Categories
ပရိုၚ်

အ္စာလိခ်ပရိုၚ် ဥူဝေန်တေန် စုတိအာဂှ် ဂကောံ BNI စၟတ်သမ္တီ အောန်စိုတ်ဗွဲတၟေၚ်

ဗီုဥူဝေန်တေန်  ဟီုတွံလဝ် နကဵုဗဳဒဳယော(copy)
ဗီုဥူဝေန်တေန် ဟီုတွံလဝ် နကဵုဗဳဒဳယော(copy)
ဂျူရဳဆာဲ – အ္စာကၞေဟ်ချူလိက်၊ အ္စာလိခ်ပရိုၚ် သ္ကိုပ်ဒါန်လိခ်ပရိုၚ်ဟံသာဝတဳ ဥူဝေန်တေန် (အာယုက် (၈၄) သၞာံ) စုတိကလိလောန်အာဂှ် နူကဵုဂကောံဌာန်ပရိုၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် Burma News International(BNI) ပ္ဍဲဂိတုအေပရဴ ၂၁ တုဲကၠုၚ်ဏံ စၟတ်သမ္တီလလောၚ်ပတိတ်ဏာလိက်အောန်စိုတ်တၟေၚ် မွဲတၞးဂွံဆဵုရ။

ညးအာက္ဍိုပ်ဂကောံ BNI Development Officer နာန်ဖဝ်ဂေဂှ် “ အ္စာဥူဝေန်တေန်ဂှ် အ္စာပရိုၚ်မွဲလေဝ်ဒှ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵု လောကသၟာပရိုၚ်ဟီုတှေ် ညးဂှ် ဒှ်ပူဂဵုဒယှ်တှ်မွဲ တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ရုန်ဂစါန် ဂၠံၚ်တရဴဒဳမဵုကရေဝ်ဇြဳပၠန်တှေ် ညးဂှ် ဒှ်မၞိဟ်က္ဍိုက်ပ်မွဲ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ နကဵုစၟတ်သမ္တီ အောန်စိုတ်ဗွဲတၟေၚ် ပတိတ်ဏာလိက်လလောၚ်ဏအ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုဏာရ။

ပ္ဍဲကဵုပေဲါဗ္တိုက် ဒဳမဵုကရေဝ်ဇြဳဍုၚ်ဗၟာကဵု အပ္ဍဲကဵုပရေၚ်လုပ်ပေဲါဗ္တိုက်အခေါၚ်ဗၠးၜးလိက်ပရိုၚ်တအ်ဂှ်မ္ဂး ဒှ်ညးအာက္ဍိုပ်ပၠတရဴမွဲ အ္စာဥူဝေန်တေန် ဟိုတ်နူစုတိအာဂှ် သွက်လောကလိခ်ပရိုၚ်ဍုၚ်ပိုဲဏအ် သာ်လဵုမှကလေၚ်ထပ်ဒၞာဲဟွံဂွံ ဒှ်ပရေၚ်ဆောံလေၚ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲဒှ်တုဲ နကဵု ဂကောံသၟာပရိုၚ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် BNI ဒးအောန်တူစိုတ်ဗွဲမလောန်ရောၚ် သာ်ဝွံချူထမံက်ထ္ၜးလဝ်ရ။

တုပ်ကဵုသာ်ဏံကီု နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ကီုမ္ၚးဍုၚ်ကီု၊ တိုက်လိက်ပရိုၚ်ဂျာနာတအ်ဂှ် သွက်အ္စာဥူဝေန်တေန် အာပလံၚ်စိုပ် လိက်သဝဏ်အောန်စိုတ်ကဵု ဇၟန်ပ္ကဴလၞီ ဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုလိက်ပရိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ချူထမံက်လဝ်နွံရ။

အ္စာဥူဝေန်တေန်ဝွံ ပံၚ်တောဲကဵုကုဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳတုဲ က္ဍိုက်ပ်စဒက်ပတန်ကၠုၚ်လဝ် ဌာန်ဂအုပ်ဗော်ဒဳမဵုကရေဝ်ဇြဳကောန်ဂကူ LND ဒှ်တုဲ စနူသၞာံ ၁၉၈၉ ဂှ် ဟိုတ်နူချဳဓရိုၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် အလဵုအသဳပၞာန်တအ် ရပ်ဖျေံကၠုၚ်လဝ်ထံၚ်ပွိုၚ်ၜိုတ် (၂၀) သၞာံဂှ် ဒှ်ကောန်ထံသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တြေံမွဲတၠကီုရ။

