချး ကေုာံ ကမ္ပနဳတဝ်ယဝ်ထာဲ (Toyo-Thai Corporation Public Company Limited – TTCL) ရဂှ် ပ္ဍဲဇာန္နဝါရဳ ၂၄ ပ္ဍဲဒေသဖာလိန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးမန်တေံ ပစူပ္တိုန် တၞးဗီု ဗဳနာၚ်ပဝ်သတာရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ် သီစံၚ်ထောံ စၞစသုၚ်ကေုာံ ကပေါတ်ကျိုၚ်ကျဝ် မဆေဝ်ဒဝ်လဝ်

ဗီုစံၚ်ထောံ စၞစသုၚ်ကေုာံ ကပေါတ်ကျိုၚ်ကျဝ် မဆေဝ်ဒဝ်လဝ် (AK)

ကမ္မတဳကောပ်ကာဲ ဂဥုဲဇဗကေုာံစၞသုၚ် တွဵုရးမန် သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ နူဌာနနာနာ (ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်) တံ ပံၚ်ကောံ ဂၠိုက်ဂၠာဲစၟဳတ် ဗက်သီထ္ၜောဝ် ကပေါတ်စၞစသုၚ် ကေုာံ ကပါတ်ပယျေဝ်မုက်ကျိုၚ်ကျဝ် မဆေဝ်ဒဝ်လဝ် တံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၃၀ ဖါနူဂယးဂှ် စံၚ်ပလီုထောံအိုတ်ရ။

Read More »