Categories
သၟာန်သွဟ်

ညးထ္ၜးဇာတ် “စရာဲ’” နူဘဝသၟာဒယှေ်ဒွက် ပြံၚ်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါဇာတ်

နာဲတၠလွဳ – သၟာန်။ ။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ဆက်မိက်ကဵုပုရိသာတ်တံ ဒဒှ်ရ ဗီုလဵုချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲပေဲါဇာတ်ကီု၊ ယၟုကီု၊ ဇာတိကွာန်ကီုဂှ် လဴထ္ၜးကဵုညိ?

သွဟ်။ ။ ဗွဲကိုပ်ကၠာအိုတ်ဏံ အဲဂှ် ကၠုၚ်နူတွဵုရးဍုၚ်မန် ကွာန်သၞေဟ်ဍုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ရ။ ယၟုအဲပ္ဍဲကွာန်ဂှ်တှေ် ”ဇြေဝ်ဝေန်” စိုပ်ကၠုၚ်ကဆံၚ်ဘဝသုခုမ ဂံါၚ်ကွာ်ကၠုၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ်တှေ် အ္စာအဲ ”ဗနဳဝဏ်မန်ဒလ” ကဵုကၠုၚ်ယၟု ‘စရာဲ’ မဒှ်ရ။

သၟာန်။ ။ ”စရာဲ” စလုပ်ပ္ဍဲပေဲါဇာတ်ဏံ သၞာံလဵု၊ မွဲအခိၚ်တေံ မုချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် သၟာဂဳတ နွံဒၟံၚ်ကီု ရောဂှ် လဴကဵုပုရိသာတ်တံညိ?

သွဟ်။ ။ အဲဂှ် နူကဵုဘဝထပိုဲကတ်လိက်ဍောတ်တ်တေံရ ၜိုန်ရ ယိုက်ဂၠေၚ်ဒၟံၚ်သာသနာကီု လေဝ် ဒၟာနူကဵုစိုတ်ဓါတ် ဝါသနာ လ္ပာ်ပရေၚ်သုခုမဏံ ပါကၠုၚ်ဒၟံၚ်တုဲတှေ် လ္ပာ်ပရေၚ်သာသနာဂှ် လေဝ်ဂ္စာန် လ္ပာ်ပရေၚ်သုခုမဏံ နူစဟွံဂွံဒှ်ဏီ ညံၚ်ဂွံဒှ်မာန် အဲဂိုတ်ဂ္စာန်တုဲ နူကဵုသၞာံ (၂၀၀၅ /၀၆) တေံ အဲရာံတိတ်နူဘဝထပိုဲကတ်လိက်တုဲ စဒယှေ်ကၠုၚ်ဒွက် မပ္တံကဵု ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ပိုဲ ဂကောံ ”လျးဂဳတ” တံကီု လက္ကရဴဏံ အဲစိုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်သေံတုဲ ကေၚ် ဒယှေ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုဂကောံကောရာမာန်တံ လ္တူစၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်မဟာဇျှာဲဂှ် နွံကၠုၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၀) ဂှ်တှေ် ညံၚ်ရဴဂွံဒှ်ကၠုၚ် ဘဝသၟာဒယှေ်ဒွက်၊ သၟာဂဳတ ပရေၚ်သုခုမမွဲ အဲဂိုတ်ဂ္စာန်ကၠုၚ်တုဲ ဂွံကၠုၚ်ဆက် တၠဂုဏ်သဝဏ္ဏ၊ အ္စာဗနဳဝဏ်မန်ဒလ၊ မပ္တံကဵု အ္စာအဝဏ်၊ သ္ဍိုက်မၠိုက်၊ အာဲနန်၊ နန်လွဳနာဲတံတုဲတှေ် ညးတံထ္ၜးကဵုဂၠံၚ် တရဴပရေၚ်သုခုမတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၀) ဂှ် အဲစပ္တိတ်ကၠုၚ်ကဝး မၞုံယၟုကဝးဂှ် ”ဂၠံၚ် တၟိ” စဒှ်ကၠုၚ်ကဝးမန် ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရ။ တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၀) ရ အဲချဳ ဒရာၚ်ကၠုၚ် ဒၟံၚ်ပရေၚ်သုခုမ၊ ပရေၚ်ဒွက် တုဲတှေ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ နူကဵုဘာဒဵုဂဥူဟၟဲ မွဲချိုန်ခဏတေံ ညးမဂွံကဵုဒှ် ဘဝသၟာ ဒယှေ်ဒွက်လ္တူစၚ်ပေÌတုဲ ညးကော်နၚ်အဲ ကဵုဒှ်ဒယှေ်ဒွက်လ္တူစၚ်ပေÌ၊ စနူကဵု သၞာံ (၂၀၁၁) ဒဵုကဵုစိုပ် (၂၀၁၂) ဏံတှေ် အဲလေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်သၟာဒယှေ်ဒွက် တိုန်စိုပ် ကၠုၚ် လ္တူစၚ်ပေÌဏံ ကီုရ။

