ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: အိုက်သာၚ် (page 3)

Tag Archives: အိုက်သာၚ်

ကိစ္စစရၚ်သ္ၚိကၟိန်အိန်ထံၚ် ရဲဆုဲပြံၚ်ဂှ် ဗော် SNLD ပ္တိုန်ထ္ၜးဂလာန်ဒၞါတာ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဏောၚ်

ပ္ဍဲကိုန်အစဳဇန် (၁၀၀ တ္ၚဲ) အလဵုအသဳတၟိ ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် ကိစ္စသွက်ဂွံပ္တိတ်ကဵု စရၚ်သ္ၚိကၟိန်အိန်ထံၚ် ကုသၟာကလောန် ဆုဲပြံၚ် ကေုာံ ညးပြံၚ်လုပ်ဖျေံသဇိုၚ်ဂှ် နူဗော်ဂဥုပ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်သေံ SNLD ပ္တိုန်ဂလာန်တာဒၞါ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဏောၚ် ဂွံလဝ်ပရိုၚ်ရ။

Read More »

ဟိုတ်နူဟွံဂွံအထံက်အပၚ် နူအလဵုအသဳဂှ်ရ ဒိုအ်ဟွံဂွံ ဒးဗက်သြန်ထံက်ပၚ် ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဟီု

ဟိုတ်နူ ဟွံဂွံအထံက်အပၚ် နူအလဵုအသဳဂှ်ရ ကောန်ဒပ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တန်တဴချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်တအ် သွက်ဂွံတန်တဴအာမာန်ဂှ် ပါဲဟွံဗၠး ဒးဗက်သြန်ထံက်ပၚ် နူညးဍုၚ်ကွာန် ဌာန်ဒေသတအ်ဂှ်ရ သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

Read More »

သွက်ဂွံသဳကၠဳကဵုဂကောံ UNFC ဂှ် ဘိက်လဝ်ၜိုတ်အဒေါဝ်ဂိတုဏအ် ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲ ဂး

ၜိုတ်ကဝက်ဂိတုဏအ်မ္ဂး သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဂကောံကံၚ်ဇြဳဝှိဒ္ဒရဴ ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် မညဳသာသၟဟ်န် UNFC ဂှ် ဘိက်လဝ်နွံ သာ်ဝွံ ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲ ညးအုပ်ကာ ဆာပ်ကမ္မတဳ လၟိဟ် (၂) သၟဝ်ဂကောံပဠေဝ်ပဠေတ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ နူသမ္မတကၟိန်ဍုၚ် ပံက်စွံလဝ် အရၚ်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဂကောံဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီဂှ် ဂးရ။

Read More »

ဂကောံ ရ ဂကောံ ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီဂှ်လေဝ် ကဵုအခေါၚ်ပါလုပ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံကီုဏောၚ်

ညးစၞးအလဵုအသဳကဵု ညးစၞး ဂကောံ ရပ်လွဟ် (၈) ဂကောံ မထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA တအ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကအ် ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၉ ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (၇) ဂကောံ ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် (NCA) ဏီဂှ်လေဝ် ကဵုအခေါၚ် ပါလုပ်ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ ကီုဏောၚ်ဂှ် တုပ်စိုတ်တုဲရ သာ်ဝွံ ပဒဵုမာန်ညိၚ်မံၚ် ကမ္မတဳရၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ကရေၚ် KNU ဂးရ။

Read More »

ဂကောံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲတအ် ကၠောန်သ္ပပေါဲချပ်ဓရီုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂမၠိုၚ် နူဂကောံရပ်လွဟ် (၈) ဂကောံ မထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA တုဲတအ် သၟဟ်န်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆၊ နူဂိတုမေ ၁၈ ဒဵုကဵု ၂၂ ပ္ဍဲပွိုၚ် ၅ တ္ၚဲဏအ် ညးတအ်ကၠောန်ဒၟံၚ် ပေါဲချပ်ဓရီု ကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲ ပ္ဍဲဇၞူဒပ်အၚ်လှာ (အၚ်းယားလိတ်ဟိုတယ်) ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

စောဲလာံ ဆအရေဝ်ဘာသာဇကုသၟးရမ္ဂး ပတဝ်ကဵုရးဂၠးတိဟွံမာန် ဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဂး

