Categories
သၟာန်သွဟ်

ဆက်ဗပေၚ်ကဵု ပၟိက်ပုရိသာတ်တံပၠန်ဏောၚ်

သၟာန်သွဟ် ကောန်သၟိၚ်မန်ဒယှ် “ဆာန်ညဳဆာန်”

ပ္ဍဲပေဲါဇာတ်မန်ဂမၠိုၚ် “ဇာတ်ဆက်တရဴဂကူမန်” ဂှ် ဒယှ်ပြာကဋ်အိုတ်တုဲ နကဵုယၟု “ဇာတ်ဆာန်ညဳဆာန်” ပုရိသာတ်တံ တီဂၠိုၚ်ရ။ အခိၚ်ကာလ သဘၚ်ကျာ်ဇၞော် အာစာတၠဝၚ်္က ဘဒ္ဒန္တဥတ္တမ မဟာထေရ် ပေၚ် (၁၀၀) သၞာံဂှ် ဇာတ်ဆာန်ညဳဆာန် လုပ်လှေ်လဟိၚ် ပ္ဍဲကွာန်ဝၚ်္က ဍုၚ်သေံတုဲ သွက်သ္ဂောံတီကေတ် အကာဲအရာ ဇာတ်မန်ကီု ပရေၚ်ဘဝ ကောန်သၟိၚ် “ဆာန်ညဳဆာန်” ကီုတုဲ နူဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် နာဲတၠလွဳ သၟာန်သွဟ် ပတိုန်ထ္ၜးကဵုလဝ်ရ။

သၟာန်။ ။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ယၟုပ္ဍဲပေဲါကီု၊ ယၟုပ္ဍဲကွာန်ကီု၊ အာယုက်မူစိသၞာံကီုဂှ် လဴထ္ၜးကဵု ပုရိသာတ်တံညိ?

ဆာန်ညဳဆာန်
ဆာန်ညဳဆာန်

သွဟ်။ ။ ယၟု “ဆာန်ညဳဆာန်” ဏံဂှ် ခုတ်လဝ် ပ္ဍဲပေဲါဇာတ်ရ။ ဇေတ်တ်တေံ ကော်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကွာန် “သာံလှေဝ်” ဂှ် “စိုးရာဇာ” ရ။ တုဲပၠန် သီုသၞာံဏံတှေ် ဂွံအာယုက် (၂၄) သၞာံကီုရ။

သၟာန်။ ။ ဗီုပြၚ် ကောန်သၟိၚ် “ဆာန်ညဳဆာန်” ဂွံလဝ်တဆိပ်ထဝ်ဂှ် လဴထ္ၜးကဵု ပုရိသာတ်တံ သောဲသောဲဗြောဲဗြောဲညိ?

သွဟ်။ ။ ယွံ စပ်ကဵုလှေ် “ဆာန်” ဂွံလဝ် တဆိပ်ထဝ် (၄) အလန်ကီုရ။ အလန်ကိုပ်ကၠာဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၀၂) တေံ ကလိဂွံလဝ် (နိုၚ်ၚံတော် အထူးဆု) ကဆံၚ်တၠဝါသနာရ။ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၀၇/၀၈) တေံ ကလိဂွံလဝ် လာဘ်ဒုတိယ ကဆံၚ်တၠဝါသနာရ။ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၀၈/၀၉) တေံ ကလေၚ်ကလိဂွံလဝ် လာဘ်ပထမ ကဆံၚ်တၠဝါသနာရ။ အလန်လက္ကရဴဏံ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၀၉/၁၀) ကလိဂွံလာဘ် ပထမ ကဆံၚ်တၠပညာရ။ ပ္ဍဲသၞာံဂှ်ပၠန် ဍေံကလေၚ်ရုဲ ဆေၚ်စပ်ကဵု လှေ်၊ ဒယှေ်၊ ချူ၊ တက် အလုံဍုၚ်ဗၟာမွဲ။ အပ္ဍဲဂှ် “ဆာန်” ကလိဂွံအာ တဆိပ်ထဝ် လာပ်ပထမ (နိုၚ်ၚံတော် အကထူးခွျန်ဆု) ပ္ဍဲဍုၚ်နေဗျဳဒဝ်တေံရ။

သၟာန်။ ။ ကၠာတေံ “ဆာန်ညဳဆာန်” လှေ်ကၠုၚ်လဝ် ဇာတ်ဗၟာ ဂွံမိၚ်ကေတ် ရမျာၚ်ပုရိသာတ်တံ ဟီုရ။ လၟုဟ်မုဟိုတ် ဂွံစိုပ်ကၠုၚ် ဇာတ်မန်ဂှ် လဴထ္ၜးကဵုညိ?

