ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: အိုက်သာၚ် (page 4)

Tag Archives: အိုက်သာၚ်

ကိုန်အစဳဇန်ဒေသဖာလိန်ဂှ် ရဲဒေသတံ ဟွံဒးဂၞပ်မ္ဂး ဆက်ကၠောန်ဟွံထေက် ဂကောံမှာဇန်မန်တံ ဟီု

ကိစ္စကိုန်အစဳဇန် ရုၚ်စက်ပၟတ်ဓါတ်လလဳ မစကာချးတၟံ သွက်ဂွံသိုၚ်ပ္တန် အပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကောံကွာန်အၚ်ဒၚ် ဒေသဖာလိန် နွံဗွဲဒိုဟ်ဗာယပ် ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ရဲဒေသတံ ဟွံမွဲပၟိက်မ္ဂး နကဵုဌာနဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ကေုာံ ကမ္မယှေန် စပ်ကဵုပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် ဍုၚ်ဗၟာ (MIC) တံ ဆက်ကၠောန်ဟွံထေက် သာ်ဝွံ ဂကောံမှာဇန်မန်တံ ဂးရ။

Read More »

ပံက်လဝ်ဂကောံ JMC-S နကဵုလၟိဟ်ကောန်ဂကောံ ၁၄ တၠ ပ္ဍဲရးဒေသဇၞော် တၞၚ်သြဳ

အတိုၚ်တၚ်တုပ်စိုတ် ပ္ဍဲလိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် (NCA) ဂှ်ရ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၅ တုဲကၠုၚ်ဏံ ပံက်လဝ် ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ သွက်ဂွံမၚ်ရံၚ်အာကာဲအရာ ပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် (JMC-S) နကဵုလၟိဟ်ကောန်ဂကောံ (၁၄) တၠ ပ္ဍဲရးဒေသဇၞော် တၞၚ်သြဳတေံ တုဲရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

သွက်ဂွံဖအောန်ဖျေံ ပရေၚ်ပန်ပှော် ပ္ဍဲအဆံၚ်တွဵုရးဂှ် ပံက်ဂကောံ JMC-S ပ္ဍဲတွဵုရးသေံဇၞော်

ရန်ကဵု သွက်ဂွံဖၟောန် ဖၟိုတ်ကၠေံ ပွပန်ပှော် မက္တဵုဒှ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲအကြာ ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကဵု ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ တံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဇာန်နဝါရဳ ၉ ၊၂၀၁၆ ဂှ် စပံက် ဂကောံကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ် ပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အဆံၚ်တွဵုရး (JMC-S) ပ္ဍဲဍုၚ်ခဝ်လမ်၊ ခရိုၚ်လွာဲလေန်၊ တွဵုရးသေံဇၞော် ကရေက်သမၠုၚ်ကျာ တေံတုဲရ ဂွံလဝ်ပရိုၚ်။

Read More »

ကမၠောန်မၚ်ရံၚ်စံၚ်ပရေၚ်ပန်ပှော်ဂှ် နွံပၟိက်သြန်ဒဝ်ဠာ ၂၁ ပြကောဋိကိုဋ်ဂး

အကြာအလဵုအသဳ ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA တံ ညံၚ်ဟဂွံဒှ်ပန်ညးသ္ကံ မွဲလှေ်ပၠန်ဂှ် ဒက်ပ္တန်ဂကောံမၚ်မွဲရံၚ်သ္ၚဳ ပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် ကော်ဂး JMC အဆံၚ်အဆံၚ်တုဲ ဒးမၚ်မွဲရံၚ်သ္ၚဳအာ အကာဲ

Read More »

ခရိတ်စကာ အိုတ်လဝ် ပ္ဍဲကာလပေါဲမာဲဂှ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ မၞိဟ်ပ္တိုန်လဝ်စရၚ် နွံမွဲတလဓဝ်

အိုက်သာၚ် – ဇၟာပ်ညးစၞး လုပ်ပြိုၚ်လဝ်ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံဖ်အိုတ် ခရိတ်စကာအိုတ်လဝ်တအ်ဂှ် ဒးပ္တိုန်ထ်ၜးကဵု ဂကောံ ကမ္မယှေန် ညးကဵုညးဏောၚ်တုဲ ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ ပ္တိုန်ထ်ၜးဂွံ မွဲတလဓဝ်ညိကွေံဏီ

Read More »

