Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရုပ်ပလီု ဒပ်အရန် အပ္ဍဲဍုၚ်

မာံတဵုလွဳ – ဒပ်အရန် မၞုံအပ္ဍဲဍုၚ် မပ္တံကဵု ဒပ်အရန် မၞုံအပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိတံဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရုပ်ပလီုထောံရ။

ပ္ဍဲဒပ်အရန် ဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် လၟိဟ်ကောန်သ္ဂံၚ် မၞုံၜိုတ် ၆၀ တၠရောၚ် ဥက္ကဌ ဒပ်အရန် နာဲပါန်အိၚ် ဟီုရ။

ၜိုန်ရရုပ်ပလီုကၠေံ ဒပ်အရန် မၞုံလတူဍုၚ်ကီုလေဝ် ဒပ်အရန် မၞုံအပ္ဍဲတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်တၟိတံဂှ် ဆက်စွံလဝ် အတိုၚ်တြေံတေံပၠန်ရောၚ် လျိုၚ်ကေၚ်ကာ မ္ၚးဍုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲတၠညး ဟီုရ။

“ဂွိၚ်ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီု ကောန်သ္ဂံၚ်ဒပ်အရန် လတူဍုၚ်တုဲ ပိုဲဒးရုပ်ပလီုထောံ ဒပ်အရန်တံဂှ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ကေၚ်ကာဗဟဵု နာဲတၠညး ဟီုရ။

အတိုၚ်စၞောန် ကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် နာဲဗညာမသာန် ညးမဒှ် ဥက္ကဌပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ ဒေသပွဳပွူဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကော်ကောံဓရီု ကောန်သ္ဂံၚ်ဒပ်အရန် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ပါ ၁၉ ဂှ်တုဲ ကဵုသမ္တီ သွက်သ္ဂောံရုပ်ပလီုကၠေံ ဒပ်အရန်ရောၚ် နာဲပါန်အိၚ် ဟီုရ။

ဒပ်အရန် လတူဍုၚ်ကျာ်ပိဝွံ ရန်ကဵုသွက်သ္ဂောံဒှ် အထံက်အရီုကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜး ကောန်ဂကူမန်ကီု၊ ကိစ္စကာပၞာန် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်မ္ဂး သွက်သ္ဂောံပံၚ်ကောံကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜး ကောန်ဂကူမန်ကီုတုဲ စဒက်ပတန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၃ ရ။

“နကဵုစေတနာ ဂွံအခေါၚ်ရီုဗၚ်ဗော်၊ ဂွံအခေါၚ်ရီုဗၚ် ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜး ကောန်ဂကူမန်ဂှ် မိပ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ရ” ကောန်သ္ဂံၚ်ဒပ်အရန် လတူဍုၚ်ကျာ်ပိမွဲတၠ ဟီုသာ်ဂှ်ရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ဒက်ပတန်လဝ် ဒပ်အရန် ပ္ဍဲခရိုၚ်သဓီု၊ ခရိုၚ်ထဝဲါ၊ ခရိုၚ်မတ်မလီု ကေုာံ ပ္ဍဲတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထိၚ်ဒဝ်လဝ်တံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.