သွဟ်။ ။ ယွံ။ ပ္ဍဲကဵုပေဲါဇာတ်ဗၟာဂှ် “ဆာန်” ဟွံကေၚ်လှေ်လဝ် မွဲလှေ်ပုဟ်၊ ဆဂး ဇာတ်ဗၟာ ဇာတ်ဇၞော်ဇၞော်တံ ကေၚ်ကော်လဝ် “ဆာန်” နွံ၊ မွဲပၠန်ဂှ် ဒၟာနူအာဗ္တောန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲအ္စာဗၟာဂၠိုၚ်ကီုတုဲ ပုရိသာတ်တံ ခယျကေတ် “ဆာန်” ဏံ ကေၚ်လှေ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဇာတ်ဗၟာရ။ လုပ်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဇာတ်မန် ဇာတ် “သြန်အံၚ်” ရ။ လၟုဟ်ဇာတ်ဇကု ဇကုဒတူလိုၚ်ကေတ်ဂှ် ဂွံအာပွိုၚ် (၃) သၞာံရ။

သၟာန်။ ။ ဇာတ် “မန်ချေတ်သိုဝ်” ဟၟဲတုဲ ဇာတ် “ဆာန်ညဳဆာန်” ဂှ် ဒှ်ခိုဟ်အိုတ်မွဲဏောဝ် ပုရိသာတ်တံ ဟီုရ။ လ္တူဏံ ဗီုလဵု “ဆာန်ညဳဆာန်” မိက်ဂွံဟီုကီုရော?

သွဟ်။ ။ ပုရိသာတ်တံ ကဵုဒၟံၚ်ဇြဟတ်ကဵု “ဆာန်” ဂှ် မိပ်စိုတ်သက်ဟီုဟွံမွဲရ။ ညးတံလေဝ် ဂကူမန်၊ ဇကုလေဝ် ဂကူမန်ရ။ ကမၠောန်တံဏံဂှ် ဒၟာနူကဵုဝါသနာကီု၊ ဒၟာနူပရေၚ်ဂကူကီု၊ သီုကဵုပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်လေဝ် ပါညိညကီုတုဲ ဂစာန်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ရ။ ဂတနူဏံပၠန် ပေဲါဇာတ်မန်ပိုဲ ဂွံခိုဟ်ဂှ် ဂစာန်လတူနူဏံပၠန်ရ၊ ဣဏံဂှ် တန်တဴကဵု ပုရိသာတ်တံ တၟာဂလိုၚ်ကီု၊ ယဝ်ရ ပုရိသာတ်တံ ကဵုဒၟံၚ်ဇြဟတ်ကဵု ပေဲါဇာတ်မန်လၟိုန်တှေ် ဇာတ်မန်ပိုဲသီုဖအိုတ် တန်တဴအာဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်ရ။

သၟာန်။ ။ သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံကဵု သၞာံဏံ ပေဲါဇာတ်မန်ကီု၊ ဂဳတမန်တံကီု၊ ဂွံလှေ်၊ ဂွံဒယှေ် ပ္ဍဲကဵုပွဳပွူတွဵုရးမန်ဂှ် ဗီုလဵုတၞဟ်ခြာရော ဂၠိုၚ်တိုန်ဟာ အောန်စှေ်ဟာဂှ် လဴထ္ၜးကဵုညိကီု?

သွဟ် ။ “ဆာန်” ညာတ်ဂှ်တှေ် ဒှ်ကဵုခေတ်လေဝ် ပါကီုရ။ ခေတ်လၟုဟ်ဏံဂှ် ဗဳဒဳယဵု VCD, DVD တံ ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်တုဲ ပုရိသာတ်လ္ၚဵုမွဲစွံဂှ် ဗဵုကေတ် ပ္ဍဲကဵုကဝးလေဝ် နွံ၊ လ္ၚဵုမွဲစွံဂှ် အခိုက်ကၞာတြေံတြဟ်ဂှ် ဍေံတံ ဟွံဒးဂၞပ်စိုတ်တုဲ ဂွံလှေ်အောန်စှေ်လေဝ် နွံ၊ တုဲပၠန် ကွာန်လ္ၚဵုတံပၠန် ဇာတ်မန်ၚုဟ်က္ဍၚ်တုဲ လိၚ်ဟွံမာန်လေဝ် နွံ၊ မွဲပၠန်ဂှ် ပရေၚ်ပိုန်ဂြိပ် ပ္ဍဲဍုၚ်မန်ပိုဲ ဟွံခိုဟ်တုဲ ပေဲါဇာတ်ကီု၊ ဂဳတကီု ရံၚ်ကေတ်တှေ် ဂွံချဳဒရာၚ်သၞာံဏံဂှ် အောန်နူကဵုသၞာံအာတေံ တၟာဂလိုၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

သၟာန်။ ။ ဟိုတ်နူကဵု အကာဲအရာခေတ်တုဲ ကွိၚ်ကွိုက်ယေန်သၞာၚ်မန်ပိုဲတြေံတြဟ်ဂှ် ကၠေံအာမာန်ဟာ ဗီုလဵုညာတ်ရော?

