Categories
ပရိုၚ်

ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကေတ်ဒၟံၚ်စရိတ်သွက်ပၠောပ်ပတိတ်ဆီ

ခတ္တာနန် – ဂကောံကဵုဒါန်ဆီတအ် နကဵုစေတနာကၠုၚ်ကဵုဒါန်ဆီကီုလေဝ် နူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် အာတ်ကေတ်ဒၟံၚ်သြန် နူမၞိဟ်ကၠုၚ်ဝဳယဲတံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ညးစၞးစၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုနာဲတိၚ်အံၚ်(Photo-IMNA)

ရဲကၠုၚ်ဝဳယဲတံ သွက်သ္ဂောံဂွံဆီမွဲပလၚ်ဂှ် ၚုဟ်မးဖံက်ပတိတ်ဆီကဵုဟပၠောပ်ဆီ ရ၅၀၀ ဒကေဝ်ဒးကဵုမံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲရောၚ်ဂှ် နာဲဆာန်ဨ နူကဵုဂကောံကဵုဒါန်ဆီ ဟီုလဴရ။

“အဲဂှ် မံၚ်ကြပ်ဒၟံၚ်ကဵုရုၚ်ဂဥုဲတှေ် မၞိဟ်ဒးကေတ်ဆီတံ ကၠုၚ်အာတ်အရီုဗၚ်တှေ် အဲကော်ရဲကောန်ဂကောံ ကဵုဒါန်ဆီပိုဲတအ်တုဲ ပိုဲအာကဵုဒါန် နကဵုစေတနာရ၊ ဗီုပိုဲကဵုဒါန်ကီု နူကဵုဂကောံကျဖောအ်တအ်လေဝ် ကဵုမံၚ်ဒါန်ဆီကီုဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ညးဒှ်ယဲဝေဒနာတံ ကဵုစရိတ် ပၠောပ်ပတိတ်ဆီဟွံမာန်မ္ဂး နကဵုဂကောံကဵုဒါန်ဆီတံဂှ် ဒးကလေၚ်ထံက်ပၚ်ဒၟံၚ် စရိတ်ပၠောပ်ပတိတ်ဆီဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် အခိၚ်ကၠာတေံ ဂကောံကဵုဒါန်ဆီ ၜိုန်ရနွံကၠုၚ်ကီုလေဝ် ကၠးကၠးမးမး ထမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴ ဟွံမာန်ကၠုၚ်ဂှ်ရ စနူဂိတုစဲဏံတုဲ ကလေၚ်ဒက်ပခိုၚ်တိုန် ဂကောံကဵုဒါန်ဆီမွဲဂကောံပၠန်ရ။

ကောန်ဂကောံကဵုဒါန်ဆီမွဲတၠ(Photo-IMNA)
“မွဲအခိၚ်တေံ ဂကောံကဵုဒါန်ဆီဂှ် နွံကၠုၚ်မံၚ်ကီုရ ဆဂး ဟိုတ်နူကဵု အခက်အခုဲနာနာသာ်နွံတုဲ သွက်ဂွံကဵုဒါန်ဆီဂှ် အခိၚ်လဇုဲလဇအာမံၚ် ဟွံပြေပြံၚ်ကၠုၚ်ပုဟ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ လၟုဟ်ပိုဲတံကလေၚ်ပံက်လဝ် ဂကောံတၟိ” သာ်ဝွံ ညးစၞးစၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု နာဲတိၚ်အံၚ် ဟီုရ။

နကဵု ဂကောံကဵုဒါန်ဆီဏံဂှ် ယဝ်ရ ညးဒှ်ယဲတံ နွံပၟိက်ကေတ်ကၠုၚ်အဆက်မ္ဂး အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုသၟးဟွံက ဒၞာဲဒေသတၞဟ်ဟ်တံလေဝ် သွက်သ္ဂောံအာကဵုဒါန်ဆီမာန်ဂှ် စဳဇန်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

နာဲခွေ ညးတၠပိုန်ဒြပ်လ္တူဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ်ဥက္ကဌ ဂကောံကဵုဒါန်ဆီဏံရောၚ် ဂွံတီရ။

အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဇၟာပ်ပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ဂကောံကဵုဒါန်ဆီတံနွံမံၚ်တုဲ ပၞောဝ်ကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂမၠိုၚ်မ္ဂး ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်ဇြပ်ဗုမွဲဟေၚ် ကံက်ကေတ်မံၚ်သြန် စရိတ်ပၠောပ်ပတိတ်ဆီဏံ ဂွံတီရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.