Categories
ပရိုၚ်

ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲရဿ စုတိကလိလောန်

မာံသုတ – ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲရဿ အယုက် ၆၇ သၞာံ တ္ၚဲဂိတုဂျောန် ၁၅ အခိၚ်ဗ္တံ ၈း၂၀ နာဍဳ စုတိအာ နကဵုယဲကေန်သာ Cancer ဒၞာဲရုၚ်ဂဥုဲဝၚ်က ပ္ဍဲဍုၚ်သေံရ။

သ္ဘၚ်တ္ၚဲကေါန်ဂကူမန် ကၠောန်ဗဒှ်တိဍာ်ဗော်မွဲဒၞဲါ အဃော နာဲရဿဗီုဟီုမံၚ်ဂလာန်-(ဗီုအဲမန်)
သ္ဘၚ်တ္ၚဲကေါန်ဂကူမန် ကၠောန်ဗဒှ်တိဍာ်ဗော်မွဲဒၞဲါ အဃော နာဲရဿဗီုဟီုမံၚ်ဂလာန်-(ဗီုအဲမန်)
ရုပ်ဇွခန္ဓကုညးဂှ် နူရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်ဝၚ်က မွဲကဆံၚ် ပြံၚ်ပဆုဲဏာ ဒေသတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိအုပ်ဓုပ်လဝ် ဗ္ဒဲါဍုၚ်ကျာ်ပိ၊ ဒၞာဲကွာန်ပလိုၚ်ဂျပါန်၊ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၆ ဏံရ။

စိုပ်ဂိတုဂျောန် ၂၁ ဏံ အခိၚ်တ္ၚဲစေၚ်မ္ဂး နကဵုအခန်ကၞာပၞာန် စံၚ်ဇွဂြဇုတ်ကုညး ပ္ဍဲကွာန်ပလိုၚ်ဂျပါန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ကုနာဲရဿဝွံ သၞာံ၂၀၁၃ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳဂှ် စမ်ၜတ်ဂွံဆဵုကေတ် လက္ချန်ယဲကေန်သာ Cancer ဒၞာဲဂၠံၚ်ပၞော်ယီုကျာကသအ်ညးဂွံတီတုဲ ဒုၚ်လွဳလွတ် ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်မွဲဒၞာဲ၊ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳမံက်ဂှ် အာလွဳရုၚ်ဂဥုဲ Bomrongrat Hospital, Christian Hospital ပ္ဍဲဍုၚ်ၜၚ်ကံက်၊ ကၟိန်ဍုၚ်သေံ လက္ကရဴ ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴဂှ် ပြံၚ်ကၠုၚ်ရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်ဝၚ်က ဏံရ။

နာဲရဿဝွံ သၠးကၠုၚ်ဂဝ်ဂၞဴ နူမိယာဲမိဖွာစိၚ်၊ အပါနာဲမိုၚ်မိုၚ် ဌာန်ဒၟံၚ်ကွာန်ကၠအ်သတ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၀၈ သၞာံ၊ ဂိတုက္တိုန် ၈ မံက်၊ တ္ၚဲသိုက်ဒှ်တုဲ ယၟုအပ္ဍဲကွာန်ဂှ် မာံဇြိုဲယေန် ပၞောဝ်ကဵုကောဒေံ (၅) တၠဂှ် မဒှ်ကောန်ဗၠာဲ မရနုက်ကဵု ၄ ဂွံတီရ။

နူကဵုတန်မူလ စဵုကဵုတန်အဌမဂှ် ကတ်လ္ၚတ်ပညာ ပ္ဍဲဘာတန်လ္ဒေါဝ် ကွာန်ကၠအ်သတ်ဂှ်ကီု၊ တန်နဝမဂှ် ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ်ကၟာဝက်ဂှ်ကီု၊ ကာလ (၁၀) တန်ဂှ် ကတ်လ္ၚတ်ပညာ ပ္ဍဲဘာအထက (၁) ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် နကဵုဂုဏ်တၟေၚ် အံၚ်ဇၞးလဝ်ဆက်က်တုဲ ဆက်ကတ်လ္ၚတ်ပညာ ပ္ဍဲတက္ကသဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်လ္ဂုၚ် ကလိဂွံတဆိပ်ကြာ B.Com, RA တံရ။

အဃောကာလ ကတ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ်ပညာ ပ္ဍဲတက္ကသဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်လ္ဂုၚ် ပ္ဍဲသၞာံ (၁၉၆၆ – ၆၇) ဂှ် ယိုက်ဂၠေၚ် တာလျိုၚ် ညးအုပ်ကာနာနာ ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်၊ တက္ကသဵုဍုၚ်လ္ဂုၚ် ပွိုၚ် (၂) သၞာံရ။

ဂွံတဆိပ်ကြာ ဘာတုဲအာတုဲ ယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ် လၟေၚ်ကမၠောန်သၟဝ်တိ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု သၞာံ ၁၉၇၁ ဂိတုအေဗရဴဂှ် လုပ်စိုပ်ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပေၚ်ၚ်ရ။

ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၇၁ ဂှ်ပၠန် ဒှ်ကၠုၚ်ကမ္မတဳဗဟဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ သၞာံ (၁၉၇၅) ဂှ် ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု၊ ကာလဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပါ်အာၜါကရေက် အပ္ဍဲသၞာံ (၁၉၈၁) ဂှ် ဒှ်ညးအုပ်ကာနာနာ ပ္ဍဲဂကောံဥက္ကဌနာဲယှိုဲကျေန်၊ ကာလဗော်ၜါလ္ပာ် ကလေၚ်ပံၚ်ညးသ္ကံ ပ္ဍဲသၞာံ (၁၉၈၇) ဂှ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ၊ သၞာံ (၁၉၈၉) ဂှ် ညးအုပ်ကာနာနာ၊ သၞာံ (၂၀၀၃) ဂှ် ဒုဥက္ကဌ (၂)၊ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၀၆) ဂှ် စဒှ်ဒုဥက္ကဌတုဲ စဵုကဵုစုတိအာအခိၚ်လၟုဟ်ဏံ ယိုက်ဂၠေၚ်မံၚ်တာလျိုၚ် နဒဒှ် ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖိုဟ်ရ။

အခိၚ်ညးစုတိအာဏံဂှ် ညးမဒှ်သမ္ဘာ မိတၞာၚ်ဗၠဲ၊ ကောန်ဝုတ် (၄) တၠ ကေုာံ ကောန်ဗၠာဲ (၁) တၠ သှေ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲသ္ၚိအရာပ်မျာၚ်တာယာ၊ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.