Categories
ပရိုၚ်

တၠဂုဏ်ဇြဝ်လာတ် ဗၠးတိတ်နူထံၚ်ယျ

ရာၚ်မြဟ်၊ ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲကောန်ထံၚ် ဗၠးတိတ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၁၃ ဏံဂှ် ကောန်ထံၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဂုဏ်ဇြဝ်လာတ် ကော် တၠဂုဏ်ဥက္ကံသလေဝ် ပါလုပ်ရ။

ဟိုတ်နူကဵု ဒစဵုဒစး ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲ ညးမဒးဒုၚ်ထံၚ် ပွိုၚ် ၁၅ သၞာံ ဂုဏ်ဇြဝ်လာတ်ဂှ် ဗၠးတိတ်ကၠုၚ် နူထံၚ်ဖာသီယျရောၚ်ဂှ် ညးဗက်ဂဗုတ်ညး ဟီုကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

အဃောသၟာန်သွဟ် တၠအဂုဏ်အဇ္ဇ စပ်ကဵု ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်နူထံၚ်တုဲ ကၠေၚ်တက် ဂွံသ္ၚာလောန်ကၠုၚ် စပိတ္ၚဲတေံ။

“ဍာံဍာံရ။ မၞိဟ်ဗၠးကၠုၚ် ကရောံညးမွဲတၠဂှ် ဆက်နၚ်ဖုၚ်ကဵုအဲတုဲယျ။ ဂုဏ်ဇြဝ်လာတ်လေဝ် ပါကီု။ ညးဟွံဂွံဆက်ဖုၚ် ကဵုအဲဏီပုဟ်၊ လၟုဟ်ညးတိတ်ကၠုၚ် လပါ်လ္ဂုၚ်ဏံယျ” သာ်ဝွံ ညးမဗက်ဂဗုတ် ဒဝ်ဃေန်ဌေဂျွာ ဟီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရီ ရ၊ သၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ် ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ရပ်ဏာ တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ (ဂုဏ်ဇြဝ်လာတ်) ပ္ဍဲအရာပ်ခိုၚ်ကၠိုက် ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတုဲ ဒးဒုၚ်ဖျေံထံၚ် ၁၅ သၞာံတုဲ နူထံၚ်အၚ်စိန် မွဲကဆံၚ် ပြံၚ်ဏာ ထံၚ်ဖာသီရ။

မသကောဒေံ တၠဂုဏ်ဇြဝ်လာတ် နူကွာန်မုဟ်ဒုန်မွဲဂှ်လေဝ် “ လဂုဏ် ဆက်နၚ်ဖုၚ်ကဵု ဒေံညး။ ညးဗၠးကၠုၚ်ယျ။ သဝ်တ္ၚဲဏံ စိုပ်လ္ဂုၚ်ဏောၚ်။ မၞိဟ်နူကွာန်ဏံလေဝ် တိုန်လ္ဂုၚ်တုဲ အာဒုၚ်ညးဏောၚ်” ဟီုသာ်ဝွံရ။

တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ မၞုံအာယုက် ၂၈ သၞာံဝွံ မဒှ်ဇာတိ ကွာန်မုဟ်ဒုန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်တုဲ ဖျေံဒၟံၚ်လိက်ပရိယတ် ပ္ဍဲဘာအံၚ်ဇၞးရ ကွာန်နာၚ်သၠုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ရ။

ၜိုန်ရ ကောန်ထံၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ကလေၚ်ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် ညးဒးဒုၚ်ဒၟံၚ် ထံၚ်မွဲအာယုက် နာဲယက္ခ ကေုာံ နာဲဆီဂကူတံဂှ် ဟွံကလေၚ်ဗၠးတိတ်ဏီရ။

ပ္ဍဲလက်ထက် သမတ ဥူတိၚ်သိၚ်ဏံ ကဵုအခေါၚ်သၠးဒုဟ် မရနုက်ကဵု ပိဝါတုဲ လအ်ပွိုၚ် ၁၀ တ္ၚဲဂှ် ထပ်ဗလးကဵု ကောန်ထံၚ် ၆၅၁ တၠရောၚ် နူဌာန်ဗလးရုပ်ရမျာၚ်ဗၟာ လလောၚ်တြးဏာ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၁၂ ရ။

အတိုၚ်အခေါၚ်သၠးဒုဟ် အလန်ပထမ မလလောၚ်ပတိတ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၁၊ ဂိတုမေ ၁၆ ဂှ်မ္ဂး ကောန်ထံၚ် ၁၄၆၀၀ တၠ ဗၠးတိတ်နူထံၚ်တုဲ အပ္ဍဲဂှ် ကောန်ထံၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံလေဝ် ပါလုပ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.