Categories
လိက်ပရေၚ်

ဓါတ်ပၟတ်လလဳ ယဝ်ရပတိတ်နကဵုတၟံချးမ္ဂး

ဗညာအံၚ် – တောမ်ဍာ်ထၟာဲ “ဗွိုၚ်ဠာ Boiler” နကဵုတၟံချး Coal ၊ ဍာ်ကၞံတိုန်မ္ဂး သၟုဟ်ဍာ်ဂမ္တဴဂှ် ဗဂေတ်စက် “တာဗိုၚ် Turbine” ၊ စက်ဂေတ်တိုန် တောဲလဝ်ကဵု “ဒိုၚ်နမို Dynamo Generator” ဂှ် ဓါတ်ပၟတ်လလဳတိတ်ကၠုၚ်။ သ္ဇိုၚ်ဍေံဂှ် နကဵုသၟုဟ်ဍာ်ဂမ္တဴ ဗဂေတ်စက်တုဲ ပတိတ်ဓါတ်ပၟတ်ဂးရ။

ဟီုလဴကဵုဗီုဂွံကၠိုဟ်လောဲလောဲမ္ဂး စံၚ်တၟံချးလျိုၚ် ၁ ပံၚ် 1 Pound မ္ဂး ဂွံဓါတ်ပၟတ်လလဳ ၁ ကဳလဵုဝါတ် 1 KW ပွိုၚ် ၁ နာဍဳ၊ မွဲနဲပၠန်မ္ဂး ဇြဟတ်ပၟတ်ဓါတ်လလဳ ၁ ကဳလဵုဝါတ်(1 KW) သ္ဂောံဂွံတိတ်ပွိုၚ် ၁ နာဍဳမာန်ဂှ် ဒးစံၚ်တၟံချးလျိုၚ် ၁ ပံၚ်ရ။ သွက်ဓါတ်ပၟတ်လလဳဂွံတိတ် – ၁ မဂ္ဂါဝါတ်(1MW) ပွိုၚ် ၁ နာဍဳမာန်ဂှ် ဒးစံၚ်ဒၟံၚ်တၟံချး ၁၀၀၀ ပံၚ်ရောၚ်။ ရုၚ်စက်ဓါတ်ပၟတ်လလဳ ၅၀၀ မဂ္ဂါဝါတ်ဂွံတိတ်ပွိုၚ် ၁ နာဍဳမာန်ဂှ် ဒးစံၚ်တၟံချး ၂၅၀ တာန်ရောၚ်ဂှ် တၠပညာစပ်ကဵုပရေၚ်ပတိတ်ဓါတ်ပၟတ်လလဳတံ သောၚ်ကလးချူထ္ၜးလဝ်နွံ ဂွံလ္ၚတ်လဝ်ရ။

ရံၚ်အာလပါ်ခိုဟ်မ္ဂး နကဵုစရိတ်အောန်န်ဂှ် ပတိတ်ဂွံဓါတ်ပၟတ်လလဳဗွဲမဂၠိုၚ်၊ ဆဂး ဖဵုလပါ်ပရေအ်ဂှ်လေဝ် တောဲဗက်ကၠုၚ်မွဲကရောံကီု၊ ဟိုတ်နူစံၚ်ဒၟံၚ်တၟံချးဗီုဗီုဏံဂှ် သၟုဟ်ယက်ဗွဲမဂၠိုၚ် သွဝ်ပြးဇးမံၚ်လတူကျာလၟိုန်န်အခိၚ်တုဲ ဓါတ်ဂျိကဵု အိတ်သေတ် Acid ဂမၠိုၚ်ပေၚ်ပြးအာဇၟာပ်ပ်ဒၞာဲဂှ် ဟီုသရောပ်မ္ဂး မၞိဟ်တံကီု သတ်နွံကဵုလမျီုတံကီု ဒးဘဲဒဏ်နာနာသာ် ဗွဳဗွိုၚ်သဘာဝဗွဲမဂၠိုၚ်လီုလာ် ဍာ်လေဝ်ကၠိခန်ပပ်ပဳ ပရေၚ်တဵုလွဳအိုဿီုဟောံဗြောံသၟးဟွံက မၞိဟ်တန်တဴဒၟံၚ်ဒေသတံဏံပၠန်လေဝ် ယဲဘဲကပ်တၟေၚ် ကတဵုဒှ်ဏောၚ်ဟီုဂှ် ဟိုတ်နူဆဵုဂဗကၠုၚ် ဒၞာဲကၠောန်လဝ်ရုၚ်စက်တၟံချးပတိတ်ဓါတ်လလဳတုဲတုဲကၠုၚ်တေံတုဲ အခါလၟုဟ် ညးဂမၠိုၚ်ဟွံမိက်ထံက်ဂလာန် ရုၚ်စက်ဗီုဗီုတံဏံအိုတ်ရ။

