Categories
ပရိုၚ်

ရုဲစှ်ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု ဂကောံအစောန်စရာဲ ညးဗြဴမန် မိစောဗု တုဲဒှ်

ခတ္တာနန် – ပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳ ကေုာံ ရုဲစှ်ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု ဂကောံအစောန်စရာဲ ညးဗြဴမန် မိစောဗုဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျုန် ၂ ဏံ ကၠောန်သ္ပဏာ ပ္ဍဲဇြပ်သဘၚ်ဓရ် ဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
 

ရုဲစှ်ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု ဂကောံအစောန်စရာဲ ညးဗြဴမန် မိစောဗု
နဒဒှ် ဥက္ကဌ ဂကောံဂှ် ရုဲစှ်ဏာ မိကျေန်တာန်တုဲ ဒု-ဥက္ကဌ မိကောန်ချေတ်ချေတ်၊ ညးအုပ်ကာ မိတာန်ယှေန်၊ ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ မိကောန်ထဝ် ကေုာံ ဂကောံကမ္မတဳဗဟဵု မိသူဇာ၊ မိသိုက်ခမာ၊ မိမဵုမဵု တံ မဒှ်တုဲ မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်မ္ဂး ပါလုပ် ပိတၠရ။
 
“ပွိုၚ်ဍုၚ် ပါလုပ် ၁၅ ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်တှေ် ကမ္မတဳပါလုပ် ၃ တၠ၊ ပရးလဝ် လိက်ဂရၚ်ပ္တီ လုပ်ဂကောံ မွဲလ္ၚီဂှ် အိုတ်အာယျ၊ ကွာန်တၟံကၞေၚ်မွဲဓဝ်ဂှ် ကောန်ဂကောံ နွံ ၉၂ တၠ” ရဴသာ်ဝွံ ကမ္မတဳဗဟဵု မိမဵုမဵု ဟီုရ။
 
ဟိုတ်နူဟွံဂွံကလေၚ်ဒုၚ်တဲ လိက်ဂရၚ်ပ္တီ လုပ်ကောန်ဂကောံတုဲ ဟွံတီကေတ် လၟိဟ်ကောန်ဂကောံ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဏီရောၚ်၊ တၚ်ရန်တၟံ ကိုန်စဳဇန် မၞုံ ၄ တၚ်တုဲ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပရေၚ်ထတ်ယုက်၊ ပရေၚ်ပညာ ကေုာံ ပရေၚ်သာသနာတံ မဒှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
 
ပ္ဍဲပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳ အလန်ဒုတိယဏံဂှ် နူရးလ္ဂုၚ်၊ ရးဗဂေါ၊ နူတွဵုရးမန် ပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာ ကေုာံ နူတွဵုရးကရေၚ် ညးဗြဴမန် သီုဖအိုတ် ၅၀၀ ပြၚ် တိုန်စိုပ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
 
“နကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တှေ် နကဵုယၟု မိစောဗု သွံမံၚ်ဝဲါဏောၚ်၊ တုဲတှေ် သ္ၚု၊ ဂၠိက်ယာတ်တံလေဝ် သွံဏောၚ်၊ အဓိကဂှ် ဂၠိက်ယာတ် ကယျိုၚ်ကယျဝ်မန်ရ၊ ထံက်ပၚ်အာ ပရေၚ်ပညာဏောၚ်၊ ပရေၚ်ထံက်ပၚ် ပရေၚ်ထတ်ယုက်တှေ် လွဳကဵုယဲ မးမးဏောၚ်၊ မွဲဂိတုတှေ် အာစာဂဥုဲ ၃ တၠ ကေတ်အာတာလျိုၚ်ဏောၚ်၊ ပ္ညဳပ္ညပ်လဝ်ကဵု အာစာဂဥုဲတုဲယျ၊ ပရေၚ်ဂိယဲချိုတ်ဂျိုၚ်တှေ် ထံက်ပၚ် ၃ ဠက်တုဲ ပရေၚ်သိုက်မိပ်တံဂှ် ထံက်ပၚ်အာ ၁ ဠက်ဏောၚ်၊ တုဲပၠန် နကဵုဂကောံ အာကဵုဇြဟတ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ မိမဵုမဵု ဆက်ဟီုရ။
 
ဥက္ကဌ မိကျေန်တာန်ဂှ်လေဝ် ညးဗြဴမန်တံဂှ် တြုံတၠသ္ၚိဇကုကီု ကောန်ဇာတ်ဇကုတံကီု ဒးအာကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲဍုၚ်သအာၚ်တုဲ အိန်ထံၚ်ပြးဆာဲမံၚ်ဂှ်ရ ညံၚ်စိုတ်ဟွံဂွံဍောတ်ဂှ် သွက်သ္ဂောံကၠောန်အာကမၠောန် အပ္ဍဲဍုၚ်ဇကုမာန် ကၠောန်ကဵုအာ အဓိကဏောၚ်ဂှ် ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲအခန်ကၞာဂှ်ရ။
 
ဂကောံအစောန်စရာဲ ညးဗြဴမန် မိစောဗုဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျုန်ဏံမ္ဂး သွက်သ္ဂောံပတန်အာ ယၟုလုပ်အဝေါၚ်သၞောဝ် မၞုံတုဲ၊ ရန်တၟံကဵု ညးဗြဴမန်တံ ကောံကောံကလောံကလောံ သွက်သ္ဂောံဓမံက်ရုပ်ရဴ ကၠောန်အာ ပရေၚ်ကမၠောန် ပရဟိတတုဲ ဒက်ပတန်လဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.