ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: အဴမန် (page 3)

Tag Archives: အဴမန်

ကမ္ပဏဳဓလိုက်တံရိုဟ် အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တအ် ညံၚ်ဂွံကၠောန်ကဵုအစဳဇန်ပြမာန်သဘာဝပွဳပွူ (EMP) ဂှ် အလဵုအသဳတွဵုရး ကဵုလဝ်စၞောန်

သဘာဝပွဳပွူ လီုလာ်ညံၚ်ဂွံအောန်ဂှ် ကမ္ပဏဳဓလိုက်တံရိုဟ် မၞုံအပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တအ် ညံၚ်ဂွံကၠောန်ကဵု (Environmental management Program –EMP) အစဳဇန် ပြမာန်သဘာဝပွဳပွူ (သဘာဝပတ်ဝန်းကျၚ်စီမံခန်႔ခွဲမှုအစီအစဉ်) ဂှ် နူဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ကဵုလဝ်စၞောန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

လလောၚ်တြး စရၚ်ယၟု အလံၚ်ညးစၞး သွက်ပေါဲရုဲမာဲအကြာ

စရၚ်ယၟု အလံၚ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ် သွက်ပေါဲရုဲမာဲအကြာ မကၠောန်ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ ၁ ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ တေံဂှ် နူကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ် လလောၚ်ပ္တိတ်ကဵု ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ စၟတ်တ္ၚဲ ၂ ဂှ်ရ။

Read More »

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ပထမ (၆) ဂိတု အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ဂှ် ဒးက္လေၚ်ချူပဠေဝ်ရောၚ် ကၠတ်ထဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်

ပ္ဍဲလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ပထမ (၆) ဂိတု၊သၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ဂှ် တၚ်နၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ် မဓမံက်ထ္ၜးလဝ်တံဂှ် ဗၠေတ်ၚ်ဒၟံၚ်ရောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ သ္ၚဳဂၠိပ်ညာတ်ကေတ်သာ်ဂှ်တုဲ ဒးကလေၚ် စၟဳစၟတ်ချူပဠေဝ်ကဵုရောၚ် တုဲမ္ဂး ကလေၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးပၠန်- သာ်ဝွံ ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံအလန်စတုတ္ထ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်အလန်ဒုတိယ တ္ၚဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၄ ဂှ် ကၠတ်ထဝ်ဖျေံလဝ် သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။

Read More »

ဂိတုမာတ် ၈ သၞာံ ၂၀၁၇ တေံမ္ဂး ကွးဘာစှ်တန်တံ သှ်လိက်ရောၚ်

ပေါဲသှ်လိက်စှ်တန် သၞာံဏံဂှ် စကၠောန်အာ ပ္ဍဲဂိတုမာတ်(၈) သၞာံ ၂၀၁၇ တေံရောၚ်ဂှ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်စၟတ်လိက် ဍုၚ်ဗၟာ၊ ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ပညာ လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၀ ၊ သၞာံ၂၀၁၆ ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Read More »

အလံၚ်ညးစၞး ၅ တၠ ပ္တိုန်လဝ်စရၚ် သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ် ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲအကြာ ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်

ပေါဲရုဲမာဲအကြာ သွက်ဂွံရုဲစှ် အဇာညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် မသၠးအာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်(တ္ကံခၟိုၚ်) တွဵုရးမန်ဂှ် အလံၚ်ညးစၞးမလုပ်ပြိုၚ်တံ ပၠောပ်လဝ်စရၚ် (၅) တၠတုဲရ သာ်ဝွံ ဥူထေန်ကျဝ် ညးမၞုံလျိုၚ် ရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲခရိုၚ်မတ်မလီု ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

သွက်သ္ဘၚ်ကၠောံသၞာံတၟိ ကောန်ဂကူကရေၚ်ဂှ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ထံက်ပၚ်သြန် ၁၅၀ ကိုဋ်ဒ္ကေဝ်

သွက်သ္ဘၚ်ကၠောံသၞာံတၟိ ကောန်ဂကူကရေၚ် ကၠောန်သ္ပပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ စၟတ်တ္ၚဲ၂၉ တေံဂှ် နူကဵုအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ထံက်ပၚ်သြန် ၁၅၀ ကိုဋ်ဒေ ္ကဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ကဵု ဂကောံမှာဇန်တံ မွဲဂိတုမွဲဝါ ဆဵုညးသ္ကံရောၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်တုဲ အခါရဒးဓမံက်ရုပ်ရဴမ္ဂး ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ ဗီုဒးဆဵုအခက်ခုဲဂှ် မိက်ဂွံလဴထ္ၜးသောၚ်က္လးကဵုတုဲ မွဲဂိတုမွဲဝါ ကော်ဆဵုဂဗကဵု ရဲမဳဒဳယာပရိုၚ်၊ ရဲချဳဒရာၚ်ပရေၚ်မၞိဟ် သီုကဵုရဲဒေသတံရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုရုၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ကမ္ပဏဳအံၚ်ဇၞးလဝ်တေန်ဍာတံ ဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ကမၠောန်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံဒှ်ဗွဲမကၠဖ္ဍး ဒးရေၚ် တၠုၚ်ကဵုရောၚ်

ပ္ဍဲအရာဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ကမၠောန်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံဒှ်ဗွဲမကၠးဖ္ဍးမာန်ကီု၊ ဗီုပြၚ်တၚ်ဒုၚ်လျိုၚ်ကမ္ပဏဳကီု၊ ပရေၚ်ကမ္ပဏဳ ဒးကၠောန်ထေက်တံ ဗွဲမကၠးဖ္ဍး ညံၚ်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမာန်ဂှ် ညးတာလျိုၚ် နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်တဴတက်ဒေသတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုဂးကဵု ကမ္ပဏဳ (၃) အံၚ်ဇၞးလဝ်တေန်ဒါ မၞုံအပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုတံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲဒေသတ္ကံခၟိုၚ် တိဝါဗ္ၚ လၟိဟ်၂၀၀ ဧကပြၚ် လီုလာ်မံၚ်ရောၚ် တၠဝါဗ္ၚတံဟီု

ပ္ဍဲကဵုဒေသတ္ကံခၟိုၚ်၊ ကွာန်ယိုက် (တခွပ်ကွၚ်း) စၟတ်ဖဠာတ်ခံက် ၆၈၇ တိဝါဗ္ၚ မကြပ်မံၚ်ကဵုကြုၚ် ကွာန်အပြိုၚ်ဂှ် အခိၚ်ကသီုဗြဴဂူမ္ဂး ကၟိုန်မၞုံဇိုၚ်ကြုၚ်ပိုတ်အာဂှ်ရ ဍာ်ကြုၚ်ထပက်လုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲခံက်ဝါဗ္ၚတံဂှ်တုဲ တိဝါဗ္ၚ ၂၀၀ ဨကပြၚ်ၚ် တဵုသြောံ ဟွံဂွံ လီုလာ်မံၚ်ရာၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုတၠဝါဗ္ၚတံ ဟီုလဴရ။

Read More »