Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ်ဖျာဇၞော်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု တူပၟတ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်သံသယ

မာံသုတ – အခိၚ်မညောန်ကဵု သ္ဂာဗ္တမ်လောန်ကၠုၚ်ဏံဂှ် ဖျာဇၞော် ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ပၟတ်စတူအာတုဲ အခိၚ်နူဂယးတ္ၚဲဏံ သှေ်ဆပ္တေၚ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်သံသယရောၚ် ကောန်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံ ဟီုအိုတ်ရ။

ပ္ဍဲပၟတ်တူဏံဂှ် ဆေၚ်ဖျာဍောတ်ဍောတ် မၞုံပွူဂၠံၚ်ဖျာဂှ်ကီု ဆေၚ်ဖျာခၞေဝ်ကေဝ်တံကီုဂှ် ဟွံဒးဒုၚ်ကၠောံထၞာန်ပၟတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဖျာဇၞော်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု တူပၟတ်(ဗညာထဝ်လေဝ်)
ဖျာဇၞော်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု တူပၟတ်(ဗညာထဝ်လေဝ်)

“နူစတီပၟတ်တူဂှ် မၞိဟ်တံ စိုပ်ကၠုၚ်သွက်ဂွံပလိုတ်ပၟတ်။ ရဲမၚ်ဖျာတံ ဟွံပံက်ကဵုတြၚ်ဖျာပုဟ်။ ညးတံ ဟပိုတ်ဟပိုၚ်မံၚ်ဟဂှ်ရ။ ပၟတ်တူတုဲ ဂွံၜိုတ်မွဲနာဍဳမှ ကာပလိုတ်ပၟတ်တံ ဂွံစိုပ်ကၠုၚ်။ ကပေါတ်လဵုလေဝ် ဟွံသှေ်၊ အးအာဟအိုတ်” သာ်ဝွံ တၠဆေၚ်ဖျာမွဲတၠ ဟီုရ။

နူရုၚ်ကွဳစက်ပလိုတ်ပၟတ် ဂွံစိုပ်ဖျာဇၞော်ဂှ် ဒဳကွဳစက်ကာ ဃရေက်ဃရေက်မ္ဂး ဒးဒဳ ၜိုတ် ၃ မိနေတ်ဟေၚ်ရောၚ် မ္ဒးဆိၚ်ဆကေတ်ရ။

ဖျာဇၞော်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု တူပၟတ်(ဗညာထဝ်လေဝ်)
ဖျာဇၞော်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု တူပၟတ်(ဗညာထဝ်လေဝ်)

ပ္ဍဲဖျာဇၞော်ဂှ်မ္ဂး ဆေၚ်သွံကပေါတ်ပၟတ်ဓါတ်လလဳ ၂၇ ဆေၚ်၊ ဆေၚ်ထဝ် ၉၅ ဆေၚ်၊ ဆေၚ်သွံကပေါတ်နာနာ ၄၁ ဆေၚ်၊ ဆေၚ်သွံဂၠိက်ယာတ် ၂၁၅ ဆေၚ် ကေုာံ ဆေၚ်သွံကပေါတ်တၞဟ်တၞဟ်တံ နွံတဴတုဲ ဆေၚ်ဖျာမၞုံၜိုတ် ၆၀၀ ရောၚ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်စရၚ်ဂကောံဖောအ်ဗြေဝ် အလဵုအသဳရ။

ကွဳစက်ပလိုတ်ပၟတ် နူဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကေုာံ နူဇရေၚ်ပွဳပွူ ၁၂ ဖ္ဍိုက် ကေုာံ ကွဳစက်ဇက်ဍာ်တံ စိုပ်ကၠုၚ်တုဲ ဗိုၚ်ပလိုတ်အိုတ်တုဲ ၜိုတ်အခိၚ် နူဂယး ၂ နာဍဳဂှ် ပၟတ်ဍိုန်ဇြစှေ်အာရောၚ် ညးမဆဵုနမတ်တံ ဟီုအိုတ်ရ။

ကွဳစက်ပလိုတ်ပၟတ်တံဂှ် ညံၚ်ပၟတ်ဟွံဂွံကၠောံထၞာန်အာ သ္ၚိမၞုံပွဳပွူဖျာတံဂှ်တုဲ ဒးပလိုတ်ဗက်မံၚ်အိုတ်ရ။

“မွဲဟူဏံ ပၟတ်တူဏောၚ်ဂှ် ပရိုၚ်ကောလာဟလ ပြးမံၚ်တုဲ အခိၚ်ဗတမ်တှေ် ဟွံဂံၚ်စွံထဝ် ပ္ဍဲဖျာပုဟ်။ တ္ၚဲယးတှေ် သီုဒှ်မံၚ် တ္ၚဲကၟာတ်ဖျာ” သာ်ဝွံ တၠဆေၚ်ထဝ် ဟွံမိက်ဓမံက်ယၟုမွဲတၠ ဟီုရ။

ဖျာဇၞော်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် စသိုၚ်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၈၄ တုဲ သွက်သ္ဂောံကလေၚ်သိုၚ်ခၞံပတိုန်တၟိ (ဟွံသေၚ်) သွက်သ္ဂောံပဆုဲပြံၚ်ဒၞာဲတၞဟ်ဂှ် လောန်ကၠုၚ်ၜိုတ် ၃ သၞာံတေံရ စဳဇန်ဖန်ဗဒှ်မံၚ်ရောၚ်ဂှ် ပရိုၚ်တိတ်မံၚ်ရ။

ပၟတ်ဝွံ ဟိုတ်နူဇုက်ပၟတ်ယှတ်တုဲ မ္ဒးတူအာရောၚ်ဂှ် သွက်သ္ဂောံဒုၚ်စဳရေၚ် ကဆံၚ်လတူတေံတုဲ ဂကောံအလဵုအသဳ ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံ ကၠုၚ်သဳကၠဳကဵု ဌာနဓါတ်လလဳပွိုၚ်ဍုၚ်ကီုလေဝ် နူဌာနဂှ် ဟွံဒုၚ်တဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။ ဖိုၚ်ဗဳဒဳယဵု ညးတံသဳကၠဳလဝ်ဂှ်လေဝ် ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ကလိဂွံလဝ်ရ။

တုပ်တဴသာ်ဂှ်ကီု ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ပါမံက် သၞာံ ၂၀၀၈ တေံဂှ်လေဝ် ဖျာဇၞော် ဍုၚ်မတ်မလီု တူအာပၟတ်သီုဖအိုတ်တုဲ မုဟိုတ်မဒးတူအာဂှ် ဌာနမဆေၚ်စပ်တံ လလောၚ်ပ္တိတ်ပရိုၚ် ဟွံမာန်ကၠုၚ်ဂှ်ရ သွက်သ္ဂောံသိုၚ်ဖျာတၟိတုဲ စံၚ်ထောံရောၚ်ဂှ် တၠဆေၚ်ဖျာတံ ဒှ်ဒၟံၚ်သံသယအိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.