အ္စာဥူဝေန်တေန်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုဂိတုအေပရဴ (၂၁) အခိၚ်နူဂယး (၆) နာဍဳ (၃၀) မိနေတ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲဇၞော် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တေံဂှ် နကဵုယဲကတာန်တၟံ(ကျောက်ကပ်) စုတိအာတုဲ သွက်ကောန်ဍုၚ်ကွာန်တအ် သွက်ဂွံသ္ပရှေ်သှေ် ပံက်လဝ်ကဵုအခန်ကၞာ ဒၞာဲသုသာန်ယျေဝေကေုာံ ရုၚ်ဒါန်ယုဒတာန်တုဲ စၟတ်တ္ၚဲ (၂၃) ဂှ် ထပၠုပ်ဂိုဟ်ဖျေံကမ္မဌာန်ရုပ်ကလာပ်ညးရ။

ကၠာအ္စာဥူဝေန်တေန် ဟွံဂွံစုတိအာဏီ ပလံၚ်ဗစိုပ်ကဵုဏာလဝ် ဗဳဒဳယော ကုသဘၚ်သဳကၠဳမဳဒဳယျာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလန်ဒုတိယ ဒၞာဲဍုၚ်တံၚ်ကျဳတေံဂှ် “ရမျာၚ်လွဟ်သ္ၚိတ်ဇြအာမှ သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂွံ၊ ကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော်တုဲမှလေဝ် သွက်ဂွံသဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုပ်လလမ်ဂှ် တၚ်ဒုၚ်လျိုၚ်နွံမာန်ဏောၚ်၊ ဆဂးပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲအာ သဘာဝစှေ်စှေ် ဟွံသေၚ်မွဲသာ် ကၠောန်ကေတ်ပရေၚ်ထပက်လာပ်ဗဇဴနွံကၠုၚ်၊ အတိုၚ်ညာတ်မံၚ်အိုတ်ဂှ်ရ ကွဳစက်ဟီုဂှ်တှေ် ညိညဓဝ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ အပြံၚ်အသၠာဲ သဘာဝစှေ်စှေ်ဂှ်တှေ် ခိုဟ်အိုတ်ရ၊ လၟုဟ်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတအ် ဖက်မံၚ်ဍာ်ဏောၚ်၊ ကၠတ်ဝးမံၚ်တဲဏောၚ်၊ ပတ်ဒၟံၚ်ကအ်ဏောၚ်၊ ထပက်လာပ်ဗဇဴဏောၚ်၊ ဗီုဏအ်ဂှ်ဒှ်မံၚ်လၟိုန်ရ၊ အဲဒှ်ဒဝိၚ်ကွေံကွေံ၊ စပ်ကဵုသဳကၠဳဒေါံပန်ပှော်ဂှ် လပါ်အာဟာ လပါ်စဴဟာ တီဟွံကၠးပုဟ်၊ ဆဂးဗွဲတၟေၚ် ဍေံပြံၚ်သၠာဲမံၚ်ဏောၚ်၊ ဆဂးအပြံၚ်အလှာဲဏံဂှ် မုရောဟွံတီကၠးပုဟ် ၊ ဟွံဗက်စအဂတိပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲသာ် ဗွဲသဘဴစှေ်စှေ် မိက်ဂွံကဵုပြံၚ်သၠာဲအာရ” သာ်ဝွံ ဟီုတွံလဝ်ဂှ် ဂွံဗဵုလဝ်ရ။

BNI က္ဍိုက်ပ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုမာတ်သတ္တဟကၠာအိုတ် ဒၞာဲဍုၚ်တံၚ်ကျဳတေံ ကာလကၠောန်သ္ပလဝ် သဘၚ်သဳကၠဳမဳဒဳယျာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလန်ဒုတိယ ပ္ဍဲအခန်တၚ်ဟီုတွံ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကေုာံ ကဏ္ဍသၟာပရိုၚ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ်ဂှ် အ္စာဇၞော်ဥူဝေန်တေန် ဟီုတွံဏာလဝ်ဂလာန်ညး အတိုၚ်ဗွဲလ္တူတေံရ။

ဂကောံဌာန်ပရိုၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် BNI ဝွံ ပရိုၚ်ကဵုပရူဒဒှ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်နူဇၟာပ်ဒေသတံဂှ် သွက်ဍုၚ်ပိုဲသၟးဟွံက သီုကဵုဍုၚ်သအာၚ်ဂမၠိုၚ် ညံၚ်ဂွံတီဗှ်ကလၚ်အာပရိုၚ်မာန် ရန်တၟံတုဲ ဒက်ပ္တန်လဝ် နူသၞာံ (၂၀၁၃) ဂိတုဂျာန္နဝါရဳဂှ်တုဲ လၟုဟ်မ္ဂး ဌာန်ပရိုၚ် ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် (၁၃) ဂကောံ ပါလုပ်ဒၟံၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.