Categories
ပရိုၚ်

ဟီုတွံကဵုမံၚ်ပညာယဲစဵုဒၞာဇိုၚ်စိၚ်ဂှ် ရဲဒေသတံစိုတ်ဟွံလုပ်စ

မာံလုၚ် – နူကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်အလဵုအသဳတံ က္ဍိုပ်က်ကၠောန်ဗဒှ်ဟီုတွံကဵုဒၟံၚ်ပညာ စပ်ကဵုယဲဇိုၚ်စိၚ်ကီုလေဝ် ရဲဒေသတံ ပရေၚ်စိုတ်လုပ်စအောန်မံၚ်တုဲ စပ်ကဵုဂဥုဲစဵုဒၞာဂှ်လေဝ် ပရိုၚ်ကောလဟောလံၚ်နာနာ ပြးဇးမံၚ်ဂွံတီရ။

လကျှန်ယဲဇိုၚ်စိၚ် သူ(ဗီု – ဂျေပိုင်/ ဧရာဝတီ)
လကျှန်ယဲဇိုၚ်စိၚ် သူ(ဗီု – ဂျေပိုင်/ ဧရာဝတီ)
ယဝ်ရသုၚ်ဂဥုဲစဵုဒၞာယဲဇိုၚ်စိၚ်တုဲမ္ဂး ဗၜူညိညတုဲ အန္တရာယ်လမျီုဟွံမွဲရောၚ် သောၚ်ကလးကဵုမံၚ်ကီုလေဝ် ညးကၠုၚ်တိုန်စိုပ်ကလၚ် အောန်မံၚ်ကွေံရောၚ် သ္ကိုပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဒံက်တာပုည ဟီုရ။

“ဂဥုဲစဵုဒၞာဂှ် မွဲအလန်ရဒးသုၚ်၊ မုလေဝ်အန္တရာယ်ဟွံမွဲပုဟ်၊ ပိုဲတံလေဝ် ကၠောန်သ္ပမံၚ် ပေဲါဟီုတွံကီုရ၊ မၞိဟ်တံ စိုတ်ဟွံလုပ်စပုဟ် ကၠုၚ်လေဝ်ဟွံကၠုၚ်ပုဟ်၊ လ္ၚဵုဂှ် သုၚ်ဂဥုဲဏံတုဲ ပွိုၚ်ပိဂိတုရဂွံမံၚ် ချိုတ်ဏောၚ်ဟီုဂးမံၚ်ဂှ် ပရိုၚ်ကောလဟောလံၚ်သၟး တိတ်မံၚ်အိုတ်ရ” သာ်ဏံ ဒံက်တာပုည ဆက်ဟီုရ။

ညးတိုန်တဴမၞုံဒၟံၚ်အပ္ဍဲတွဵုရးတံဝွံ စပ်ကဵုဂဥုဲစဵုဒၞာဝွံတုဲ ပရိုၚ်ကောလဟောလံၚ် ဟွံဍာ်စၟတ်တံပြးဇးမံၚ်တုဲ ဂကောံဗက်ဖျုၚ်မံၚ်ဂဥုဲစဵုဒၞာယဲဇိုၚ်စိၚ်တံ က္တဵုဒှ်မံၚ်အခက်အခုဲရဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အပ္ဍဲကဵုဒေသစၟယဲကၠောံမာန်တံဂှ် လၟုဟ်ဗက်ဖျုၚ်ကဵုမံၚ်ဂဥုဲစဵုဒၞာတုဲ ကောန်ၚာ်အာယုက်သၟဝ် ၂ သၞာံ၊ ညးဗြဴမၞံုဂဝ်ဂၞဴ၊ ယဲကောန်တၟံ၊ ယဲဟယျာဍာတ်၊ ယဲဂြိုဟ်၊ ယဲတၟအ်၊ ဍောၚ်ၜိုတ်၊ ညးက္တဵုဒှ်မံၚ်ဝေဒနာတံ သုၚ်ဂဥုဲဏံ ဟွံဂွံရ။

