Categories
ပရိုၚ်

ဖျေံဒၞာဲ ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (ဗဟဵု) မရနုက်ကဵု (၆၅) ဝါ

နာဲမာန်၊ ဂျူရဳဆာဲ – တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၅) ဝါ ကဆံၚ်ဗဟဵု သၞာံဏံဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ဗိန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်၊ တွဵုရးကရေၚ်ရောၚ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၄) ဝါ
တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၄) ဝါ

သွက်သ္ဂောံရုဲစှ် ဒၞာဲ ကေုာံ ကမ္မတဳဗဟဵု ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၅) ဝါဂှ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါ (၁၆) ကၠောန်ဗဒှ် ကောံဓရီု ပ္ဍဲဇြပ်သဘၚ်ဓရ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ နူပွိုၚ်ဍုၚ် (၁၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ ညးစၞး ၜိုတ် (၁၅၀) တၠတံ တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ။

“စၚ်ဗဟဵု တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ် စွံပ္ဍဲကွာန်ကအ်ဗိန်ဏောၚ်။ ပ္ဍဲကွာန်၊ ပွိုၚ်တိုက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်တၞဟ်တၞဟ်တံလေဝ် ကၠောန်အာ ဗီုသၞာံတုဲတုဲတေံပၠန်ဏောၚ်။ ဥက္ကဌ ကၠောန်ဗဒှ် ဗဟဵုဂှ် ဟွံဂွံသ္ပဒတန်ဏီပုဟ်။ ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ရုဲလဝ်အပြောံညိကီု” သာ်ဝွံ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် ဗဟဵု ဒု-ဥက္ကဌ နာဲစောန်တၟး ကော် ဒံက်တာမေန်သဵုလေန် ဟီုရ။

ရုဲစှ်လဝ် နဒဒှ် ဥက္ကဌယာယဳ နာဲဒေန်ဌေ၊ နဒဒှ် ဒု-ဥက္ကဌ နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ကော် ဒံက်တာမေန်ဂျဳဝေန်၊ ဒံက်တာမေန်သဵုလေန်ကေုာံ နာဲလောန်အံၚ်၊ နဒဒှ် ညးအုပ်ကာနာနာ နာဲဝဏ္ဏကျဳတံရောၚ်ဂှ် ဒံက်တာမေန်သဵုလေန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုဝွံ ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် နာဲဇၞူမန် ကော် နာဲၚိုဲသိၚ်၊ ကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေသဳ ကောန်ဂကူမန် နာဲသိုက်လောန် ကေုာံ ဥက္ကဌ ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (ဗဟဵု) မရနုက်ကဵု (၆၄) ဝါ နာဲဒေန်အံၚ်တံလေဝ် ဟီုဂလာန်အိုတ်ရ။

“မုက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် သီုပရေၚ်ဒဳမဵုကရေဇြဳ သီုပရေၚ်ကောန်ဂကူ သောၚ်အာမွဲစွံမှ အံၚ်ဇၞးမာန်ရောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲဒေန်အံၚ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၂၉ ဏံမ္ဂး ဆက်ကၠောန်သ္ပ ကောံဓရီု ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဗဟဵုပၠန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၉၊ သၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၄) ဝါ ဗဟဵု ပ္ဍဲဖလာတ်ဝေၚ်ဇြဟတ် လှာဒကှ် (ကြာကန်) လတူဍုၚ်ဇြပ်ဗု လှဲလှဲလးလး ဗွဲမအံၚ်ဇၞးရ။

သ္ပပ္တံနူ သဘၚ်ရတုထဝ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် သၞာံ ၁၉၉၇ တေံ ပံၚ်ပကောံ ကမ္မတဳ ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် သီုပွိုၚ်ဍုၚ် မၞုံအပ္ဍဲတွဵုရးမန် ကေုာံ လ္ဂုၚ်၊ ဗ္ဂေါ၊ တွဵုရးကရေၚ်၊ ရးတၞၚ်သဳတံတုဲ စဒက်ပ္တန် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် ကဆံၚ်ဗဟဵုရ။

သ္ပအစာံကဵု တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တံ ပ္တန်ကၠုၚ်ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်သာသနာ ၁၁၁၆ မာ်မွဲစွေက်တုဲ ခုတ်ခဴကၠောန်ကၠုၚ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ရ။ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၈၊ သၞာံ ၂၀၁၂ ဏံမ္ဂး ဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၅) ဝါရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.