Categories
ပရိုၚ်

သၞာံတၟိမံက်ဏံ ပတိုန်က္ဍိုၚ်ကျာ် စေတဳကျာ်ဇြာရောၚ်

အာကာ – စေတဳကျာ်ဇြာ ဒးဘဲဗြဲကျာ သၞာံဗွဲမလအ်တုဲ တြေံတြဟ် လီုလာ်မံၚ်ဂှ် လၟုဟ် ကလေၚ်ပလေဝ်ဂ္ညိဂ္ညာတ်လဝ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံတၟိမံက်ဏံမ္ဂး ပတိုန်က္ဍိုၚ်ကျာ်ရောၚ်။

ကျာ်ဇြာ ( ဗီု -ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် )
ကျာ်ဇြာ ( ဗီု -ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် )

အတိုၚ်ပကတိတြေံ ဟွံကဵုလီုလာ်တုဲ ဗွဲမဗဗွဲကဵုခေတ် ဂ္ညိဂ္ညာတ်ကျိုၚ်ကျဝ် ပလေဝ်ပူဇဴစုတ်လဝ် မပ္တံ မၞိက် ဗိုတ် ဗၠဲ ဗဂဲ သိလ္လာ ထဝ်သြန် နာနာသာ်ရောၚ် ဂကောံဂေါပကကျာ် ဟီုရ။

အတိုၚ်အခိုက်ကၞာမန် ယေန်သၞာၚ်မန် မပ္တံရုပ်ၜိုပ်ကီု၊ တဆိပ်ကြာမန်တြေံတြဟ်တအ်ကီု အတိုၚ်ပကတိဟေၚ် စဳဇန်ဖန်လဝ်ရ။

ကျာ်ဇြာ မၞုံအပ္ဍဲကွာန်မန်ဇၞော် ကၟာဝက်ဝွံ လောန်ကၠုၚ် နူ (၂၅၉၁) သၞာံတေံ သၠိုၚ်လဝ်ဓါတ်သော်ကျာ်ဂမျိုၚ် ပန်တၞုၚ် ဒက်ပတန်ကၠုၚ်လဝ်စေတဳတုဲ ဂကူမန် ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာဂမၠိုၚ် ခေတ်အဆက်ဆက် မၚ်မွဲကၠုၚ်လဝ်အိုတ်ရ။

ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် (၁၃၇၃) ၊ ဂိတုစဲ (၁၄) မံက် တ္ၚဲသၞာံတၟိမံက် (၁၇-၄-၂၀၁၁) တ္ၚဲအဒိုတ်ဂှ် နကဵုအခိုက်ကၞာ အသေဟာန် ယေန်သၞာၚ်မန် ကၠောန်ဗဒှ် သဘၚ်ပတိုန်က္ဍိုၚ်ကျာ် စေတဳကျာ်ဇြာဂှ်ရ ဂကောံဂေါပကကျာ် ဘိက်ပၟိၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်လဝ် ကုကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာဂမၠိုၚ်ရ။

ပ္ဍဲဌာန်သၟဝ်ဏံဂမၠိုၚ် သၟာန်သၟုက် ကေတ်အဆက်မာန်ရ။

၁။ ဘာလွဳမာန်ထဝ်၊ ကွာန်ကၟာဝက်။

ဂၞန်ဖုၚ် – (၀၉- ၈၇၂ ၅၅ ၀၂) (၀၉- ၄၉၈ ၂၆၉ ၃၃)

၂။ ဂကောံဂေါပက ကျာ်ဇြာ ကျာ်တၟံ။

ဂၞန်ဖုၚ် – (၀၉- ၄၉၈ ၂၇၀ ၉၇)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.