နူကၠာဟွံဂွံသုၚ်ဂဥုဲဏီဂှ် ဒးစစၞကၠာ၊ သုၚ်ဂဥုဲတုဲမ္ဂးထေက်ကဵု ဒးဇူပရေလၟောၚ်ရောၚ် ယဝ်ရချဳဒရာၚ်အာကၠုၚ်မံၚ်မ္ဂး ဗၜူဂအအ်က္တဵုဒှ်မာန် ဂွံတီရ။

ဒံက်တာပုညဆက်ဟီုဂှ် “စပ်ကဵုယဲဇိုၚ်စိၚ်ဂှ်တုဲ ဇကုဇကုယဝ်ရစိုတ်ဟွံသၚ်ကာတှေ် ကၠုၚ်စၟဳစၟတ်အပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲမာန်ရ၊ အခိၚ် ၁၁ နာဍဳဗ္တံ အခိၚ်တိက်ညိၚ်မံၚ်ဂှ် ၜံက်ဆီတုဲ ဂၠိုက်ဂၠာဲစၟယဲတံဂှ်မာန်တုဲ သွက်ဂွံစၟဳစၟတ်ယဲဂှ် ဒးတိက်အပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲမွဲဗ္တံဏောၚ်” သာ်ဏံ ဟီုရ။

ယဲဇိုၚ်စိၚ်စပတံက္တဵုဒှ်မ္ဂး ဂံက်ဂတဝ်ဇွဟ်တိုန်၊ အပ္ဍဲကဵုခန္ဓဇကုမွဲမွဲဒၞာဲ ဂုဟ်ဍာဲတုဲဂိ၊ ဍာ်ဟယျာဗုဗု၊ ဖုဂုဟ်တိုန်၊ ဍောၚ်ယီုဂြေက်၊ အၚ်္ဂမၞိဟ်တြုံဇၞော်တိုန် မပ္တံလကျှန်ယဲနွံမာန်တုဲ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ဇိုၚ်မွဲလ္ပာ်ဂှ် ဂုဟ်တိုန်ကၠုၚ်သိုက်က် တုပ်အာကဵုဇိုၚ်စိၚ်ရ။

ယဲဇိုၚ်စိၚ်ဝွံ စၟပရုန်နွံမံၚ်အပ္ဍဲလတေၚ်ဆီမွဲဂကူဒှ်မံၚ်တုဲ ဂမိတ်ဂကူကျူလာတ်သ် မယိုက်နၚ်လဝ်စၟယဲတံဂှ် က္ဍတ်ပါ်တိတ်ကၠုၚ် နူဍာ်ဗရံၚ်အုဲအုဲအေန်န်ကေုာံ ကသိုၚ်သ္ၚိဍာ်တံရ။

ဂဥုဲစဵုဒၞာယဲဇိုၚ်စိၚ်ဂှ် ကော်ခဴစ ဒဳအဳသဳတုဲ ဒၞာဲဒေသရးဇၞော်လ္ဂုၚ်၊ ဒေသရးဇၞော်ဧရာဝတဳ၊ ဒေသရးဇၞော် တနၚ်သဳ၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ ဒေသရးဇၞော်ဗဂေါ ကေုာံ တွဵုရးကရေၚ်တံဂှ် လၟုဟ်ဗက်ဖျုၚ်ကဵုမံၚ်ဂဥုဲအလန်ကၠာအိုတ်ရဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲတိုက်အေယှဒိုဟ်အဂၞဲ ကၟိန်ဍုၚ် ၉ ဍုၚ်က္တဵုဒှ်မံၚ် ယဲဇိုၚ်စိၚ်အိုတ်တုဲ ဒးဖျုၚ်ကဵုမံၚ်ဂဥုဲစဵုဒၞာရ၊ စပ်ကဵုယဲဏံတုဲ ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် ယဲက္တဵုဒှ်မံၚ် ကဆံၚ်စတုတ္ထရဂှ် နူကဵုဂကောံပရေၚ်ထတ်ယုက်ဂၠးကဝ်တံ လလောၚ်ပတိတ်လဝ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.