သၟာန်။ ။ ဟီုဟဂှ်တှေ် ”စရာဲ” လုပ် ကၠုၚ်ဗွိုၚ်ပေÌဇာတ်ဏံဂှ် ဟွံလအ်ကွေံကွေံ ပုဟ် လအ်ပွိုၚ်မူစိသၞာံရောဂှ် လဴကဵုပုရိ သာတ်တံညိ?

သွဟ်။ ။ နူစသၟာဒယှေ်ဒွက်ပရေၚ် ကဝး ဂွံကၠောံကၠုၚ်ပ္ဍဲကဵုပေÌဏံတှေ် ဂွံဒှ် ကၠုၚ်သၟာလှေ်ပေÌဇေတ်တ်ဂှ်တှေ် သၞာံကၠာ ဂှ် ဂကောံဇာတ် ”မ္ၚဵုဍုၚ်မန်” ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ဏံတှေ် ဂကောံဇာတ် ”မန်ချေတ်သဵု” အဲဂှ်စိုပ်ပရေၚ်ဒယှေ်ဒွက်ကဵု ထ္ၜးဇာတ်ဂှ် ပေၚ်ကၠုၚ် (၂) သၞာံရ ဂံါၚ်ကွာ်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲပေÌဇာတ်ဏံရ။

သၟာန်။ ။ ဟိုတ်နူဝါသနာနွံတုဲ က္ဆံၚ် တိၚ်တက် ပ္ဍဲကဵုဂဳတဏံကီု၊ ကဆံၚ်ထ္ၜး ဇာတ် ပ္ဍဲပေÌဏံကီု ၜိုတ်လဵုလေပ်ကၠုၚ်၊ ချဳဒရာၚ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ် ”စရာဲ” လဴထ္ၜးကဵုညိ?

သွဟ်။ ။ ရန်တၟံအနူစတမ်ဂှ်တှေ် လ္ပာ်ပေÌလေဝ် ဟွံဂွံရန်တၟံလဝ်ပုဟ်၊ လ္ပာ် ဂဳတလေဝ် ဟွံဂွံရန်တၟံလဝ်ပုဟ်၊ အဓိက ဍေံဂှ် အဲဂွံဒှ်သၟာဒယှေ်ဒွက် ဂွံဒုၚ်စသိုၚ် လ္တူဂကူ၊ ဂကူမန်ပိုဲဂွံဇၞော်မောဝ်ဂှ် အဲရန် တၟံလဝ်ၜိုတ်ဏံရ။ လက္ကရဴဏံ ဒၟာနူမံက် ဂတဝ်ကၠုၚ်တုဲ နူစဘဝသၟာဒယှေ်ဒွက် ပြံၚ် စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုပေÌ၊ တၚ်ရန်တၟံဂှ် လ္ပာ်ဒယှေ် ဒွက်ကီု၊ လ္ပာ်ထ္ၜးဇာတ်ကီု ညံၚ်ရဴဂွံဒှ်အာ ပရေၚ်ဂကူမန်ပိုဲ ¾ဇိဟ်ဟ်နက်က်မွဲတၚ်ဂှ် အဲဂိုတ်ဂ္စာန်ဒၟံၚ်ပေၚ်ၚ်ရ။

သၟာန်။ ။ ဓါန်ဂတဏံ ”စရာဲ” သွက် ဂွံပ္တိတ်ကဝးဂှ် နွံဒၟံၚ်ဏီဟာ?