ယဝ်ဒှ်ကၠောန်ရုၚ်စက်ဓါတ်ပၟတ်လလဳ ၅၀၀ မဂ္ဂါဝါတ်မ္ဂး မွဲနာဍဳအိက်ချးပတေၚ် Bottom Ash ၜိုတ် ၁၀၀ တာန်တိတ်ကၠုၚ်ရ။ နူကဵုပၠံၚ်ယက်ဍေံပၠန် အပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲနာဍဳဂှ် ကာဗေါန်ဒိုၚ်အံက်သိုက် CO2 ၜိုတ် ၁၀၀၀ တာန်၊ သာလဖါဒိုၚ်အံက်သိုက် SO2 ၜိုတ် ၄ တာန် 4 Ton ၊ နိုက်ထရိုဂျေန်အံက်သိုက် ၜိုတ် ၁ တာန်၊ ဓါတ်ပတေၚ်ဂျိကော်ခဴစ Fly Ash တံဂှ် ၜိုတ် ၁ တာန် ပြးဇးတိတ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်လၟိန်ရောၚ်ဂှ် တၠပညာရဲစဵုဒၞာသဘာဝတံ သ္ပသုတေသန လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲဆဵုလဝ် တၚ်နၚ်သာ်ဏံနွံရ။

သၟုဟ်ယက်သၟုဟ်ဓါတ်ဂျိတံဏံဂှ် ပြဟ်ပြးစှေ်အာ အကြာခံက်ဝါဗ္ၚ၊ ကၠအ်ဂူ၊ ဍာ်ပလိုၚ်၊ ဍာ်ကၟာ၊ ၜဳကြုၚ်တံ ဇၟာပ်ပ်ဒၞာဲ၊ ဇၟာပ်ပ်အခိၚ်နာဍဳဆက်ဆက်ရောၚ်။ အာယုက်ရုၚ်စက်ဏံ ဂွံအခေါၚ်ကၠောန်ပွိုၚ် ၃၀ သၞာံမ္ဂး သၟုဟ်ယက်တံဏံပေၚ်ပြးဇာပ်ဒၟံၚ်ပွိုၚ် ၃၀ သၞာံလေဝ်ဟွံကပုဟ်ဂှ် ချပ်ဂြၚ်ကေတ်မာန်ရောၚ်။
သၟုဟ်ယက်ဓါတ်ဂျိတံဏံဂှ် နူကဵုဍာ်မွဲကဆံၚ် လုပ်စိုပ်အာအပ္ဍဲတၞံသြောံ၊ မသြောံဂှ်တုဲ ပိုဲမၞိဟ်ညးတံ ဒးစမံၚ်ပုၚ်ဏံရတှေ် ဓါတ်ဂျိဏံလုပ်အာဗုၚ်ပိုဲရောၚ်။ ဓါတ်ဂျိဒတုံပြဟ်စှေ်အာ အပ္ဍဲဍာ်တံဂှ်ပၠန်ဂှ်လေဝ် လုပ်စိုပ်အာအပ္ဍဲသတ်ဍာ်မပ္တံကဵုၚုဲ၊ ကတံရောၚ်၊ မၞိဟ်တံ စၚုဲကတံဏံပၠန်ရောၚ်။ အပ္ဍဲဍာ်ပလိုၚ် ပိုဲတံရပ်စပ်သုၚ်စောဲဒၟံၚ်တံဂှ်မွဲကဆံၚ် လုပ်အာဗုၚ်ပိုဲညးတံပၠန်ရောၚ်။ ဗြဲဟစးဂူတုဲ ဓါတ်ဗဒါ Mercury တံလေဝ် ပေၚ်ပြးဇာပ်ဒၟံၚ် လတူတၞးဆုတံပၠန်ရောၚ်။ အကြာပွဳပွူဗီုသာ်ဏံ ယဝ်ရပိုဲညးတံ ဒးတန်တဴအာ သၞာံကာလလံလမ္ဂး ယဲဝေဒနာ ကဵုဘဲကဵုဇဳဝအာယုက်တံ က္တဵုဒှ်တိုန်ဗွဲဧကန်ရောၚ်ဂှ် ကေၚ်ဆဵုညာတ်ကၠုၚ်နမတ်အိုတ်တုဲ တၠပညာတံ ထ္ၜးလဝ်ကဵုသက်သဳ ပရောဒဒှ်တုဲတုဲတေံလေဝ် နွံကၠုၚ်ရ။ ဆဂး တမၠာကၠာကၠာတေံ အပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲဏံ ရုၚ်စက်တၟံချးဇၞော်ဇၞော် ဟွံကေၚ်ကၠောန်လဝ်တုဲ ပိုဲညးတံဟွံတီကၠုၚ် ဘဲတံဏံဏီရ။

