Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵုပညာ ပရေၚ်ဗတိုက်ပလီု ဂဥုဲၜူမာဲ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – နူဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ နူဂိတုသေပ်တေမ်ပါ တတိယသတ္တဟဂှ် စဓမံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ကဵုပညာ ဗတိုက်ပလီု ဂဥုဲၜူမာဲ ကေုာံ ပရေၚ်ကေတ်ဒုဟ်ဒဏ် ပ္ဍဲဒေသမန်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

“ညးသွံရာန် ဂဥုဲၜူမာဲကဵုဒှ်၊ ညးသုၚ်စောဲကဵုဒှ် ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ် ကဵုဒုဟ်ဒဏ် သကာတ်သကာတ်မြဟ်မြဟ်ရောၚ်။ ဝေၚ်ပဲါ နူသ္ၚောဲသ္ၚောဲညိ” သာ်ဝွံ နကဵုဘာသာမန်၊ ဗၟာ ၜါဘာသာ ပွမပရး ပဝ်သတာ၊ တၞးလိက်တံကီု၊ ပွမဟီုတွံ ကဵုပညာကီု ကၠောန်သ္ပမံၚ် ပ္ဍဲတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ တိဍာ်ဆက်စပ်တံရ။

ဗီုဗစူလဝ် ဂတဵုမုခ်ဗတိုက်ပလီုဂဥုဲၜူမာဲ(IMNA)
“ပ္ဍဲဇြပ်ဗုပိုဲတှေ် နူစၟတ်တ္ၚဲ ၂၁ ဂိတုဏံဂှ် ပိုဲစပစူ ဂတဵုမုက် ပရေၚ်ဗတိုက်ပလီု ဂဥုဲၜူမာဲ ဂတမုက် ရုၚ်ဆက်ဆောံပိုဲ၊ တ္ၚဲဂတဂှ်တှေ် ပ္ဍဲပေဲါစမ်ၜတ် လှေ်ဒယှေ်ချူတိၚ် ကၠောန်ပ္ဍဲဇြပ်သဘၚ်ဓဝ်မန်ဂှ် ကၠောန်သ္ပအစဳအဇန်ဟီုတွံ ကဵုပညာ၊ ဇၟာပ်ဇၟာပ်ကွာန် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ပတိုန်ဂတဵုမုက် တုဲယျ” သာ်ဝွံ ညးလျိုၚ် ရုၚ်ဆက်ဆောံဇြပ်ဗု နာဲမန်ဆာန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်လေဝ် မွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်ကွဳစက် မတ်မလီု-ဇြပ်ဗု နူကွာန်လာံသဴ စဵုစိုပ်ကွာန်လှာ ပစူဂတဵုမုက် (ပဝ်သတာ) တုဲ ကၠောန်သ္ပမံၚ် အစဳအဇန် ကဵုပညာရောၚ်ဂှ် နူရုၚ်ဆက်ဆောံမုဟ်ဍုၚ် (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ဟီုရ။

တုပ်တဴသာ်ဂှ်ကီု ပ္ဍဲကွာန် မၞုံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ် မတ်မလီု၊ ကအ်ကြိက်၊ လှာဒကှ်၊ ရေဝ်၊ ဍာ်ဗု၊ ကျာ်ပိတံဂှ် ကၠောန်သ္ပမံၚ် သာ်ဂှ်အိုတ်ရ။

ပ္ဍဲအစဳအဇန် ကဵုပညာဂှ် ယဝ်သုၚ်စောဲ ဂဥုဲၜူမာဲမ္ဂး ပွမဒးဒုၚ်ဒဏ်ထံၚ်၊ ပွယဲ AIDS ကၠောံထၞာန်၊ ပွဘဝအိန်ထံၚ် လီုလာ် ကေုာံ လက္ကရဴအိုတ် ဒးဆဵုဂဗကဵု ပရေၚ်ဒဒိုက်နာနာမာန်ရောၚ်ဂှ် ကဵုဖျုန် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်တုဲ ယဝ်ဆဵုညာတ်၊ တီ၊ ဂွံပရိုၚ် ညးသွံရာန်၊ သုၚ်စောဲတံမ္ဂး သွက်ဂွံကဵုပရိုၚ်ကဵု ရုၚ်ခရိုၚ်၊ ရုၚ်ဆက်ဆောံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံဂှ်လေဝ် ကဵုလဝ် ဂၞန်ဖုၚ်ရ။

“ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ဗိန်ပိုဲတှေ် ကွးဘာ ၈ တန်ကဵု လပါ်လတူတံ၊ သၟတ်ဘာတုဲလဝ်တုဲ ကမၠောန်ကၟိတ် ဟွံမွဲတံ ဗွဲမဂၠိုၚ် သုၚ်စောဲမံၚ် ဂဥုဲၜူမာဲဏောၚ် ဆိၚ်ဆကေတ်ရ။ ဆဂး ဟွံဂွံလ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ ကံက်ကေတ်စရၚ်ဏီပုဟ်။ ဗွဲတၟေၚ် ဗၜူဂဥုဲချေံတုဲတှေ် အခိၚ်ဗတမ် တိက်မံၚ်လတူဂၠံၚ်တံ၊ ကွဳစက် လုပ်ဇီုတၞံဆုတံ နွံမံၚ်” သာ်ဝွံ နာဲမျဵုတေအ်လွေန် မဒှ်ညးစၞး ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ နူပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက် တွဵုရးကရေၚ်ဂှ် ဟီုရ။

သအာၚ်နူဂှ်ပၠန် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ် နွံမံၚ်နာနာတုဲ အစဳအဇန် ဗတိုက်ပလီု ဂဥုဲၜူမာဲဏံ အံၚ်ဇၞးမာန် ဟွံသေၚ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်၊ ဗၠာဲသၟိၚ်၊ ပၞာန်မၚ်ကွာန် အလဵုအသဳတံကီု၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဂကောံမန် ဖျေံလဝ်လွဟ်တံကီု၊ ဒပ်ပၞာန်မၚ်ပယျဵု ကရေၚ်၊ ဂကောံရပ်လွဟ်ကရေၚ် ဒေံါလဝ်ပန်ပှော်တံကီု နွံတဴမံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။

ဂဥုဲၜူမာဲဝွံ မလေပ်ကဵုပၠိုတ် ကျာ်သြဳဂကူကီု၊ ပရေၚ်ဇၞော်မောဝ် ကောန်ဂကူတံကီု ဟွံသေၚ်ဏီ ပလံၚ်ဗစိုပ်မံၚ် ပရေၚ်ဂကူကၠေံကၠက် ကေုာံ ပရေၚ်ဒိုက်ဝါတ်တုဲ ပံၚ်တောဲဗတိုက်ပလီု ကရောံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိညိဂှ်လေဝ် ချူဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲပဝ်သတာဂှ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.