သွဟ်။ ။ ယဝ်ရ အာတိုၚ်ဏံတှေ် ကွိၚ်ကွိုက်ယေန်သၞာၚ်မန်ပိုဲတြေံတြဟ်ဂှ် ကၠေံအာမာန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကၠာသတိတ်ရှဝ် (စတိတ်ရှိုး) ဟွံဂွံတိတ်ဂှ် “ဆာန်” ဒးလှေ်ထ္ၜးကဵုကၠာရ။ ရန်တၟံကဵု ကွိၚ်ကွိုက်မန်ပိုဲတြေံတြဟ် ညံၚ်ဟွံကၠေံဗ္ဒန်လေဝ် ပါကီုရ။ အ္စာကေၚ်ဗ္တောန်ဟီုကၠုၚ်လဝ် “ဆာန်” ဂှ်တှေ် ခေတ်တြေံလေဝ် လ္ပကၠဟ်၊ ခေတ်တၟိလေဝ် ဒးဗက်တုဲ အတိုၚ်အ္စာဟီုဂှ်ရ ပေဲါဇာတ် “ဆာန်” တံ မၞုံဒၟံၚ်သီုၜါသာ်ကီုရ။

သၟာန်။ ။ ဇာတ်ဇကုကဵုဇကု ပတန်ကၠုၚ်လဝ်ဂှ် ဂွံမူစိသၞာံကီုရော၊ တုဲပၠန် အခက်အခုဲ ဗီုလဵုက္တဵုဒှ်ကၠုၚ် နွံကီုရောဂှ် လဴထ္ၜးကဵုညိ?

သွဟ်။ ။ ဇာတ်ဇကုကဵုဇကု ပ္တန်ကၠုၚ်လဝ်ဂှ်တှေ် သီုသၞာံဏံ ဂွံပွိုၚ် (၃) သၞာံရ။ အခက်အခုဲနွံ ဂၠိုၚ်၊ ဇာတ်မွဲမွဲ ဂွံက္တဵုဒှ်ဂှ် ကောန်မွဲမိလေဝ် ဟွံသေၚ်၊ တုဲပၠန် ဂကူမန်ဇကုဖအိုတ်လေဝ် ဟွံသေၚ်၊ ဂကူဗၟာတံလေဝ် ပါလုပ်ဒၟံၚ်ကီုရ။ ပ္ဍဲကောန်ဂကူမန်ပိုဲ တၚ်ဍိုန်လျမွဲဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵု တက်ကွိၚ်ကွိုက်ဂှ်တှေ် ဂကူမန်ပိုဲတံ အောန်ဒၟံၚ်၊ ဗၟာတံသၟးဂၠိုၚ်တုဲ ဒးလိၚ်ကေတ်ဗၟာရ။ တၚ်နာနာ ဒးအေၚ်ဒုၚ်ကၠုၚ် နွံ၊ လှေ်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် ဒၟာနူကဵုဝါသနာ နွံရ။ ယဝ်ရ ဝါသနာဟွံမွဲတှေ် ကၠောန်ဟွံမာန်ပုဟ်။

သၟာန်။ ။ ပုရိသာတ်တံ ဂွံဒုၚ်တဲမာန်ကၠုၚ် မွဲသၞာံကဵုသၞာံ “ဆာန်ညဳဆာန်” ဗီုလဵုဒးဂစာန်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ် လဴထ္ၜးကဵုညိ?