အကြာဏံ ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ကရပ်ကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ရဲတၠတမ်ရိုဟ်ကါမ္ပဏဳ TOYO THAI တံ ဖျေံကၠုၚ်အစဳဇန် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံရုၚ်တၟံချး ပတိတ်ဓါတ်ပၟတ်လလဳ ၁၂၈၀ မဂ္ဂါဝါတ်ဂှ် ဟီုဂးလလောၚ်တြးကၠုၚ် ဂွံမိၚ်ရ။ အတိုၚ်ညးတံချူလဝ်ပ္ဍဲလိခ်ကိန်အစဳဇန်ညးတံမ္ဂး သွက်ရုၚ်စက်ဏံဂွံဂေတ်အာမာန် အပ္ဍဲမွဲဂိတုဒးစံၚ်တၟံချး ပိကိုဋ်ကြဴလက် (၃၆၀၀၀၀) တာန်ဂှ် ဂွံဗှ်ကေတ်ရ။ မွဲနာဍဳမ္ဂး ဒးသုၚ်စောဲဍာ်ၜဳဂါလန် ၄၄ ကိုဋ်ဂးရ။ ပၟတ်လလဳ ၁၂၈၀ မဂ္ဂါဝါတ်ဟီုဂှ် ရုၚ်စက်ဍောတ်တ်မွဲဟွံသေၚ်၊ ယဝ်ရဒှ်သိုၚ်ခၞံမ္ဂး အပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာအခိၚ်တ္ၚဲဏံ ဒှ်ရုၚ်စက်ပတိတ်ပၟတ်လလဳဇၞော်အိုတ်မွဲရ။

