ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: အိုက်သာၚ် (page 6)

Tag Archives: အိုက်သာၚ်

ကသပ်အလဵုအသဳဂှ် ကရေက်ကလှေ်ပ္တိတ် ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ မၚ်ဗ္တိုက်ဖ်အိုတ်မံၚ်ဏေါၚ် UNFC လလောၚ်ပ္တိတ်

အိုက်သာၚ် – အလဵုအသဳဗၟာဝွံ ပ္ဍဲကိစ္စလိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် NCA ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ် အရၚ်ဖ်အိုတ် ညံၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲမာန်ဂှ် ဟွံဖန်ဇန်တုဲ ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ကုဂကောံ လ္ၚဵုလ္ၚဵုဟေၚ်ဂှ် ဒှ်

Read More »

ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ပရေၚ်ပၞာန် ကာလလၟုဟ်ဏံတုဲ ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA ဟွံမာန်ဏီ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် EAOs တံဟီု

အိုက်သာၚ် – ၜိုတ်လ္ဒောဝ် ဂိတုအံက်တဝ်ဗာဏံမ္ဂး ထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်ဏောၚ် အစဳဇန် အလဵုအသဳ ၜိုန်နွံတဴ သာ်ဂှ်ကီုလေဝ် လ္ပာ်ဂကောံရပ်လွဟ် ကော

Read More »

ပ္ဍဲဒေသကၞောတ်ၜဳရေဝ် လုပ်အဝေါၚ်ပွိုၚ်ကွာန်ဘာဂှ် မၞိဟ် ၆ လ္ၚီပြၚ်အခေါၚ်ကဵုမာဲနွံ

အိုက်သာၚ် – သွက်ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ ပ္ဍဲကဵုကွာန်ဂမၠိုၚ် မလုပ်အဝေါၚ် ပွိုၚ်ကွာန် ကွာန်ဘာဂှ် မၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲ နွံံမံၚ် ၜိုတ် ၆ လ္ၚီပြၚ်ဏေါၚ် ဂွံလဝ်ပရိုၚ် နူရုၚ်

Read More »

ဂကောံပၠန်ဂတးကာပ်ပၠာန် နာဂ NSCN-K ဟွံဒှ်ထ္ပက် စၟတ်တဲ NCA

အိုက်သာၚ် – ဂကောံပၠန်ဂတး ကာပ်ပၠာန် ကံၚ်ဇြဳသဵုယှေဝ်ဠေတ် ကောန်ဂကူနာဂ NSCN-K ဂှ် ပ္ဍဲဂကောံညးတံ ပြသနာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နွံမံၚ်ညိညဇြိုၚ်သာတုဲ ကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်ဒိုအ်ပန်ပှော် NCA ဂှ် ဂကောံညးတံ

Read More »

ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၃ မံက်ဏံမ္ဂး ဆဵုဂဗသဳကၠဳ သွက်ဂွံချိၚ်တ္ၚဲထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏောၚ်

အိုက်သာၚ် – ၜိုတ်ဂိတုအံၚ်တဝ်ဗာ ပထမသတ္တဟဂှ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် မကော်ဂး NCA ဂှ်ဏောၚ် ရဴဝွံ အလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ တုပ်စိုတ်တုဲကီုလေဝ် ဟီုလဝ် တ္ၚဲ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဟွံမွဲရ။ ဒၟါနူဂှ်ရ သွက်ဂွံ ချိၚ်ဖါတ် စွံတ္ၚဲ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မာန်ဂှ် အံက်တဝ်ဗာ ၃ မံက်ဏံ

Read More »

ကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ဒၞာဲကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်မာန် ကဵုအခေါၚ်ညးဗြဴတံ လုပ်ကၠောန်ကီုညိ WLB အာတ်မိက်

အိုက်သာၚ် – ပ္ဍဲအရာ အလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဆဵုဂဗ သဳကၠဳမံၚ် ကိစ္စလိက်ကသုက် NCA သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဍုၚ်ဂှ် ဒၞာဲအခန်ကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်တံဂှ် ပံက်အခေါၚ် ကဵုညးဗြဴတံ ပါလုပ်ကီုညိဂှ် နူဂကောံညးဗြဴ (ဍုၚ်ဗၟာ) WLB အာတ်မိက်လဝ်ရ။

Read More »

ပေါဲထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်ဂှ် ဂကောံမဟာဇန်တံလေဝ် ဘိုၚ်ကဵုကီုညိ အလဵုအသဳ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်

အိုက်သာၚ် – ပေါဲထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA သွက်ဂွံပဒိုအ်ထောံ ပဋိပက္ခလွဟ် အကြာအလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ သ္ဂောံဒှ်ပြဟ်ဟ်ဂှ် ဂကောံမဟာဇန် မချဳဒရာၚ်မံၚ် ပရေၚ်မၞိဟ် နာနာတံလေဝ် ဗိုၚ်သဳကၠဳ ဗိုၚ်ဂစာန်ကဵုကီုညိ နူအလဵုအသဳ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်လဝ်ရ။

Read More »

သဳကၠဳကၠုၚ်မံၚ် ကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ကီုရလေဝ် ဆက်ဒှ်မံၚ် ပေါဲဗ္တိုက်ဖိုဟ်

အိုက်သာၚ် – သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် NCA ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ပထမသတ္တဟဂှ် အလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ်မံၚ် ညးသ္ကအ်ကီုရလေဝ် လ္ပာ်တွဵုရးသေံဇၞော်တေံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ဖိုဟ် ဂွံလဝ်ပရိုၚ်ရ။ “ဒပ်အလဵုအသဳဂှ် ထ္ၜးဟိုတ်ပသောၚ်တိဍာ်တုဲ ချဳဒရာၚ်မံၚ်ရ။ အခါဒပ်အလဵုအသဳ ချဳဒရာၚ်ဂှ် ဂွံကဵုသမ္တီ ဂွံကဵုပရိုၚ်ဂှ် ဟွံမွဲကၠုၚ်မွဲလှေ်၊ ဒၟါနူဂှ်ရ အထေၚ်ဗၠေတ်ကၠုၚ် ညးသ္ကအ်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ရ။ တုဲပၠန် ညောန်လုပ်ကဵု ကာလပေါဲရုဲမာဲယျတှေ် မၚ်မွဲ ညံၚ်ဟဂွံဒှ်ပေါဲဗ္တိုက်ဂှ် ခိုဟ်အိုတ်ရ။ ချဳဒရာၚ် အာကၠုၚ်မ္ဂး သွက်ဂွံစၠောံပရိုၚ်ညးသ္ကအ်ဂှ် ဒှ်အဓိက” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်သာၚ်ဠ နွံကဵုအခေါၚ်ဟီုဂး နူ RCSS (ကံၚ်ဇြဳက္လေၚ်ပ္တန်ရးသေံ) ဟီုရ။ လ္ပာ်ဒေသ မပ္တံကဵု ကောန်ဟိၚ်၊မာဲပန်၊ ဃဝ်လာမ် …

Read More »