Categories
ပရိုၚ်

ဗော်မန် ဇၞးမာဲ (၁၆) တၠ

အာကာ – ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန် လုပ်ပြိုၚ်ပကာန်မာဲ ညးစၞး (၃၄) တၠ ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ် ပိဗၠိုၚ် အပ္ဍဲတွဵုရး မန်၊ တွဵုရး ကရေၚ် ကေုာံ ရးတၞၚ်သဳဂှ် စၞးအာမာဲ (၁၆) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်လိက်လလောၚ်တြး ကဝ်မရှေန် ပေဲါရုဲမာဲ ကၟိန်ဍုၚ်ရ။

အပ္ဍဲ (၁၆) တၠဂှ် စၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် (၃) တၠ၊ စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (၄) တၠ ကေုာံ စၠတ်ထဝ်တွဵုးရ (၉) တၠ ပါလုပ်ရ။

စၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် (၃) တၠဂှ်

နာဲလှမိုၚ် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် တွဵုရးမန်
နာဲသိၚ်အံၚ် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု တွဵုရးမန်
မိမျေတ်သာန် (မိပိုန်သိုက်ထဝ်) နူပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးမန် တံ မဒှ်အိုတ်ရ။

စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (၄) တၠဂှ်

နာဲကျဝ်သိၚ် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် ဒေသဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၄) တွဵုရးမန်
နာဲထောန်အိၚ် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဒေသဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၅) တွဵုရးမန်
ဒံက်တာ ဗညာအံၚ်မောဝ် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဒေသဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၇) တွဵုရးမန်
နာဲမျဵုတေအ်လွေန် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက် ဒေသဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၁၀) တွဵုရးကရေၚ် တံ မဒှ်အိုတ်ရ။

စၠတ်ထဝ်တွဵုရး (၉) တၠဂှ်

နာဲသာန်ဒေန် နူဒေသဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးမန်
နာဲအံၚ်နာၚ်ဥူ နူဒေသဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် တွဵုရးမန်
နာဲတၠဆာန် ကော် နာဲနာၚ်ဥူ နူဒေသဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု တွဵုရးမန်
ဒံက်တာ မာံနဲသဵု နူဒေသဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် တွဵုရးမန်
နာဲလွဳအံၚ် ကော် နာဲမျေတ်ဇြိုဲ နူဒေသဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးမန် ကေုာံ နာဲသိၚ်ဟာန် နူဒေသဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးမန်
နာဲဆာန်မျေတ် နူဒေသဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးမန်
နာဲသဵုတိၚ် နူဒေသဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက် တွဵုရးကရေၚ် ကေုာံ
နာဲချေတ်ဥူ ကေၚ်ကာကောန်ဂကူမန် စၠတ်ထဝ်တွဵုရးကရေၚ်တံ မဒှ်အိုတ်ရ။

“ယဝ်ရ ကျဖောအ်တံ ဟွံယုတ်မာပပ်ပဳတှေ် အောန်အိုတ် ၜိုတ် (၂၂) တၠ ပိုဲဇၞးမာဲမာန်ဏောဝ်” ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကောန်ဂကူမန် နာဲၚိုဲသိၚ် ကော် နာဲဇၞူမန် ဟီုရ။

အတိုၚ် လၟိဟ်မာဲ မကလိဂွံလဝ် ပ္ဍဲတ္ၚဲပေဲါရုဲမာဲ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ (၇) ဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲဒေသဆန္ဒမာဲ စၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် နာဲဇၞူမန် ညးမလုပ်ပြိုၚ်ပကာန် နူဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန် ဂှ် ၜိုန်ရဇၞးမံၚ်မာဲ (၃၅၇) မာဲ နူမိယေန်ဆာန် ညးမလုပ်ပြိုၚ်ပကာန် နူဗော်ကျဖောအ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူကဵု မာဲဒစးဒုၚ် (ကြိုတၚ်မဲ) ကျဖောအ်တံ မကံက်ကေတ်လဝ်တုဲ နာဲဇၞူမန် မဒးကျအာရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူလိက်စၟတ်သမ္တီ ကဝ်မရှေန် ပေဲါရုဲမာဲ တွဵုရးမန် ရ။

ပ္ဍဲလိက်စၟတ်သမ္တီ ကဝ်မရှေန် ပေဲါရုဲမာဲ တွဵုရးမန်ဂှ် နာဲဇၞူမန် ကလိဂွံလဝ် မာဲဒစးဒုၚ် (၉၁၈) မာဲတုဲ မိယေန်ဆာန် ကလိဂွံလဝ် (၂၉၉၈) မာဲရောၚ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.