မွဲအခိၚ်တေံ ကါမ္ပဏဳ ITALIAN-THAI တံ ရန်လဝ် သွက်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက်ပၟတ်ဓါတ်လလဳ ပတိတ်ဇြဟတ်ပၟတ် ၄၀၀၀ မဂ္ဂါဝါတ် ဒၞာဲကိန်စဳဇန်သၞေဟ်ၜၚ်ထဝါဲတေံဂှ် အလဵုအသဳဗၟာကဵု တၠကါမ္ပဏဳတံတုပ်စိုတ် ချုက်လိခ်ကသုက်ဓရ်ကၠိုဟ်ခၠၚ် MoU နွံရ။ ဗွဲကြဴတၠပညာကီု ညးဒေသဂမၠိုၚ် ထံက်ထ္ၜးကဵု ပရေၚ်သဘာဝလီုလာ်နာနာသာ်ဒှ်ကၠုၚ်တုဲ စိုပ်သၞာံ၂၀၁၂ ဂိတုဂျာန်နဝါရဳဂှ် အလဵုအသဳဥူတိၚ်သိၚ်တံ ဗဒေါအ်ထောံကိန်အစဳဇန်ဏံရ။ အကြာဏံ ဟိုတ်နူ ရုၚ်ပၟတ်ဓါတ်လလဳတၟံချး ပတိတ်ဇြဟတ် ၈ မဂ္ဂါဝါတ် အပ္ဍဲဍုၚ်ကအ်သံၚ်ဂှ်လေဝ် ယဲဘဲတၟေၚ်က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်ဂးတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်ထ္ၜးကၠုၚ်ဆန္ဒနွံမံၚ်ဖိုအ်ရ။ ဗီုဂှ်ကီု အပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဗိက် ကရပ် “ကွာန်လအ်လအ်” တေံပၠန် ဂစါန်သိုၚ်ခၞံဒၟံၚ်ရုၚ်ပတိတ်ပၟတ်လလဳတၟံချး ၅၀ မဂ္ဂါဝါတ်မွဲမဂှ် ရဲဒေသဗိက်တေံ ဒစဵုဒစးမံၚ်ဖိုအ်တုဲ ဟွံဒှ်သိုၚ်ခၞံဏီရ။ လၟုဟ် အပ္ဍဲဖျေံအစဳဇန် ရန်လဝ်သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံရုၚ်စက်တၟံချးအပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာ ၜိုတ် ရ ဒၞာဲနွံဒၟံၚ်ဂှ် ဒၞာဲတွဵုရးဍုၚ်သေံ(သျှမ်းပြည်နယ်) ရုၚ်စက် “တဳကျေတ်” ၁၂၀ မဂ္ဂါဝါတ်ကဵု “မိုၚ်ခုက်” ၃၆၉ မဂ္ဂါဝါတ် ၂ ဒၞာဲဏံဟေၚ် စက်ဂေတ်ဒၟံၚ်ဖိုအ်ရ။ ရဲဒေသတံလေဝ် ဒးဒုၚ်ဘဲဝေဒနာနွံတုဲ ဒစဵုဒစးဒၟံၚ်ဖိုအ်ရ။

“နာဲတံဟွံဒုၚ်တဲရုၚ်စက်ဏံမ္ဂး ဒေသနာဲတံဏံ ပရေၚ်တဴတက်လေဝ်ဟၟဲတုဲ နာဲတံဝါတ်ခါဲဒၟံၚ် အတိုၚ်မွဲအာယုက် ရဏောၚ်” သာ်ဏံ လပါ်ရဲမိက်ဂွံကၠောန် ထမံက်ရုပ်ရဴသိုၚ်ခၞံရုၚ်စက်တၟံချး ပတိတ်ပၟတ်လလဳတံ ဟီုဂးစလေပ်ရ။ ဆၜိုတ်ပၟတ်ဓါတ်လလဳတၟးကၠုၚ်ဂှ် ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံဏံ ညံၚ်ရဴဂွံတိုန်ပရေၚ်တဴတက်အိုတ်အစောန်ယံၚ်ယံၚ် ဟီုဂးကြီုစအိုတ်ရ။ သရောပ်မ္ဂး ရဲဖျေံတမ်ရိုဟ်တံဟေၚ် ဂွံအာပရဲရောၚ်၊ ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန် ရဲဒၟံၚ်တန်တဴဒၟံၚ်ဒေသတံဂှ် ဟိုတ်နူသဘာဝပရေၚ်ဂေဟဂမၠိုၚ် လီုလာ်အာအိုတ်တုဲ ဂွံဒုၚ်အာဲကၟာဲ ယဲဘဲဝေဒနာဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠေၚ်ဏောၚ်ဂှ် ဒၞာဲကေၚ်ကၠောန်လဝ်တုဲတုဲတေံ ထ္ၜးလဝ်သက်သဳရောၚ်။ လၟုဟ် ရံၚ်အာပရေၚ်ရုၚ်စက်ဓါတ်လလဳတၟံချးဍုၚ်သေံ ဒၞာဲဒေသရယံၚ် Map Ta Phut တေံမ္ဂး ဗီုလဵုယဲကပ်ကတဵုဒှ်မံၚ်ဂှ် တီကၠးမာန်ကီုရ။
ဟိုတ်နူကဵုသၟုဟ်ယက်စံၚ်တၟံချးဂှ်တုဲ ယဲမဆီလီုလာ်( Hemogobin)၊ ကတေၚ်ဍဟ်ယောၚ် (Nervous System) ယဲဂၠံၚ်ပၞော်ယီုလီုလာ်၊ ယဲကေန်သာဆီ (Leukemia) ယဲဂြိုဟ်၊ ယဲတၟံလီု(ကျောက်ကပ်-Kidney)၊ ပဋိသန္ဓိလီု (Fetus)၊ ၜံၚ်ကောန်ၚာ်ဝဲလီုလီု ကၠေၚ်ဍဟ်ဟွံပေၚ်ဒကေဝ်၊ ယဲကေန်သာဂကူစုၚ်၊ ယဲခၞော် က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မံၚ် ဒဵုကဵုလၟုဟ်ဂှ် အာရံၚ်လ္ၚတ် ပရေၚ်ရုၚ်တၟံဆးပတိတ်ပၟတ်လလဳ ဒၞာဲဒေသ အပ္ဍဲဍုၚ်သေံတေံ ဆဵုညာတ်ကေတ်မာန်ရ။ ဒၞာဲ Mab Ta Phut ဂှ် လၟုဟ်ခုတ်လဝ် “ဒေသသၟုဟ်ကျာပပ်ပဳ Air pollution” ဖိုအ်ရ။ အတိုၚ်အလဵုအသဳတုပ်လဝ်စိုတ်ကဵု ရဲဖျေံလဝ်တမ်ရိုဟ် ကါမ္ပဏဳပတိတ်ပၟတ်တံဂှ် ဍေံဆက်ကၠောန်အာမံၚ်ဖိုအ်ရ။ ညးဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵုတံဂှ် ပါဲဒဴတိတ်အာနူဒေသ အန္တရာဲဇၞော်ဏံရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ရဲပါဲဒဴတိတ်အာဟွံမာန်တံဂှ် ဆက်ဒုၚ်အာယဲဘဲဏံဏီ ဖိုအ်ရ။

