ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: အိုက်သာၚ် (page 5)

Tag Archives: အိုက်သာၚ်

ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ တွဵုရးမန်ဂှ် မၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်စုတ်မာဲ ထပ်ဂၠိုၚ်တိုန် ၅ ကိုဋ်ပြၚ်

အိုက်သာၚ် – ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ မကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲတ္ၚဲနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဏံဂှ်ဝွံ လၟိဟ်မၞိဟ် စုတ်မာဲ နွံ ၁၅ ကိုဋ်ပြၚ်တုဲ တော်ကဵု ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၀ တေံဂှ်မ္ဂး လၟိဟ်မၞိဟ်စုတ်မာဲ ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ် ၜိုတ် ၅ ကိုဋ်ပြၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲရုၚ်မာဲ ၆ရ ရုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အ္ခိၚ်ဟွံရုဲ က္တဵုဒှ်ဟိုတ်မာန်မံၚ်ဏောၚ်တုဲ နူဒပ်ပၞာန် ဖျေံစွံဂီုကၠီုဏောၚ်

အိုက်သာၚ် – ဂကောံ ရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဟိုတ်နူအာကၠုၚ် ချဳဒရာၚ်မံၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဒၞါဲရုၚ်မာဲ ၉၂ ရုၚ် တွဵုရးမန်ဂှ် ရုၚ်မာဲ ၜိုတ် ၆ရ ရုၚ်ဂှ် အ္ခိၚ်ဟွံရုဲ က္တဵုဒှ်ဟိုတ် (အန္တရာဲ ပရိုက်ဘဲ) မွဲမွဲဗီု မာန်မံၚ်ဂးတုဲ နကဵုအရီုဗၚ်ဒပ်

Read More »

ပ္ဍဲတၞးစၟတ်တဲမာဲဂှ် အရံၚ်သၚ်္ကေတဗော် ဗၠေတ်မံၚ်တုဲ ဖန်ဇန်မံၚ် သွက်ဂွံပ္တိုန်လိက်ဒ္စဵုဒ္စး

အိုက်သာၚ် - ပ္ဍဲတၞးစၟတ်တဲမာဲဂမၠိုၚ် နူကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ် ပရးပ္တိတ်လဝ်ဂှ် အရံၚ်တဆိပ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် သၞံၚ်ဗု ကဵု ဗီုၜိုပ်ထဝ်ဂှ် အရံၚ်ဍေံဗၠေတ် ဂတးကၠုၚ်မံၚ်တုဲ စပ်ကဵုကိစ္စဏံ သွက်ဂွံပ္တိုန်လိက် ဒ္စဵုဒ္စး ကုဂကောံ ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဖန်ဇန်

Read More »

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု သွာၚ်ဒပ်ပၞာန် ကေုာံ အိန်ထံၚ်ဍေံတံ အခေါၚ်ကဵုမာဲ နွံၜိုတ် ၅ လ္ၚီပြၚ်

အိုက်သာၚ် – ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏအ် အိန်ထံၚ်ကောန်ပၞာန်ဗၟာ သီုကဵုကောန်ပၞာန် နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု လၟိဟ်ၜိုတ် ၅ လ္ၚီပြၚ်တံလေဝ် ကလိဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲကီုရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုရ။

Read More »

နဒဒှ်မၚ်မွဲစဵုဒၞါအာ ဇကုဇကုဟေၚ် လုပ်အာပေါဲဗ္တိုက်ဏောၚ် SSPP/SSA လလောၚ်တြး

အိုက်သာၚ် – ဒပ်ပၞာန် ဗော်ပရေၚ်တောတက်ရးသေံဇၞော် SSPP/SSA ဒပ် ဗော် SSPP/SSA တံ ၜိုန်ဒးဒုၚ်ထ္ပက်ပၞာန်ကဵု ဒပ်အလဵုအသဳကီုလေဝ် ဂွံက္လေၚ်ထ္ပက်ပၞာန်ကီုဂှ် ညးတံဟွံမွဲပၟိက်တုဲ နဒဒှ် မၚ်မွဲစဵုဒၞါအာ ဇကုဇကုဟေၚ် ဆက်တဝ်စၞေဟ်

Read More »

သွက်ရဲဒဴပၞာန် IDPs တံ ညံၚ်ဂွံကဵုအရီုဗၚ်ပြဟ်ဟ် ဂကောံရပ်လွဟ် (၈) ဂကောံအာတ်မိက်

အိုက်သာၚ် – သွက်ရဲပါဲဒဴ ဘဲပၞာန် နွံပ္ဍဲဗ္ဒိုပ် IDPs အပ္ဍဲဍုၚ် ကေုာံ ဒေသပယဵုတံဂှ် နူအလဵုအသဳ စွံဓဝ်ဆာန်ဍူ ဗ္စာရဏာ လ္တူဍေံတံတုဲ ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ပြဟ်ဟ်ညိဂှ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၈ လောန်ကၠုၚ်ဏံ ဂကောံရပ်လွဟ် ၈ ဂ

Read More »

မွဲတဲဓဝ် ဂွံလုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ သီုဂကောံဖ်အိုတ်ဟီုဂှ် ဍုၚ်လဵုလေဝ် ဟွံမွဲကၠုၚ် ပဒေါသဝ်ဂွါထူဝေန် ဟီု

အိုက်သာၚ် -ပ္ဍဲကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် မကော်ဂး လိက်ကသုက် NCA ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ဖ်အိုတ် ဟိုတ်နူ ဟွံပါလုပ်ကၠုၚ်ဂှ်ရ ရဲဟီုဂးပါ်ပါဲဂၠိုၚ်မံၚ်တုဲ လ္တူကိစ္စဂှ် ပဒေါသဝ်ဂွါထူဝေန် ညးအုပ်ကာ

Read More »

ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ကုဌာန်ပရိုၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဏောၚ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်လလောၚ်ပရိုၚ် ဟီု

အိုက်သာၚ် – ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနပရေၚ်လလောၚ်ပရိုၚ် ကဵု ညးတာလျိုၚ်ဂမၠိုၚ် နူဌာန်ပရိုၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဆဵုဂဗ သဳကၠဳကၠုၚ်ညးသ္ကအ်တုဲ အရာဌာန်ပရိုၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ မၞုံပၟိက်ဂှ် ၜိုတ်သ္ပမာန် နူဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်လလော

Read More »

ပ္ဍဲ ၈ ဂကောံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် အလဵုအသဳ ဇိုတ်ကဵုစရၚ် ဂကောံဟွံဗဗွဲဓရ် ၃ ဂကောံ

အိုက်သာၚ် – ဂကောံပၠန်ဂတး ရပ်လွဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် အလဵုအသဳအဆက်က် လလောၚ်ပၟိၚ်လဝ် နဒဒှ် ဂကောံဟွံဗဗွဲဓဝ်တုဲ လၟုဟ်ဝွံ ပၞောဝ်ကဵု ဂကောံ (၈) ဂကောံ မလုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ

Read More »

ပ္ဍဲပေါဲထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ဒဝ်အိုၚ်သာန်သုကျဳ ဟွံတိုန်

အိုက်သာၚ် – အံက်တဝ်ဗာ ၁၅ ဏံမ္ဂး ဂကောံရပ်လွဟ် ၈ ဂကောံကဵု အလဵုအသဳဗၟာ ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA မဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်ဏောၚ်တုဲ ပ္ဍဲပေါဲဂှ် နကဵုဒဝ်အိုၚ်သာန်သုကျဳ အာတိုန်ဟွံသေၚ်- သာ်ဝွံ ပ္ဍဲအံက်တဝ်

Read More »