Categories
ပရိုၚ်

ပေဲါဗှ်လိက်ပျူဂှ် ယဝ်ဆက်ဗှ်အာဏီမ္ဂး ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒဇၞော်ကဵုဇြဟတ် ဆက်ဒှ်ရောၚ်

နာဲမာန် – လိက်ခၞံစပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်မန် ဒှ်မံၚ်ဍုၚ်ပျူရောၚ် ချေတ်သာန်ဝေန် ချူဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်ကၞပ်တက်တြးပ္တိတ်လဝ် မၞုံယၟု “မြန်မာ့ဘူမိဖြစ်စဉ်” ဂှ် ယဝ်ဆက်ဗှ်အာဏီမ္ဂးပေဲါထ္ၜး ဆန္ဒဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဆက်ဒှ်အာနွံရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် သီုပိဗော် ဟီုလောၚ်တြးဏါ ပ္ဍဲကာလသ္ပပေဲါသောၚ်ကလးညးဍုၚ်ကွာန် တ္ၚဲဏံ(နဝ်ဝေန်ဗါ-၂၉)ပ္ဍဲဇြပ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်ရ။

ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ကောံဓရီု သွက်ဂွံဒစဵုဒစးအာပေါဲဗှ်လိခ်ကၞပ်ပျူ

ပ္ဍဲကဵုပေဲါသောၚ်ကလးဒစဵုဒစးကိစ္စပရေၚ်ဗှ်လိက်ပျူပ္ဍဲလ္ဂုၚ် ကၠောန်ဗဒှ်လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုတ္ၚဲဏံဂှ် စၞးဗော်ဒဳမဝ် ကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ် ဥက္ကဌနာဲဇၞူမန်၊ စၞးဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန်ဂှ် ဒုဥက္ကဌလၟိဟ်(၂)နာဲတၠနန်၊ စၞးဗော်ဍုၚ်မန် တၟိဂှ် ကေၚ်ကာဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် နာဲတၠညးတံဟီုလလောၚ်တြးဏါ မွဲရမျှာၚ်ဓဝ် စပ်ကဵုပရေၚ်ထ္ၜးဆန္ဒအလုံဍုၚ်ဂှ်ရ။ပ္ဍဲကဵုမွဲဒမြိပ်ပါၚ်ဂၠံၚ်လုပ်တိတ်ဇြပ်ဂှ်ကီုပ္ဍဲကဵုဇြပ်ဂှ်ကီုသီုကဵုကာတ်ဗါန်လဝ် လိက်ဒစဵုဒစးကီုရ။

“ရှေ်သှေ်သ္ပဂရုအခေါၚ်အရာမၞိဟ်ညိ၊ ကေုာံဓရ်ညဳသာအပ္ဍဲဍုၚ်ညိ၊ သုဝဏ္ဏဘူမိမန်ဂှ် လ္ပပြံၚ်သ္ပထောံသုဝဏ္ဏဘူမိ ပျူညိ၊ ညးမဖျေံသ္ဇိုၚ်ကၠာအိုတ်ဂှ် မန်တံရောၚ် ဒဵုကဵုလၟုဟ်နွံမံၚ်တိဍာ်သုဝဏ္ဏဘုံဏီ၊ ချေတ်သာန်ဝေန်မွဲဂွံဒုၚ်ဝန်ဒုဟ် ဗၠေတ်ယောၚ်လဝ်ပ္ဍဲလိက်ကၞပ် “မြန်မာ့ဘူမိဖြစ်စဉ်”ဂှ် တိုန်စိုပ်ပေဲါသောၚ်ကလးအ္စာပရိုၚ်တံညိ၊ ညးမေဖျောန်ထောံဝၚ် နသာ်အရံၚ်ဟွံဍာံဂှ် ပိုဲဟွံမွဲပၟိက်၊ လ္ပလုက်စုက်ပကီုပရာပ် ဂုဏ်စရာဲကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံညိ”သာ်ဝွံသီုမန်ဗၟာၜါဘာသာချူလဝ်တုဲ“ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး – ဒို့ အရေး၊ တိုင်းရင်းသားဖိနှိပ်သူ – ပြည်ထောင်စုရန်သူ၊ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်သူ – ပြည်ထောင်စုရန်သူ၊ တိုင်းရင်းသားသမိုင်းဆေးဆိုးသူ – ပြည်ထောင်စုရန်သူ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဖြိုးခွဲသူ – ဒို့ရန်သူ”သာ်ဝွံ ချူကာတ်ဗါန်လဝ်ရ။

