Categories
ပရိုၚ်

သၟာကမၠောန် ဗွဲမဂၠိုၚ် စိုတ်လုပ်စ သွက်ဂွံကၠောန် လိက်စၟတ်သမ္တီ သၟာကမၠောန်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – သၟာကမၠောန် ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ် မကၠောန်စမံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံတံ ဗွဲမဂၠိုၚ် စိုတ်လုပ်စ သွက်ဂွံကၠောန် လိက်စၟတ်သမ္တီ သၟာကမၠောန် (work permit) အိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“အဲဂှ် ဒှ်မံၚ် မၞိဟ်တၟိတှေ် မုလေဝ် ဟွံမွဲဏီပုဟ်။ အလဵုလေဝ် ဟွံဂံၚ်အာပုဟ်၊ ဂွံကၠောန် work permit ဂှ်တှေ် လၟုဟ် ပၠုပ်လဝ်စရၚ် တုဲမံၚ်ယျ၊ မုစိအိုတ်အိုတ် ဒးကၠောန်တွဵုရ ဇကုဂွံမံၚ်ၜိုဟ်” သာ်ဝွံ သၟာကမၠောန် ဟွံမွဲကဵု လိက်သၟာကမၠောန် မာံအဗၠာဲ ဟီုရ။

သၟာကမၠောန် ကောန်ဍုၚ်မန်ဗၟာ မကၠောန်မံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ၚုဲ မဟ္ၚာဲ ဍုၚ်သေံ
သၟာကမၠောန် ကောန်ဍုၚ်မန်ဗၟာ မကၠောန်မံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ၚုဲ မဟ္ၚာဲ ဍုၚ်သေံ

သၟာကမၠောန် ကွာတ်ထၜိုတ် မာံဃာၚ်ဥူဂှ်လေဝ် “အဲဂှ် ဟီုလဝ်ကဵု သေဌဳတုဲယျ သွက်ဂွံကၠောန်ဂှ်၊ ဂွံလိက်ဏံတုဲတှေ် ဂွံဆက်ကၠောန်အာ passport ပၠန်၊ ဂွံ passport တုဲတှေ် အာဖျာ လ္တူဍုၚ်မွဲတဲဏောၚ်” ဟီုသာ်ဝွံရ။

သၟာကမၠောန် ကၠောန်စမံၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ်တံ ညံၚ်ဂွံမံၚ်အာ နဒဒှ်လုပ်ဗဗွဲသၞောဝ် ပွိုၚ်မွဲသၞာံဂှ် ပ္ဍဲဂိတုအေဗရာ ၂၆ တေံ အလဵုအသဳသေံ ဖျေံကၠုၚ်သဂုတ်သွာတ် သွက်ဂွံကၠောန်အာကဵု work permit ရောၚ်ဂှ် ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ်သေံ Bangkok post ချူဓမံက်လဝ်ရ။

ဂိတုဂျုန်တေံမ္ဂး ထပ်ကၠောန်ကဵု လိက်စၟတ်သမ္တီ သၟာကမၠောန် နွံတုဲ လၟုဟ် သၟာကမၠောန် ဟွံမွဲကဵု လိက်သၟာကမၠောန် ဗွဲမဂၠိုၚ် ကဵုလဝ်စရၚ် သွက်သ္ဂောံကၠောန် လိက်သၟာကမၠောန်အိုတ်ရ။ သွက်သ္ဂောံကၠောန်ဂှ် ညးမွဲ ဒးကဵု ၅၈၀၀ ၜါတ်ရောၚ်ဂှ် သၟာကမၠောန်တံ ဟီုရ။

ပွမကၠောန်ကဵု လိက်စၟတ်သမ္တီ သၟာကမၠောန် work permit အလန်ဏံဂှ် ဒှ်အလန်လက်ကရဴအိုတ်ဏောၚ်ဂှ်လေဝ် ချူဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ် Bangkok post ဂှ်ကီုရ။

“အခိၚ်ဍေံ ကၠောန်ကဵုတှေ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ကၠောန်ဖအိုတ်ရ၊ work permit ဟွံမွဲ၊ passport ဟွံမွဲတှေ် အလဵုဟွံဂံၚ်အာပုဟ်။ ယဝ်ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ရပ်ဂွံတှေ် ဍေံတပ်ဒဏ်ဏောၚ်။ ညးမွဲ ၂ – ၃ လက် ကဵုဍေံ ဟွံမာန်တှေ် ဍေံပလံၚ်ဖျဴ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးညးအဲအဲ ဂွံမံၚ်ၜိုဟ် ဂွံကၠောန်စၜိုဟ်ဂှ် ကၠောန်မံၚ်ဖအိုတ်ရ” သာ်ဝွံ သၟာကမၠောန် ရပ်လဝ် လိက်သၟာကမၠောန်မွဲတၠ ဟီုရ။

သၟာကမၠောန် ကၠအ်ထၜိုတ် ဍုၚ်သေံ သကုတ်သၠုၚ်ကျာ ပ္ဍဲကဵုချောန်ဖန် မာံဗညာဆာန်လေဝ် “ရဲအဲ ရပ်လဝ် passport နွံတၟာဟလိုၚ်၊ ဍေံတံဂှ်တှေ် စဴတှေ် အိုတ်ၜိုတ် ၈၀၀ ၜါတ်ဓဝ်ရဏောၚ်၊ ဂွံကၠောန် လိက်သၟာကမၠောန်ဏံဂှ် အဲစိုတ်လုပ်စကွေံဏောၚ်” ဟီုသာ်ဝွံရ။

သၟာကမၠောန် မၞုံကဵုလိက်စၟတ်သမ္တီ သၟာကမၠောန်တံဂှ် မွဲသၞာံမွဲဝါ ဒးဆက် အာယုက်သၟာကမၠောန်အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ လောန်ကၠုၚ်ဏံဂှ် အလဵုအသဳသေံတံ ဆက်ကဵုအာယုက် လိက်သၟာကမၠောန်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲသၟာကမၠောန် ပတိုန်လဝ်စရၚ် သွက်သ္ဂောံဆက်အာယုက် မၞုံ ၉ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်ဂှ် သၟာကမၠောန် ၂ ကိုဋ်ပြၚ်တံ ဟွံဆက်အာယုက်အိုတ်ရောၚ် နူဌာနဝန်ဇၞော် သၟာကမၠောန် ဍုၚ်သေံ လလောၚ်တြးကၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ်ချ် ၁၀ တေံရ။

ပ္ဍဲဍုၚ်သေံဂှ် သၟာကမၠောန် ကောန်ဍုၚ်သအာၚ် မပ္တံကဵု နူဍုၚ်ကာမ်ပူချာ၊ ဍုၚ်လော၊ ဍုၚ်ဗၟာ နွံဒၟံၚ်အကြာ ၂ ပြကောတိကိုဋ်ကဵု ၃ ပြကောတိကိုဋ်ဒှ်ရောၚ်ဂှ် လိက်ပရိုၚ် Bangkok post ဆိၚ်ဆလဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.