Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ်နူဗြဲကညၚ်ဂူတုဲ ပ္ဍဲဖဝ်ရဂိုန်ပေၚ် ရဲလ္ၚောဝ်ကျာ်ဣသိယဵု အောန်စှေ်

မာံတဵုလွဳ – ဟိုတ်နူဗြဲဂူ လဗိုတ်ကျာ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ် ပွိုၚ်ပိတ္ၚဲဆက်ဆက်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဖဝ်ရဂိုန်ပေၚ် လောန်ကၠုၚ်ဏံ ရဲအာလ္ၚောဝ်ကျာ်ဣသိယဵု အောန်စှေ်အာဗွဲမလောန်ရောၚ် ဂွံတီနူတၠဆေၚ်ဖျာဂမၠိုၚ်ရ။

ပ္ဍဲတ္ၚဲဥတုရာသဳ သာယျာတၟးဇးဒၟံၚ်ဂှ် ရဲကၠုၚ်ကျာ် မၞိဟ်ကဵုလ္ၚီ ဇူဒီုဒၟံၚ် ပ္ဍဲဗလးကျာ်၊ ဆေၚ်ဖျာ ကေုာံ ဒၞာဲဗ္ဒိုပ်ဇၞူဇူဒီုတံကီုလေဝ် အခိၚ်ကာလဗြဲကျာထတ် စနူဖဝ်ရဂိုန် ၁၃ မံက် စဵုစိုပ်ဂိတုပေၚ်တေံဂှ် ရဲကၠုၚ်ကျာ် ဆၜိုတ်ဗဒါဲကၠံတၠဟေၚ် နွံရောၚ် တၠဆေၚ်ဖျာမွဲတၠ ဂးရ။

ဂွံဗဵုလ္ၚောဝ်ကေတ် ကျာ်ဣသိယဵု နူဇမ္ၚောဲ (ဗီု-IDANSKA)
ဂွံဗဵုလ္ၚောဝ်ကေတ် ကျာ်ဣသိယဵု နူဇမ္ၚောဲ (ဗီု-IDANSKA)

“တ္ၚဲ ၁၄ မံက်ဂှ်တှေ် ဗြဲဂူရိုပ်မံၚ် သီုဗ္တံသီုတ္ၚဲ၊ ညးမွဲလေဝ် ဟွံဂံၚ်တိတ် နူဇြပ် နူဆေၚ်ဖျာပုဟ်၊ ညးမွဲလေဝ် တိုန်ဒဵုကျာ် ဟွံမာန်ပုဟ်” သာ်ဝွံ တၠဆေၚ်ဖျာဂှ် ဂးရ။

စပ္တံနူဖဝ်ရဂိုန် ၁၁ မံက် (မာတ်ချ် ၁၅) ဗြဲစဂူညိညတုဲ နူ ၁၃ မံက် ဒဵုကဵုဂိတုပေၚ် သီုဗြဲဇၞော် ကျာထတ်လပိုက်ဂှ်ရ ဆုဒုန်ပိုတ်ကဝ်၊ ဂၠံၚ်ကလိတ် သီုကဵုဓါတ်ဂံက် လောန်ကာဲဒၟံၚ်တုဲ ရဲအာလ္ၚောဝ်ကျာ်တံ အောန်စှေ်အာရ။

“နူကဵုဗဒိုပ်ကေန်မောန် ဂွံတိုန်အာဒဵုဂှ် ဂၠံၚ်ကလိတ်ကွေံကွေံ၊ ဒၞာဲလ္ၚဵုလ္ၚဵုပၠန် တၞံဆုဒုန်တံ ကဝ်ပိုတ် ကၟာတ်လဝ်ဂၠံၚ်တုဲ ဒးပသောၚ်သၟးဇ္ၚးဏီရောၚ် ညးတံ ဟီုဂးမံၚ်တုဲ ကွဳစက်ပိုဲလေဝ် ကလေၚ်ဂတးစဴ၊ စိုပ်သဓီုဂှ် လုပ်လ္ၚောဝ်ကျာ်သဓီု” သာ်ဝွံ ညးဟွံဒှ်လ္ၚောဝ် ကျာ်ဣသိယဵု သၟတ်ဗြဲရဲမုဟ်ဍုၚ်မွဲ ဟီုရ။

“ဖဝ်ရဂိုဏ်ပေၚ်တှေ် အာလ္ၚောဝ်ကျာ်ဣသိယဵုဏောၚ် အဓိဌာန်နွံမံၚ်တုဲ အာကဵုကွဳစက်ဟွံဂွံလေဝ် ကွာ်တိုန်အာဂၠံၚ်ဒဵုရ၊ ကွဳစက်အာဟွံဂွံတှေ် မၞိဟ်အာလေဝ် ဟွံမွဲ၊ တုဲပၠန် လ္တူဒဵုပၠန် ဗြဲကျာလေဝ် ထတ်သၟးဟွံက ဓါတ်ဂံက်လေဝ် ဂၠိုၚ်မံၚ်ကီုတုဲ မၞိဟ်အာကၠုၚ် ဟွံမွဲလးလးရ” သာ်ဝွံ ရဲကွာ်တိုန်အာကျာ်မွဲတၠ ဟီုရ။

နူကဵုဗဒိုပ်ကေန်မောန် ဂွံစိုပ်ဗလးကျာ်လ္တူတေံဂှ် နကဵုဂၠံၚ်ကွဳစက် (၉ တိုၚ်ပြၚ်) ကေုာံ ဂၠံၚ်မၞိဟ်ကွာ် (၇ တိုၚ်ပြၚ်) အာကၠုၚ်မာန်ရ။

အတိုၚ်ဝၚ်မန်တမၠာတေံမ္ဂး လောန်ကၠုၚ်သၞာံ ၂၅၀၀ ပြၚ်တေံ ဒက်ပတန်လဝ် ကျာ်ဣသိယဵုရ။ စနူဂိတုဝှ်မွဲစွေက် စဵုစိုပ်ဂိတုပသာ်ပေၚ်ဂှ် အခိၚ်ကာလသဘၚ်ကျာ်ရောၚ် စၟတ်သမ္တီလဝ် နွံတုဲ ရဲကၠုၚ်လ္ၚောဝ်ကျာ် ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ သၟးဟွံက ကၟုဲကောန်ဍုၚ်သၟာၚ်တံလေဝ် ကၠုၚ်စိုပ်ဂၠိုၚ်ရ။

ၜိုန်ရဗြဲကညၚ်ဂူကီုလေဝ် သဘၚ်ကျာ်ဍုၚ်သဓီုကေုာံ သဘၚ်ကျာ်ကေလာသ ဍုၚ်လၟိုၚ် ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဂိတုဖဝ်ရဂိုဏ်ပေၚ်တံဂှ် အကြာဗြဲဂူဒၟံၚ်ဂှ်ဟေၚ် ဆက်ကၠောန်အာ ဒဵုကဵုတုဲဒှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.