စပ်ကဵုပရေၚ်ရုၚ်ဓါတ်လလဳကဝာန်အၚ်ဒၚ်တုဲ ရဲနွံပၟိက်ထံက်ဂလာန်ကဵု ပရေၚ်ပတိတ်ပၟတ်လလဳနူတၟံချးတံမ္ဂး ပရေၚ်ဘဲအန္တရာဲအဌာန်ဂတတေံ သာ်လဵု၊ၜိုတ်လဵု၊ဗီုပြၚ်လဵုက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဂှ် ဟွံဟီုလဴကလးလဝ် ကၠးကၠးမးမးရ။ တၟော်ဆစၟဳညာတ် ရံၚ်အာကဵု ပရေၚ်ဒၞာဲဌာန်ဒၟံၚ် ဂဵုလဟဵုတိုန်ဂးတုဲ လပါ်ခိုဟ်ဟေၚ် ဟီုဂးတြးဝါဒဂၠိုၚ် ဂွံမိၚ်ကေတ်ရ။ သ္ပဟိုတ်ကဵု ရုၚ်စက်ဏံတုဲ သၞေဟ်ၜၚ်ဒှ်ကၠုၚ်ဂှ် ကမၠောန်တၟိတၟိဗွဲမဂၠိုၚ် မံက်တိုန်ဏောၚ်၊ ဂၠံၚ်ဍာန်လေဝ်ခိုဟ် ပၟတ်လလဳလေဝ် တၟးဆာဲ ဒှ်ကၠုၚ်ဌာန်ဒၞာဲ မိပ်ဇြိပ်ရာၚ်ဆာဲရောၚ် သ္ဂးမာန်ရ။ ဆဂး ရဲနူဌာန်သအာၚ် ဂကူဘာသာဟွံတုပ်တံ ပြံၚ်လုပ်ဖျေံကေတ်ဒၞာဲခိုဟ်ခိုဟ်အိုတ်တုဲ ရဲတန်တဴကၠုၚ်ဒၟံၚ်နူတမၠာတမၠာတံ ဒးသ္ၚောဲသာဲခြာတိတ်အာနူဌာန်ဒၞာဲတမၠာတပ်လဝ်သုက်ဇကု သေဲသေဲဏောၚ်ဂှ် ဟွံသ္ၚဳဂၠိပ်တော်ဆလဝ်ရ။

