စရၚ်ဂကောံပံၚ်ကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်ဗဟဵု

ဂကောံ နာယက သၚ်ဂမၠိုၚ်
• ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ပုပ္ဖရာမ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်
• ကျာ်ဇၞော်အ္စာ သဳလဝန္တ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု
• ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ကုမ္မာရ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်
• ကျာ်ဇၞော်အ္စာ နန္ဒမာလာ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု
• ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝဏ္ဏဝံသ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်
• ကျာ်ဇၞော်အ္စာ အရိယဓမ္မ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်
• ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ပါလိတ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်
• ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝါယမ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ်
• ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဝါရိန္ဒ ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု
• ကျာ်ဇၞော်အ္စာ နန္ဒိယ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်
• ကျာ်ဇၞော်အ္စာ စန္ဒဝါသ ရးဗ္ဂော
• ကျာ်ဇၞော်အ္စာကန္တာဇၞူမာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု
• ကျာ်ဇၞော်အ္စာ စန္ဒောဘာသ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု
• ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ခေမာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု
• ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ကောသလ္လ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်
ဂကောံနာယက ခရှ်ဂမၠိုၚ်
• အ္စာဇၞူ(နာဲၚိုဲတုၚ်) ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု
• နာဲတၠနန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု
• နာဲသိုက်လောန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်
• နာဲမိုၚ်တဝ် ရးလ္ဂုၚ်
• နာဲခေန်မိုၚ်လေဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု
• နာဲအံၚ်ဇၞး ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်
• နာဲညဳသာ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်
• နာဲပါန်အံၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု
• နာဲတိုၚ်တေန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်
• နာဲၚိုဲသိုဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်
• နာဲထောန်ဖေ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ်
• နာဲကျဝ်ညောံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်
• နာဲဗညာဍေက် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကံကြိက်
• နာဲသိုဝ်တုၚ် ရးဗ္ဂော
• နာဲအံၚ်ကျဝ်သာန်(ဇါတ်) ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်
ဂကောံကေၚ်ကာဂမၠိုၚ်
• အ္စာသဝ် နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဥက္ကဌ
• အ္စာသဝ် နာဲစောန်တၟး ဒုဥက္ကဌ ၁
• နာဲဃောသိုက် ဒုဥက္ကဌ ၂
• နာဲမန်ရာဇာ ညးအုပ်ကာနာနာ
• နာဲဗညာဂုဏ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ၁
• နာဲမဇလတ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ၂
• နာဲထဝ်လောန် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ၃
• မိမိုဝ်မိုဝ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ၄
• နာဲသိုက်ဆီ သ္ကိုပ်ဘဏ္ဍာ
• နာဲသဳဟ ဒုသ္ကုပ်ဘဏ္ဍာ
• နာဲဝဏ္ဏ သ္ကိုပ်လလောၚ်တြး
• နာဲရာဇာ ဒုသ္ကိုပ်လလောၚ်တြး
• နာဲလျးတၟး ညးစၟတ်စရၚ်
• နာဲမန်အံၚ် ဒုညးစၟတ်စရၚ်

တၚ်သမ္တီ – ကောန်ဂကောံ မွဲပွိုၚ်ဍုၚ် ၂ တၠ စၞးဂကောံ သၟတ်(MYF)ဌာန်ကောံသၟတ် ၂ တၠ၊ သၚ်သၟတ် ၂ ဇကု၊ ဂဳတ ၂ တၠ၊ ဇါတ် ၂ တၠ၊ သံလွၚ်တိုၚ်း ၁ တၠ၊ သၞံၚ်တိုၚ် ၁ တၠ သၠးလဝ် လ္ၚဵုဂွံ၊ လ္ၚဵုဟွံဂွံဏီ စရၚ်ဟွံစိုပ်ကောံဏီတုဲ ဟွံဂွံသ္ပဒတန်ဏီရ။

ညးစၞး တိုန်စိုပ်ဂမၠိုၚ်
• ရးဗ္ဂော ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ် ဘာအၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်
• ခရှ် ၆၉ တၠ၊ သၚ် ၁၉ ဇကု ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.