Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု သွံမံၚ် ဇြေမ်ကာဒ်ဖုၚ် GSM နကဵုသၞောတ် ပၠုပ်သြန်ကဆံၚ်ကဆံၚ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု တွဵုရးမန်ဂှ် နူကဵုဌာနပရေၚ်ဆက်စၠောံတံ သွံမံၚ် ဇြေမ်ကာဒ်ဖုၚ် GSM ၚုဟ် ၂ ကိုဋ် နကဵုသၞောတ် ပၠုပ်သြန်ကဆံၚ်ကဆံၚ်ရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူညးဒေသတံရ။

ပၠုပ်စရၚ် ပ္ဍဲညးတာလျိုၚ် ဌာနပရေၚ်ဆက်စၠောံ (ဟွံသေၚ်) ပ္ဍဲသကိုပ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံတုဲ ညးမ မိက်ရာန်ရာန်တံဂှ် အာအာတ်ဂရၚ် ပတိုန်လိက်မာန်ရ။

“နူဂိတုဏံမံက်ဂှ်ရ စဖျေံကဵုမံၚ် ဇြေမ်ကာဒ်ဖုၚ် GSM ၚုဟ်ၜါကိုဋ်ဂှ်၊ ဒဵုကဵုလၟုဟ် အာပတိုန်လိက် မာန်မံၚ်ဏီ” သာ်ဝွံ နာဲနာၚ်ဥူ ကောန်ကွာန်ဝါဂၠံၚ်ဂှ် ဟီုရ။

ဇြေမ်ကာအ်ဖုၚ် GSM ၚုဟ်ၜါကိုဋ်ဏံဂှ် ဒးပၠုပ်သြန် အလန်ပထမ ၄ လက်ဒကေဝ်၊ ယဝ်သုၚ်စောဲ အေန်တာနိတ်မ္ဂး ၅ လက်ဒကေဝ်တုဲ သြန်သှေ်တံဂှ် မွဲဂိတု မွဲလက် ဒးပၠုပ်အာ လၟေၚ်လၟေၚ်ဂိတု ရောၚ်ဂှ် ညးဆက်ဟီုရ။

ညးမမိက်ရာန် ဇြေမ်ကာဒ်ဖုၚ်တံဂှ် မွဲဟာန်ကေုာံ တၞးဆာဲ လိက်စၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ် မွဲတၞးကေုာံ ဗီုရုပ်လာၚ်ဇြေန်အရံၚ် (မွဲၝောံတဲဘာ်-ၜါၝောံတဲ) ၜါဗီု အာအာတ်ဂရၚ်ပတိုန်လိက် အလဵုဇကုမာန်ရ။

ပ္ဍဲဇြေမ်ကာဒ် GSM ဂှ် ယဝ်ရတဆိပ် ကုမ္ပဏဳ AIS ဟွံပါကၠုၚ်မ္ဂး ဇြေမ်ကာဒ် လီုလာ်အာကီု၊ ကၠေံ အာကီု ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်မ္ဂး ဟွံကဵုအခေါၚ် ကလေၚ်အာတ်ဂရၚ် ပတိုန်လိက်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ကဵုသတိ လလောၚ်တြးလဝ် နကဵုပဝ်သတာ ပ္ဍဲရုၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရ။

ပ္ဍဲကွာန်ကြုက်ပိ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် လၟုဟ်ဃောဗစူပတူ ဗဂပ်ဖျပ်မံၚ် တိုၚ်ဖုၚ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဒေ သမွဲတၠ ဟီုရ။

“တ္ၚဲကၠာတေံ အဲအာပတိုန်လိက် သွက်ဇြေမ်ကာဒ် ၚုဟ်ၜါကိုဋ်ဂှ် လၟုဟ်ဂွံမံၚ်ယျ” သာ်ဝွံ နာဲသဵုမဵု ကောန်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုမ္ဂး ကဵုဖျုန်ကဵု ဍုၚ်ကျာ်ခမဳ၊ ကွာန်သၞေဟ်ကိုၚ်၊ ဝါခရူ၊ ဖံၚ်စိၚ်၊ ကြုက်ပိ၊ ဝါဂၠံၚ်၊ အနေၚ် တံတုဲ သွံကဵုမံၚ် ဇြေမ်ကာဒ်ဂှ်ရ။

တုပ်တဴသာ်ဂှ်ကီု ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်တၞဟ်ဟ်တံဂှ်လေဝ် သွံကဵုမံၚ်ဇြေမ်ကာဒ် GSM ရောၚ် ပရိုၚ်တိတ်မံၚ် ကီုလေဝ် သ္ပဒတန်တၞဟ်ခြာ ဟွံမာန်ဏီရ။

အစဳအဇန် သွံကဵုဇြေမ်ကာဒ် ၚုဟ်ၜါကိုဋ်ဏံဂှ် ဌာနကမၠောန်ဆက်စၠောံအလဵုအသဳကေုာံ ကုမ္ပဏဳ ပုဂ္ဂလိကတံ ပံၚ်တောဲ ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴတုဲ အစဳအဇန်ဏံဂှ် ပ္ဍဲကိုန်စဳဇန် ဖျေံကဵုလာၚ်ဖုၚ် ၃၀ ပြကောဋိကိုဋ် အပ္ဍဲပွိုၚ်မသုန်သၞာံမ္ဂး ဒှ်အသုတ်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရ။ အသုတ်ဏံ ဖျေံကဵု လာၚ်ဖုၚ် မွဲပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်ရောၚ်ဂှ် နူဌာနဆက်စၠောံ အလဵုအသဳ လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်ပရိုၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.