Categories
ပရိုၚ်

ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ ဂွံတဆိပ်ဒဳဂရီ နူပရေၚ်ပညာတက္ကသဵု လပှ်ကျာ ဍုၚ်အဝ်သတေလိယျ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးဂကူမန် – ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်အဝ်သတေလိယျ တက္ကသိုလ် နွံယၟု (၈) တက္ကသိုလ်တအ် ပံၚ်ကောံတုဲ ဒုၚ်ယၟု Open University Australia (OUA) ကဵုဒၟံၚ်ပရေၚ်ပညာတက္ကသဵု နူကဵုဆက်စၠောံ အောန်လိုၚ်/ အေန်တာနိက် (Online/ Internet) ဂှ် ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် နူဍုၚ်ဗၟာ (၄) တၠတအ် ဂွံတဆိပ်ကြာဒဳဂရဳကၠာအိုတ်တုဲ နူတက္ကသိုလ်ဂရဳဖေတ် (Griffith University) ကဵု တက္ကသိုလ်ကာတေန် (Curtin University) တအ် ကၠုၚ်ကဵုတဆိပ်ကြာရ။

သ္ကိုပ်အေဝ်ဒဳတာ ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ‘နာဲကသုမန်’ အဃောဒုၚ်ကေတ်တဆိပ်ကြာ

သဘၚ်ကၞာ ကဵုတဆိပ်ကြာဒဳဂရဳဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကဵုဘာဗတောန်လိက် CDC ပ္ဍဲဍုၚ်မေဝ်ဆံက်တုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု ညးတၠပညာကီု ညးတာလျိုၚ်အလဵုအသဳသေံ ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန် ဗၞတ် (၂၀၀) တၠတအ် တိုန်စိုပ်ရ။

ညးတာလျိုၚ် ထံက်ပၚ်ကွတ်ပညာ နူ OUA – Burma Project အာစာဥူတိၚ်နိုၚ် ဟီုဂှ် "ကွးဘာဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်ဂှ်တှေ် အကြာကမၠောန် အကြာယှုက်ထုဲကဵု သ္ၚိဌာန် ဂစာန်သာ်ဏအ်ဂှ် ဒးထိုၚ်သးရ။ နူကဵုအစဳအဇန်ဏအ် စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၃ တေံတှေ် သွက်ဂွံကဵုဒဳဂရဳကဵုကွတ်ပညာအာစာဘာ (B. Ed.) သီုကဵု ထပ်ပံက်အာ အစဳအဇန်ဘာ အောန်လိုၚ်သာ်ဏအ် ပ္ဍဲလ္ဂုၚ်တေံ"ရောၚ် ဂးရ။

အတိုၚ် အာစာဥူတိၚ်နိုၚ် ဟီုမ္ဂး ပရေၚ်ပညာ သာ်ဏအ်ဂှ် သွက်ညးအာယုက်ဇၞော် နွံသီုကမၠောန် သီုကဵုသ္ၚိဌာန်တအ် ဟွံဒးတိတ်နူကမၠောန် နူဍုၚ်ကွာန်ဇကုမွဲသာ် ဗတောန်ပညာ ဂွံရောၚ် ဂးရ။

ညးမကလိဂွံဏာ တဆိပ်ဒဳဂရဳ နူတက္ကသိုလ်ဂရဳဖေတ် (Griffith University) ဂှ် ကွးဘာမန် နာဲကသုမန် နတဆိပ်ကြာဆက်စၠောံ (Bachelor of Communication) ကွးဘာဂကူပအအ် ခေါန်သာန်ကျဝ် ကလိဂွံတဆိပ်ကြာ ပရေၚ်မၞိဟ် (Bachelor of Art – Sociology) တုဲ နူတက္ကသိုလ်ကာတေန် (Curtin University) တအ် ကၠုၚ်ကဵုတဆိပ်ကြာ ကုကွးဘာဂကူကရေၚ်ၜါတၠ ‘သဝ်နေထူ’ ကဵု ‘ကာသာပဝ်’ တအ် ဂွံတဆိပ်ကြာစပ်ကဵု ပရေၚ်ထတ်ယုက် (Post-graduate Certificate and Diploma in Public Health) ရ။

အတိုၚ်တၠပညာ နူဂကောံ OUA Ms. Sara ဟီုမဂး "ပညာကွးဘာတအ် ကလိဂွံဏာ အခိၚ်တ္ၚဲဏအ်ဂှ် ကဆံၚ်ပညာဂၠးကဝ် သ္ပစၟတ်သမ္တီသၟးဟွံသေၚ်၊ ပ္ဍဲအရာ ကလေၚ်ဒက်ပတန်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာလေဝ် ဒှ်အထံက်အပၚ်ရောၚ်" ဟီုဂးဏာရ။

ညးတာလျိုၚ်သေံ နူဌာနပရေၚ်ပညာသေံလေဝ် ဟီုအရေဝ် ပရေၚ်ထိုၚ်သး လတူကွးဘာကလိဂွံတဆိပ်ကြာရ။ ကဵုတဆိပ်ကြာတုဲ လှေ်ထ္ၜးပျး ယေန်သၞာၚ်မန် ယေန်သၞာၚ်ဗၟာ ကေုာံ ဒိၚ်ကရေၚ်တအ်ရ။

တက္ကသိုလ် အောန်လိုၚ် OUA ဝွံ ပံၚ်လဝ်ကဵု တက္ကသဵု (၈) တက္ကသဵု မပ္တံကဵု Curtin University, Griffith University, Macquarie University, Monash University, RMIT University, Swinburne University of Technology, University of South Australia and Murdoch University တအ်တုဲ အတိုၚ်မွဲဂၠးကဝ်မ္ဂး ကွးဘာ (၅၅၀၀၀) တၠ တအ် ကတ်ဒၟံၚ်ပညာ နကဵု အောန်လိုၚ်/ အေန်တာနိတ် ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.