သြန်ဒုၚ်လျိုၚ်စၟတ်သမ္တီအခေါၚ်ရုဲမာဲပ္ဍဲတွဵုရးမန် ညးစၞး ၁၁၅ တလ ဂွံအခေါၚ်က္လေၚ်ပ္တိတ်

အိုက်သာၚ် – သွက်သ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်လုပ်ဒုၚ်ရုဲ ပ္ဍဲပေါဲမာဲ ၂၀၁၅ တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ် ညးစၞး မလုပ်ပြိုၚ်တအ် ဒးပၠောပ်လဝ်ခရိတ် ပိကိုဋ်ဒ္ကေဝ် နဒဒှ်သြန်ဒုၚ်ဂယိုၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ မဆေၚ်စပ်တအ် နွံကၠုၚ်တုဲ အခါလၟုဟ်မ္ဂး ညးစၞး

Read More »

ဗော် NLD ကဵု ကောန်ဂကောံ UNA တအ် သ္ပကောံဓရီုမွဲဏောၚ်

အိုက်သာၚ် – “ကွေံကွေံ။ ကောန်ဂကောံ UNA ပိုဲ သ္ပကောံဓရီုတုဲတှေ် ပ္ဍဲအခန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဗီုလဵု ဂွံပံၚ်အာကဵု ဗော် NLD ရောဂှ် သဳကၠဳညးသ္ကအ်ဏောၚ်။ ဆ္ဂး ဟွံဂွံ ချိၚ်တ္ၚဲ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဏီ။ ချပ်စကဵု ဥုဃောန်ထောန်ဥု တအ်တုဲမှ သ္ဂုတ်သွာတ်ဏောၚ်” ဥုအေသာအံၚ် ညးက္ဍိုပ် ဂကောံ UNA ဟီုရ။

Read More »

ညးစၞးမန် ၄ တလဓဝ်ရ ဇၞးမာဲ အိုက်သာၚ်

ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဝွံ ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဂှ် တုဲဒှ်အာတုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ ဗော်မန် ၜါဗော် လုပ်ပြိုၚ် ဇၟာပ်ပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဇၞးမာဲ ၄ တလ ဂွံပရိုၚ်ရ။ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ အဆံၚ်နာနာ ဗော်ဇဳ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၈ ဂှ်ဝွံ ဗော်ကောန်ဂကူမန်ကီု၊ သီုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ကေုာံ ဗော်ညးဗြဴ (မန်) တအ် လုပ်ပြိုၚ်လဝ်ရ။ “ပ္ဍဲရေဝ်ဂှ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် မာန်လဝ်ၜါတလ၊ ဒံက်တာမာံသဵုလေန်ကဵု နာဲသဳဟ တအ်ရ။ ဣဏံဂှ် ဒှ်စရၚ် ပိုဲဂွံလဝ် လက္ကရဴအိုတ်ဏံရ။ လၟုဟ် ပိုဲပလံၚ်ပ္တိုန်ဏာ ပ္ဍဲကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ ကၟိန်ဍုၚ်တေံဣရ” သာ်ဝွံ နူရုၚ်ကမ္မယှေန် …

Read More »

ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်လၟိဟ် (၂) ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဂှ် ဒံက်တာမာံကျဳဝေန် ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဇၞးအာ

အိုက်သာၚ် – ဒံက်တာ မာံကျဳဝေန် ဗော်ကောန်ဂကူမန် လုပ်ဒုၚ်ရုဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ် မုဟ်ဍုၚ် ဒေသမာဲ လၟိဟ်(၂) အဆံၚ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဂှ်ဝွံ နကဵုလၟိဟ်မာဲ (၁၂၃၇၇) မာဲ ညးဇၞး

Read More »

ဒံက်တာ အံၚ်နာၚ်ဥု ဗော် AMDP လုပ်ပြိုၚ်ရုဲ အဆံၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ပ္ဍဲတ္ကအ်ခၟိုၚ်ဂှ် ဇၞးအာမာဲ

အိုက်သာၚ် – ပ္ဍဲအရာလုပ်ပြိုၚ်ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ၊ အဆံၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ပ္ဍဲဒေသမာဲ လၟိဟ်(၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် တ္ကအ်ခၟိုၚ်၊တွဵုရးမန်ဂှ်ဝွံ ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု နူဗော် ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန်ဂှ် ဇၞးအာ ပေါဲရုဲမာဲ သာ်ဝွံ နူရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် တ္ကအ်ခၟိုၚ် ဟီုရ။

Read More »