အတိုၚ်တၠပညာစီုသကီုပရေၚ်ရုၚ်စက်ပၟတ်လလဳတၟံချးတံ တော်ဆလဝ်မ္ဂး ရုၚ်စက်အၚ်ဒၚ် ဇြဟတ်မဂ္ဂါဝါတ် ၁၂၈၀ ဓါတ်လလဳဂွံတိတ်မာန်ဂှ် မွဲတ္ၚဲမ္ဂးလျို်ၚ်တၟံချး ၁၂၀၀၀ တာန် ဟီုမွဲနဲပၠန်မ္ဂး ဗၞတ်ဖ္ဍိုက်ကွဳစက်ဇၞော် ၆၀၀ မဂှ် ဒးစံၚ်မံၚ်ရောၚ်ဒှ်တုဲ လျိုၚ်ကာဗောန်ဒိုၚ်အံက်သိုက် CO2-တာန် ၁၂၀ ကိုဋ်၊ သာလဖာဒိုၚ်အံက်သိုက် SO2- တာန် မွဲဠက်ဘာ်၊ နိုက်ထရိုဂျေန်အံက်သိုက် NO2-တာန် ၈၅၀၀၊ အိက်ချးပတေၚ် တာန်ၜိုတ် ၄၀၀၀၊ ဓါတ်ဗဒါ ၊ ဂျိအာသေန်နေတ် Arsenic poisoning ကီုသီုကဵုကပေါတ်ဓါတ်ဓါတုကဵုဘဲအန္တရာယ်နာနာတံလေဝ် တိတ်ကၠုၚ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ရဲဒစဵုဒစးရုၚ်စက်တၟံချးအၚ်ဒၚ်တံ ချူတြးလဝ်လိခ်ဂှ် ဂွံဗှ်ကေတ်ရ။

တုဲပၠန် လပါ်လဟီုရဲမိက်ဂွံထမံက်ရုပ်ရဴတံ နွံတြးဝါဒမွဲသာ်ပၠန်ဂှ် “ဍာ်ဂွံသုၚ်စောဲသွက်ရုၚ်စက်ဏံဂှ် ကေတ်ဍာ်ၜဳဏောၚ်၊ ပတေၚ် အိက်ထၟိက်ချးတိတ်ရုၚ်စက်ဏံဂှ် ကၠောန်ပ္တိတ်ကပေါတ်သိုၚ်ခၞံသ္ၚိတိဗဳလာတ်၊ ဍိုတ်တံဏောၚ်” ဗီုဗီုဏံ ဟီုဂးစန်ဒက်လေပ်ရ။ ဆဂး ဒၞာဲကေၚ်ကၠောန်လဝ် စက်ပၟတ်ဓါတ်လလဳတၟံချးတံဂှ် အိက်ချးဂမၠိုၚ် ညံၚ်ရဴဒဵုသှ်ၜေက်ကၠုၚ်လဝ်သၟးရ။ သွက်ဂွံဟဂံက်ရုၚ်စက်ဂှ် မွဲနာဍဳမ္ဂးဍာ်ၜဳဂါလန် ၄၄ ကိုဋ်၊ မွဲတ္ၚဲမ္ဂး ဒးပတိတ်ဍာ်ကလေၚ်ထောံပ္ဍဲၜဳပဳပါ ၁၁ ကိုဋ်ပြၚ်ရောၚ်ဒှ်တုဲ မွဲဒမြိပ်ဇရေၚ်ဒၞာဲပြၚ်ၜဳတံဏံဂှ် အသိၚ်ဂမ္တဴဍာ်ဂၠိုၚ်နူဓမ္မတာ ၜိုတ် ၁၀ံC ရောၚ်ဟီုမ္ဂး ၚုဲကသၟးဟွံက သတ်ဍာ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒဴပဲါအာနူဒေသဒၞာဲဏံအိုတ်ရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ သဘာဝၜိုတ်လဵုလီုလာ်အာမာန်ဂှ် ချပ်ကေတ်မာန်။ သၞောဟ်ၜၚ်ဂှ်လေဝ် ၜၚ်ဇၞော်ဇၞော်ဒးလုပ်တိတ်မံၚ်လၟိုန်န်တုဲ ကရပ်ဒၞာဲဏံ ဂၠုၚ်ရပ်ကရဲတမ္ၚာတံ အခေါၚ်တန်တဴဂၠာဲစ ကၠေံကၠက်အာအိုတ်ရောၚ်။

