Categories
ပရိုၚ်

ရဲတန်တဴဒၟံၚ်ကၞောတ်ဍုၚ်ကျာ်ပိတံ ညံၚ်ဂွံပြံၚ်လုပ်လဒေါဝ်ဍုၚ်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာကဵုသတိ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ရဲတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ ဒၞာဲအရာပ် ၄ (အရာပ်ဒဵုဗိုၚ်) တံဂှ် ဒးပြံၚ်လုပ်ကၠုၚ် လပါ်ဂြိုဟ်ဍုၚ်တံရောၚ် သာ်ဝွံ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာကေတ်မံၚ်တာလျိုၚ်ဍုၚ်ဏံ ၝောံဒပ်ခလရ ၂၈၄ ပတိတ်လဝ်အမိၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၆ လောန်ကၠုၚ်ဏံရ။ 

“နူကၞေအ်ဏံအခိၚ်ဒေါဝ်တ္ၚဲဍေံတံကၠုၚ်ဟီု ကမၠောန်ကၠောန်မံၚ်ဒၞာဲဏံဂှ် သီထောံဖအိုတ်တုဲ ညံၚ်ဂွံပါဲအာနူဒၞာဲဏံ” သာ်ဝွံ ကောန်ကမၠောန်ပါန်ရန် မွဲတၠဟီုရ။

 ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေန်ဗါ စၟတ်တ္ၚဲ ရ ပေဲါဗတိုက်တုဲ ဗီုဖျာကၟာတ်မံၚ်လတူဍုၚ်ကျာ်ပိ ( ဗီု - ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် )
ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေန်ဗါ စၟတ်တ္ၚဲ ရ ပေဲါဗတိုက်တုဲ ဗီုဖျာကၟာတ်မံၚ်လတူဍုၚ်ကျာ်ပိ ( ဗီု - ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် )

ပရေၚ်ဂီုကၠီုဟၟဲဂးတုဲ ကဵုပြံၚ်တိတ်အာနူဒၞာဲဏံရ။ တုဲပၠန် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ကေတ်လဝ်ဂီုကၠီုဒၞာဲ အပ္ဍဲဍုၚ်ရ။ သ္ၚိဖျာဆေၚ်ဖျာ ဗွဲမဂၠိုၚ်ကၟာတ်လဝ်အိုတ်ရ။

ရဲမံၚ်ကၞောတ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ ပ္ဍဲအရာပ်ဒဵုဗိုၚ်တံဂှ် ပြံၚ်လုပ်အာ ဂြိုဟ်ဍုၚ်တေံတုဲ လ္ၚဵုဂှ် ပြံၚ်တိုန်လပါ်ကွာန်ကျာ်ပိ ကုန်သေံ(ဍုၚ်သေံ)ရ။

ပရေၚ်ဂီုကၠီု အကာဲအရာဟွံခိုဟ်တုဲ ဘာဗတောန်လိခ်တံလေဝ် ကၟာတ်လဝ်အိုတ်ရ။

လောန်ကၠုၚ်ဂိတုဂျောန် ၁၄ အခိၚ်ဒေါဝ်တ္ၚဲဂှ် နူဂၠံၚ်လပါ်အရာပ်ဒဵုဗိုၚ်တေံ ရဲရပ်လွဟ်ၜိုတ် ၃၀ တၠတံ ဍိုက်လုပ်ကွဳစက် ၄ မ လုပ်စိုပ်ကၠုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဏံတုဲ နကဵုလွဟ် RPG ပန်ခတိုဟ်ထောံ ဆေၚ်ဖျာသ္ၚိဥူအံၚ်တေန်ဝေန်ဂှ် ပၟတ်တူဆေၚ်လေၚ်အာနွံရ။

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.