Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထပက်အဇာ ခါန်ကၞက် ညးတာလျိုၚ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲကောံဓရီု ကမ္မတဳဗဟဵု လၟေၚ်တြဴဂိတုဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထပက်အဇာ ခါန်ကၞက်ဏာ ကေၚ်ကာဗဟဵုမွဲတၠ ဒၞာဲဖက်ဆော ညးအုပ်ကာနာနာ ယုတ်ဒေက်မံၚ်ဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ဒၞာဲကမ္မတဳ ဗဟဵု ဒေံါဇူလဝ်တံဂှ် ထပက်အဇာ ခါန်ကၞက်ဏာ ပ္ဍဲကောံဓရီု လၟေၚ်တြဴဂိတုဏံ” သာ်ဝွံ ကမ္မတဳဗဟဵုမွဲတၠ ဟီုရ။

ဒၞာဲဖက်ဆော ညးအုပ်ကာနာနာ နာဲဆာန်တိ မဒေံါဇူလဝ် နူဗော်ဂှ် ထပက်အဇာ ခါန်ကၞက်ဏာ ကုညးလျိုၚ် ဌာနဇၞော် ပရေၚ်ဍုၚ်သအာၚ် နာဲအံၚ်မေန်တုဲ ဒၞာဲညးလျိုၚ် ဌာနဇၞော် ပရေၚ်ဍုၚ်သအာၚ် နာဲအံၚ်မေန်ဂှ် ပြံၚ်လှာဲ ခါန်ကၞက်ဏာ ကေၚ်ကာဗဟဵု နာဲတၠညး ရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် လၟိဟ်ကေၚ်ကာ ယုတ်ဒေက်မံၚ်ဂှ် ဟွံထပ်ဗပေၚ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ကောံဓရီုဝွံ ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵုဗော် မၞုံအပ္ဍဲကၞောတ်ၜဳရေဝ် နူဂိတုသေပ်တေမ်ပါ (၁၈) စဵု (၂၀) ပွိုၚ်ပိတ္ၚဲရ။

သအာၚ်နူခါန်ကၞက် ညးတာလျိုၚ်တုဲ ပွမကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် လၟေၚ်ကမၠောန် တုဲဒှ်ကၠုၚ် ပွိုၚ်တြဴဂိတု၊ ပရေၚ်ကိစ္စ အလဵုအသဳပၞာန် ကဵုကၠုၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ် ပရေၚ်အပ်ပြာပ်လွဟ်၊ ပရေၚ်ဒပ်မၚ်ပယျဵု ကေုာံ ပရေၚ်ဆေၚ်စပ်ကဵု ပေဲါရုဲမာဲတံလေဝ် သဳကၠဳကၠုၚ် ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်ရ။

နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံပလီု တၚ်တုပ်စိုတ် ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်ကၠာရောၚ်၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ယဝ်ရအလဵုအသဳပၞာန်တံ ၜေတ်လုပ်ကၠုၚ် တိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ကဵုကၠုၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ် ကုဗော်မွဲနဲမွဲဗီုပၠန်မ္ဂး နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ပလန်တဝ်စၞေဟ်အာရောၚ်ဂှ် ကမ္မတဳဗဟဵုဂှ် ဆက်ဟီုရ။

အတိုၚ်အလဵုအသဳပၞာန် ကဵုကၠုၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ် လက္ကရဴအိုတ် ပရေၚ်ဒးအပ်ပြာပ်လွဟ်ဂှ် ဒုၚ်တဲဟွံမာန်ရောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ကဵုဏာသွဟ် ကုအလဵုအသဳပၞာန် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ပါ (၁) တေံတုဲ အကြာၜါလပါ် တေၚ်မ္ၚိုဟ်ကၠုၚ် နွံရ။

တုပ်တဴသာ်ဂှ်ကီု ဂကောံရပ်လွဟ် ဒေံါလဝ်ပန်ပှော် ဂကောံဗၠးၜး ဍုၚ်ကချေၚ် (KIO)၊ ဒပ်ပၞာန်ဍုၚ်သေံဇၞော် သကုတ်သၠုၚ်ကျာ (SSA)၊ ဒပ်ပၞာန် ညဳသာ ဍုၚ်ဝ (UWSA) တံလေဝ် ဟွံဒုၚ်တဲ ပရေၚ်အပ်ပြာပ်လွဟ်အိုတ်ရ။

ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ခါန်ကၞက်ကၠုၚ်မံၚ် ကမ္မတဳ ကေၚ်ကာဗဟဵု (၉) တၠ၊ ကမ္မတဳဗဟဵု (၂၇) တၠ ကေုာံ ကမ္မတဳဗဟဵု အရန် (၅) တၠ လၟိုန်တုဲ ဟိုတ်နူဟွံထပ်ဗပေၚ် ကမ္မတဳ ကေၚ်ကာဗဟဵုဂှ်ရ ကေၚ်ကာ သှေ်ဆ (၈) တၠဟေၚ်ရ။

ပ္ဍဲသဘၚ်သဳကၠဳဗော် အလန်အဌမ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမ္ဂး ထပ်ဗပေၚ်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။ ပ္ဍဲသၞာံဏံ ကမ္မတဳဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (၅) တၠ ဒေံါဇူအာ နူဗော်ဂှ်ရ ကမ္မတဳဗဟဵု အရန် (၅) တၠတံဂှ် အလဵုလဵု ဒှ်အာကမ္မတဳဗဟဵုအိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.