အတိုၚ်လိခ်ကါမ္ပဏဳ TOYO Thai လလောၚ်ပတိတ်လဝ် အခိၚ်ကာလသိုၚ်ခၞံဒၟံၚ်ရုၚ်စက်ပွိုၚ်ပိပန်သၞာံဏံဂှ် သုၚ်စောဲအာသၟာကမၠောန်ၜိုတ်မွဲလက်ရောၚ်ဟီုလဝ်မ္ဂး သၟာကမၠောန်တံဏံ ကၠုၚ်နူလဵုရော?၊ မုဂကူရော? ရုၚ်စက်ဏံတုဲဒှ်မ္ဂး သၟာကမၠောန်တံဏံ ကလေၚ်စဴဟာ၊ ရံၚ်ခါတ်အကာဲအရာ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ မၞိဟ်ဂကူတၞဟ်ဟ်တံ ဗီုပြၚ်ပြံက်ရံက် လုပ်ကေတ်ဒၟံၚ်ဒၞာဲ အပ္ဍဲတိဍာ်ဍုၚ်မန်တ္ၚဲဏံဂှ်တုဲ ပရေၚ်ဏံညးဆာန်ဂကူတံ ဗစာရဏာထေက်ကီုရ။ ရဲဂွံလဝ်အဝဵုတံပၠန် ရုၚ်စက်သာ်ဏံၜိုတ်လဵုအန္တရာဲ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဂှ် ၜိုန်ရတီကၠိုဟ်မံၚ်ကီုလေဝ် ဒၞာဲတိဍာ်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ တန်တဴဒၟံၚ်နကဵုသဘာဝခိုဟ်ဟ်ဂှ် မုဟိုတ်ညးတံဒးရုဲစှ်ဏာဒၞာဲဏံရောဂှ် သၠေဟ်ပၟာပဟေဠိနွံမံၚ်ရ။

သရောပ်မ္ဂး ဍုၚ်ကွက်စက်တဴတက်လဝ်တံဂှ် မွဲအခိၚ်တေံ ဟိုတ်နူသုၚ်စောဲကၠုၚ် ရုၚ်ပၟတ်လလဳတၟံချးတံဏံတုဲ ၜိုတ်လဵုသဘာဝလီုလာ်ကၠုၚ်လဝ်ဂှ် ဆဵုညာတ်ကၠုၚ်လဝ်ရ၊ အခိၚ်လၟုဟ် ညးတံပြံၚ်လှာဲကၠုၚ် ဗျူဟာပတိတ်ဇြဟတ်ပၟတ် ဗီုပြၚ်တၞဟ်ဟ်ပၠန်ရ။ ပရေၚ်ပတိတ်ပၟတ်လလဳနကဵုတၟံချးဂှ် ညးတံယှုအ်ဖျေံဒၟံၚ်တုဲ လၟုဟ်ဂစာန်ပတိတ်ကၠုၚ် နကဵုသဘာဝတ္ၚဲ၊ ကျာ၊ ဍာ်လပှ်၊ ထၟိက်၊ သၟုဟ်ဓါတ်၊ ဍာ်ကၟိုန်တံပၠန်ရ။ ဂၠးကဝ်ပိုဲလေဝ် အခါကာလလၟုဟ် ဓါတ်ကာဗောန်တီုကၠီုဂၠိုၚ်တိုန်တုဲ မွဲသၞာံတုဲမွဲသၞာံ ဓါတ်ဂမ္တဴသၠုၚ်တိုန်၊ ဥတုရာသဳဖံက်ပၠန်တိုန်ဂှ် ဘဲဒဏ်သဘာဝဗွဲမဂၠိုၚ် ဒးဆဵုဂဗတိုန်ဂၠိုၚ်ရ။ ပွတံဏံဂှ် ဒၟာနူမၞိဟ်တံပလီုတုဲ သဘာဝဒးလီုလာ်ကၠုၚ်ဂှ် ညးညးအဲအဲစွံသတိအိုတ်ညိအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.