ဟိုတ်နူပေဲါထ္ၜးဆန္ဒဟွံဒှ်ဂှ်တုဲသၟတ်လ္ၚဵု ဟွံပေၚ်စိုတ်ဂေတ်ကြေဝ်ဍုၚ် နကဵုကွဳစက်သီုကာတ်ဗါန်လဝ် မလိက် ရမျှာၚ်ကရေဲကာတ်ဗါန်လဝ်ဂှ်ရ။ပေဲါသောၚ်ကလးတ္ၚဲဏံဂှ် ဖအိုတ်ဇြဟတ်မၞိဟ်တိုန်စိုပ်နူဒေသနာနာၜိုတ်(၁)လ္ၚီပြၚ်တိုန်စိုပ်ရ။ “ကမၠောန်ပိုဲ ဒေံါအာၜိုတ်ဆဏံဓဝ်ဟွံသေၚ်ပုဟ် ပေဲါဗှ်လိက်ပ္ဍဲလ္ဂုၚ်ဂှ် ဥက္ကဌစၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဟီုလဝ် တ္ၚဲ(၂၅)တုဲကၠုၚ်ဂှ် နကဵုညးစၞောန်ဗ္ဒောံထောံကီုလေဝ် ပရိုၚ်လက္ကရဴအိုတ်ဏံပေဲါဗှ်လိက်ပ္ဍဲလ္ဂုၚ်ဂှ် ချေတ်သာန်ဝေန်တံဆက်ဗှ်မံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ပိုဲဂွံလဝ်ပရိုၚ်နွံတုဲယဝ်ရညးတံဆက်ဗှ်အာတှေ် ညးတိုန်စိုပ်တံသွက်ဂွံထ္ၜးဆန္ဒဂှ် ပလေဝ်ပလေတ်လဝ်ညိ”သာ်ဏံဒုဥက္ကဌလၟိဟ်(၂)နာဲတၠနန် ဟီုလလောၚ်တြးလဝ် ကဵုညးတိုန်စိုပ်တ္ၚဲဏံဂှ်ရ။

ပေဲါသောၚ်ကလးတ္ၚဲဏံဂှ် သီုကဵုကၠောန်သ္ပပေဲါသောၚ်ကလးပရိုၚ်ကီုတုဲယဝ်ချေတ်သာန်ဝေန်တံဟွံဆက်ဗှ်လိက် ညးတံပ္တိတ်လဝ်ဂှ်လေဝ် လိက်ညးတံတက်တြးလဝ်တုဲယျတှေ် စပ်ကဵုလိက်တြးလဝ်ဂှ်ရောသၟာပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်သၟာန်တိုန်ရ “ လိက်ချေတ်သာန်ဝေန်တံပ္တိတ်လဝ် ညံၚ်ဂွံဒေံါအာ ဂှ်လေဝ် ပိုဲဆက်ချဳဒရာၚ်အာရောၚ် ကဵုအာဇြဟတ်ဓရိုဟ်ကဵုအလဵုအသဳရောၚ်”သာ်ဏံဥက္ကဌဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် နာဲၚိုဲတိၚ် ဟီုကလးရ။ဆက်တုဲ “ဥက္ကဌစၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် သူရယှိုဲမာန်ဟီုလဝ်(၂၅)တုဲကၠုၚ်ဂှ် ပေဲါဗှ်လိက်ပျူလၟုဟ်ဂှ်ဟွံဆေၚ်ကဵုအလဵုအသဳပုဟ်၊ နကဵုဂကောံမွဲဍောတ်ဓဝ်ဟေၚ်ရကၠောန်ကေတ်တ်ရောၚ် ညံၚ်ဂွံဒိုအ်အာဂှ် ညးကဵုစၞောန်ရောၚ်တုဲညံၚ်ဂွံရပ်စပ် စပ်ကဵုကိစ္စဏံဂှ်လေဝ် ဥက္ကဌစၠတ်ထဝ်ဂှ် ကဵုလဝ်စၞောန်ကဵု ဝန်ဇၞော် ပရေၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်(ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး)ရောၚ်”သာ်ဏံဒုဥက္ကဌနာဲတၠနန်ဆက်လဴရ။

“ ပေဲါဗှ်လိက် ပျူဏံယဝ်ချေတ်သာန်ဝေန်တံဟွံဒိုအ်အာမ္ဂးပေဲါထ္ၜးဆန္ဒလ္တူဍုၚ်မတ်မလီုသၟးဟွံသေၚ် ဒေသမန်နွံ လ္ဂုၚ်ကီုဍုၚ်ဇၞော်တၞဟ်ဟ်ကီုသွက်ဂွံထ္ၜးအာဆန္ဒနွံရောၚ်”ဂှ်လေဝ် ဒုဥက္ကဌလၟိဟ်(၂)နာဲတၠနန် ဆက်ဟီုကလးကုညးတိုန်စိုပ်ဂှ်ကီုသီုသၟာပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်ရ။

ပရေၚ်ဒစဵုဒစးပေဲါဗှ်လိက်ပျူဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် သီုပိဗော်ပံၚ်တုဲပံက်လဝ်(၆)တၠနွံရ၊ ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ကေၚ်ကာနာဲတၠညးအာက္ဍိုပ်ကဵုဂကောံမွဲတၠ၊ ပ္ဍဲဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန်ဂှ် ဒုဥက္ကဌလၟိဟ်(၂)နာဲတၠနန်အာက္ဍိုပ်ကဵု ဂကောံမွဲတၠ၊ ပ္ဍဲဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳအလုံရးမန်ဂှ် ဥက္ကဌနာဲၚိုဲတိၚ်အာက္ဍိုပ်ကဵု ဂကောံမွဲတၠ အပံၚ်(၆)တၠ ပံက်လဝ် သွက်ဂွံချူဓရိုၚ် စပ်ကဵုဒစဵုဒစးပေဲါဗှ်လိက်ပျူဂှ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.