Categories
ပရိုၚ်

ဒၞာဲဗ္တောန်လိက်မန်ဥတုကညၚ် ပ္ဍဲကဵုဒေသဇၞော်ရးလ္ဂုၚ်ဂၠိုၚ်တိုန်

ခတ္တာနန် – ဂကောံကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် (ဍုၚ်လဂုၚ်) က္ဍိုက်ပ်တုဲ စနူကဵုဂိတုမတ် ၂ ပံက်ကၠုၚ်တန်ဗ္တောန်လိခ်မန်ဥတုကညၚ် ပ္ဍဲကဵုရးဒေသဇၞော်လ္ဂုၚ်ဂှ် သၞာံဏံဝွံ ဂၠိုၚ်တိုန်နူကဵုသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံ ၅ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရ။

ကွးဘာမန်ဥတုကညၚ်(Photo-Internet)
ညးအုပ်ကာ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (၆၅) ဝါ (ဍုၚ်လ္ဂုၚ်) နာဲသဵုကျဳဂှ်“ ပ္ဍဲသၞာံဏံ ပဵုတိုန်နူကဵုသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံ ၅ ဒၞာဲ၊ သၞာံတုဲတုဲတေံတှေ် ၁၅ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရ၊ သၞာံဏံဂှ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တေန်ဂါန်ကျောန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာၚ်တာယျာ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ယှိုဲပျဳတာ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်သၠုၚ်ကျာဒဂုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်တာမွဲတအ် ပဵုတိုန်ရ” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

ပ္ဍဲသၞာံဏံကောန်ကွးဘာဥတုကညၚ်ဒေသဇၞော်ရးလ္ဂုၚ် ကွးဘာနွံၜိုတ် ၃၀၀ တၠနွံတုဲ မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်မ္ဂး အောန်အိုတ် ၁၀ ၊ ဂၠိုၚ်အိုတ် ၄၀ တၠတံ ကတ်ဗတောန်မံၚ်ရ။

ဥက္ကဌ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်(ဍုၚ်လ္ဂုၚ်) နာဲမာံတံၚ်ယျှေန်ဂှ် “ အစာဘာတအ်ဂှ်တှေ် နူကဵုဍုၚ်မန်ပိုဲ၊ နူဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဏံ၊ တုဲပၠန်ကွးဘာမန် နူကဵု American Center တအ်ကဵုအရီုအဗၚ်တုဲ ဘိုၚ်ဗ္တောန်မံၚ်ကဵုရ” သာ်ဝွံဟီုလဝ်ရ။

ဘာဥတုကညၚ်ဏံဂှ် ဗ္တောန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဇြပ်သဘၚ်ဓဝ်၊ ဘာလကျာ် ကေုာံ ပ္ဍဲကဵုသ္ၚိလေဝ်နွံရ။

စနူဂိတုမာတ်ချ် ၁ တုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဇၟာပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ ဇၟာပ်ကွာန်မန်တအ်ဝွံ စပံက်လဝ်ဘာဥတုကညၚ်ရ။

ပရေၚ်ဗ္တောန်လိက်ဥတုကညၚ်ဝွံ အပ္ဍဲတွဵုရးမန်သၟးဟွံက၊ ပ္ဍဲဒေသကောန်ဂကူမန်တံတန်တဴဒၟံၚ် မပ္တံကဵုဍုၚ်လ္ဂုၚ်၊ ရးဗဂေါ၊ တွဵုရးကရေၚ်တံဂှ်လေဝ် ဗ္တောန်ကၠုၚ်ဇၟာပ်ဇၟာပ်သၞာံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.