သွဟ်။ ။ နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲပေÌတှေ် ဒးဟီုစ ရဲပေÌ ရလေဝ်၊ ဟိုတ်နူနွံပ္ဍဲပေÌတုဲ စပ်ကဵုပရေၚ် ထ္ၜးဇာတ်ကီု` ဒယှေ်ဒွက်ကီု၊ ညံၚ်ရဴပုရိ သာတ်ဂကူမန်ပိုဲ ဂွံဒုၚ်တဲမာန် မွဲကဆံၚ် တုဲမွဲကဆံၚ် နူကဵုဟွံဂွံဒှ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံဒှ်၊ နူစဒှ် တုဲ ညံၚ်ဂွံသၠုၚ်တိုန်ဂှ် အဲဂိုတ်ဂ္စာန်ဒၟံၚ်လၟိုန် ရ။ တုဲပၠန် စပ်ကဵုပရေၚ် သွက်ဂွံပ္တိတ်ကဝး ပၠန်ဂှ် ကဝးအဲ တိတ်ကၠုၚ်ၜါကဝးရ။ ကဝး ကၠာဂှ် ”ဂၠံၚ်တၟိ” ကဝးလက္ကရဴဏံ ”ဂၠာဲ ဒၟံၚ်ကဝေၚ်” ရန်တၟံကဵုပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်တုဲ ကၠောန်လဝ်ပရေၚ်သုခုမဏံ ဟွံသေၚ်ပုဟ် ရန်တၟံကဵုဂကူမန်ပိုဲ၊ မွဲကဆံၚ်ကဵုမွဲကဆံၚ် ဗီုဂကူညးတၞဟ်နွံဂှ် ညံၚ်ဂွံနွံကီုဂှ် အဲဂိုတ် ဂ္စာန်တုဲ အနာဂတ်ဂတဏံ အစဳအဇန် သွက်ဂွံပ္တိတ်ကဝးဂှ် နွံဒၟံၚ်ဏီလေဝ်။

သၟာန်။ ။ ”စရာဲ” ကၠောန်ဒၟံၚ်ပရေၚ် သုခုမတုဲ ရန်တၟံသွက်ဂကူ ၜိုတ်လဵုနွံဂှ် လေဝ် လဴထ္ၜးကဵုညိကီု?

သွဟ်။ ။ ရန်တၟံအဲအခိၚ်လၟုဟ်ဏံ ပရေၚ်မန်ပိုဲအလုံအိုဿီု နူကဵုကဆံၚ်သဝ် ဒၟံၚ်ဏံ ညးတံဂိုတ်ဂ္စာန် ဗ္တောန်လွဳပရာ ကၠုၚ်တှေ် ဗီုရာဇဝၚ်အခိၚ်တေံ ဂကူမန် ပိုဲ နွံကဵုလိက်ပတ်၊ ယေန်သၞာၚ်ဂှ် ကေၚ် မိၚ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် တၟာလအ်ရ။ အခိၚ်တေံ ၜိုတ်ဗၠိုက်ကၞုၚ်အာကီုလေဝ် အခိၚ်လၟုဟ် ဒၟာနူကဵုမန်ပိုဲ စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူနွံဒၟံၚ်တုဲ စပ်ကဵုပရေၚ်ကွိၚ်ကွိုက် မပ္တံကဵု ကပေါတ် တိၚ်တက်ကီု၊ အာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်မန် တြေံတြဟ်ကီု ညးတံဂိုတ်ဂ္စာန်တုဲ နူစ ကဆံၚ်သဝ် ညံၚ်ဂွံသၠုၚ်၊ နူစကဆံၚ်သၠုၚ် ညံၚ်ဂွံစိုပ်တိုၚ်ပ္ကဴ ဂွံမာန်ဂကူညးတၞဟ် ဗီု ညးတံဂိုတ်ဂ္စာန်လၟုဟ်ဂှ်တှေ် ကဵုရန်တၟံအဲ တှေ် ဂိတ်ညဳဒၟံၚ်ကီုရ။

သၟာန်။ ။ တၚ်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ မု ”စရာဲ” မိက်ဂွံဟီုပ္ကန်အရေဝ်ကဵု ပုရိ သာတ်တံကီုရော?

သွဟ်။ ။ အဲဂှ်တှေ် ဇၟာပ်ပ်ဒယှေ်ဒွက် ဇၟာပ်ပ်တိတ်ကၠုၚ်ဏောၚ်ဟီုတှေ် စပ်ကၠုၚ် ပရေၚ်ဂကူတုဲ ဗီုအဲဟီုတွံကၠုၚ်လဝ်ဂှ်တှေ် ဂကူမန်ပိုဲတံ ယဝ်ရဆာန်ဒၟံၚ်မန်ဍာံတှေ် ဒၞာဲလဵုစိုပ်ပ်၊ ဒၞာဲလဵုမံၚ်ၚ်၊ အဲမန်ဏောၚ်ဂှ် လ္ပဝိုတ်စတုဲတှေ် ဇၟာပ်ဒှ်ဂကူမန် လိက်မန် ဂှ်ဗ္တောန်၊ အရေဝ်မန်ဂှ်ဟီု၊ ဂကူမန်ဂှ်ဆာန် ဇၟာပ်ပ်စိုပ်တ္ၚဲစန်တှေ် ဗိုက်လ္တက်ကယျိုၚ် မန်၊ ဒှ်ကောန်မန်ဍာံတှေ် တၚ်ကဵုယၟုမန်ညိ ဂှ် အဲမိက်ဂွံဟီု ဆၜိုတ်ဏံရ။

နာဲတၠလွဳ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.