ယြဴကောန်ဂကူလဵုမွဲဟွံဟီု ဒးထိၚ်ဒက် မၚ်မွဲအာ အရေဝ် လိက်ပတ်ဘာသာ ယေန်သၞာၚ်ဇကု ဒှ်ဍာံကၠာလေဝ် စောဲလာံ ခစိုတ်လဝ်အရီု ဆပ္ဍဲအရေဝ် လိက်ပတ်ဘာသာဇကုသၟးမ္ဂး ကာလလဵုမွဲ ပတဝ်ကဵု ရးဂၠးတိတအ်ဟွံမာန် သာ်ဝွံ နာဲတိတ်လောန် (နိုၚ်သက်လွၚ်) ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲပေါဲမဆဵုဂဗသဳကၠဳ ကုကမ္မတဳ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ်ရ။

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်ကဵု ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ကောၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် နာဲတိတ်လောန် (နိုၚ်သက်လွၚ်)

ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၄ ၊ သၞာံ၂၀၁၆ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကဵု ကမ္မတဳ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် လ္ဂုၚ် တအ် ကၠောန်သ္ပလဝ် ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳ ပ္ဍဲ K H Hotel နွံပ္ဍဲ ရ တိုၚ်ဘာ် ဂၠံၚ်ပြန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကၟာရတ် ရးဇၞော်လ္ဂုၚ်ဂှ် “အိုက်သာၚ်” သၟာပရိုၚ် ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဆဵုဂဗသၟာန်သၟုက်လဝ် နာဲတိတ်လောန် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တုဲ ပ္တိုန်ထ်ၜးဏာ အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံရ။

Read More »

ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ပံၚ်ကောံစဵုဒၞါအာ ပဋိပက္ခရးသေံသၟဝ်ကျာတေံဏောၚ် နူကောံဓရီု ပါန်ခါန် လလောၚ်တြး

လ္ပာ်ဒေသ ရးသေံဇၞော် သၟဝ်ကျာတေံ ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်မွဲစွံ ကလေၚ်ပန်မံၚ်ညးသ္ကအ်ဂှ် နူမွဲလ္ပာ်တေံ ယဝ်ဆက်ဖန်ဒၟံၚ် ပဋိပက္ခ ညံၚ်ဂွံဇၞော်တိုန်ဏီမ္ဂး ဂကောံ ရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ တံၚ်တဲတုဲ တာဒၞါအာဏောၚ်ဂှ် နူကောံဓရီု ပါန်ခါန် လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

Read More »

ဂကောံ ရပ်လွဟ် ၈ ဂကောံ ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် သ္ပကောံဓရီု အဆံၚ်လ္တူဏောၚ်ဂး

ရန်ကဵု သွက်ဂွံသဳကၠဳ ကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ကုအလဵုအသဳတၟိတေံတုဲ ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (၈) ဂကောံ မထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် (NCA) မဒိုအ်ပန်ပှော် မွဲအလုံဍုၚ်ဂှ် ခြာဟွံလအ် အပ္ဍဲဂိတုဏံရ ကၠောန်သ္ပ ကောံဓရီုအဆံၚ်လ္တူဏောၚ် ဂွံလဝ်ပရိုၚ်ရ။

Read More »

ကိုန်အစဳဇန်ဇၞော်ဇၞော် ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်ဍာဲတေံဂှ် ဒိုအ်လဝ်ကၠာညိ ဂကောံမှာဇန်ကရေၚ်ဍာဲတံ အာတ်မိက်

ကိုန်အစဳဇန် ပွမတတ်ကၟိုန် ပ္ဍဲကြုၚ်ပန်(ပွန်ချောၚ်း) နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဗဝ်လခေဝ် တွဵုရးကရေၚ်ဍာဲ(ကယာ) ဂှ် ဒှ်ဟိုတ် ဖန်ဗဒှ်ကဵု ဒဒိုက် ကုညးဍုၚ်ကွာန်တံသၟး ဟွံက သီုဘဒၟံၚ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ တွဵုရးကရေၚ်ဍာဲကီုဂှ်ရ လုကဴ သှ်ပလိုဟ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟွံမာန်ဏီမ္ဂး ကိုန်အစဳဇန် ကၟိုန်ဍာ်ဏံကီု သီုကိုန်အစဳဇန်တဲဇၞော် (ဇၞော်ဇၞော်) တံဖအိုတ် ညံၚ်ဂွံဒိုအ်လဝ်ကၠာဂှ် ဂကောံမှာဇန် ကရေၚ်ဍာဲ (၁၇) ဂကောံတံ အာတ်မိက်လဝ် ကုအလဵုအသဳဗၟာ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၄ သၞာံ ၂၀၁၆ ဂှ်ရ။

Read More »