သွဟ်။ ။ ဂစာန်ဒၟံၚ်ဂှ် သက်ဟီုဟွံမွဲ၊ လှေ်က္ညၚ်ဏံတုဲ စိုပ်ကသိုန်တှေ် ဟွံဂွံဇူပုဟ်၊ ဒးတိုန်လ္ဂုၚ်တေံ အ္စာလဵုခိုဟ်ရော ဒးတိုန်ကတ်လ္ၚတ်ပညာရ။       ဗွဲမဂၠိုၚ် အဲတိုန်ဗ္တောန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲအ္စာဗၟာ (နိုၚ်မၚ်း) ရ။ သွက်ပွိုၚ်မွဲသၞာံ “ဆာန်” လှေ်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် ညးတေံဖအိုတ် ဖန်ဖက်လဝ်၊ မွဲပၠန်ဂှ် ဗီုအဲမိက်ဂွံဒှ်   ချပ်စကဵုအ္စာတုဲ အ္စာဗ္တောန်ထ္ၜးကဵုအဲရ။ ဂွံနၚ်ကွတ်ပညာနာနာ နူအ္စာဂှ်တုဲ အဲကလေၚ်ဗ္တောန်ကဵု ကွးဇကုပၠန်ရ။

သၟာန်။ ။ “ဆာန်ညဳဆာန်” ပ္တိတ်ကၠုၚ်လဝ်ကဝး VCD ဂွံမူစိကဝးရော?

သွဟ်။ ။ တက်လဝ် နူကဵုဗဒမ် (ခန်းမ) ခိုဟ်ဟ်တှေ် အဃောလှေ်ဒၟံၚ် ပေဲါဇာတ် “သြန်အံၚ်” တေံ ဖအိုတ်လဝ်သြန် ဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် နွံမွဲကဝး၊ ပဲါနူဂှ်တုဲ တက်အကြာပေဲါဏံရ။ ဟွံဂံၚ်တက်ခိုဟ်ဟ်ပုဟ်၊ ခေတ်လၟုဟ်ဏံ ကဝးကူဆာဲဂၠိုၚ်၊ ဇကုလှေ်ဒၟံၚ် ပေဲါလၟုဟ်ဏံ စဵုကဵုဂွံသြန်ဂၠိုၚ်ကွေံကွေံ ဟွံသေၚ်တုဲ ခိုဟ်ဟ် ပရေံပရေံ တက်အကြာပေဲါဂှ် ပုရိသာတ်တံ ဂွံဆဵုညာတ်အာကီုရ။

သၟာန်။ ။ အဃော “ဆာန်ညဳဆာန်” ဒယှေ်ဒၟံၚ်ဒွက်ကီု၊ လှေ်ဒၟံၚ်ကီုဂှ် ဗီုလဵုဟီုဂး

ဆဝ်မ္ၚုဟ် ပရေၚ်ဂကူနွံကီုရော?

သွဟ်။ ။ တန်တဴကဵုကွာန်တုဲ ဟီုဒၟံၚ်ရ။ ကွာန်လ္ၚဵုဂှ် အခေါၚ်ဟီုဗၠးၜး နွံ၊ ကွာန်လ္ၚဵုပၠန်ဂှ် ဂွံအခေါၚ်ဟီုညိရ။ ဆဂး ကွာန်လဵုလှေ်လှေ် ဇၟာပ် “ဆာန်” တိုန်လ္တူစၚ်ဂှ်တှေ် ဟီုဂးဒၟံၚ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံ သီုဖအိုတ် ညံၚ်ဂွံညဳသာ ညးသ္ကအ်။ အခိုက်ကၞာ၊ ယေန်သၞာၚ် ပြဝေဏဳမန်ပိုဲတြေံတြဟ် ညံၚ်ဟွံဂွံကၠက်ကၠေံအာ၊ ဒှ်ဂကူမန်တှေ် ပရေၚ်ဂကူမွဲမွဲ ဒးကၠောန်မှ ဒှ်ဂကူမန်ဇေတ်ဏောၚ်၊ ပဲါနူဂှ်နာနာလေဝ် ဟီုတွံဂးဒၟံၚ်ကီုရ။

သၟာန်။ ။ သွက်သၞာံ (၂၀၁၁) ဏံ ဗီုလဵု “ဆာန်ညဳဆာန်” မိက်ဂွံဟီုပ္ကန်ကဵု ပုရိသာတ်တံ ကီုရော?

သွဟ်။ ။ သၞာံဏံအိုတ် သၞာံဂတတေံမ္ဂး သွက်ပုရိသာတ်တံ ညံၚ်ဂွံတၟေၚ်၊ ခိုဟ်၊ ကၠောန်ကဵုဏောၚ်၊ ညံၚ်ပုရိသာတ်တံ ဂွံဒုၚ်တဲမာန်ကီု၊ ဗီုပၟိက်စိုတ် ပုရိသာတ်တံ နွံဂှ် “ဆာန်” ဖဍိုက်ဗပေၚ်ကဵု ဖအိုတ်ဏောၚ် မိက်ဂွံဟီုကဵု ပုရိသာတ်တံ ဆၜိုတ်ဏံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.