Categories
ပရိုၚ်

ဒပ်အလဵုအသဳကဵု DKBA တံ စွံစိုတ်သၠဲသၠဲလးလးသောၚ်ကလးအာညိဂှ် နာဲဟံသာဗတိုက်ဖအောဝ်

အကြာဒပ်အလဵုအသဳကဵု DKBA ဒှ်ဒၟံၚ်ပေဲါဗတိုက်လၟုဟ်ဏံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ၜါလ္ပာ်တံ စွံစိုတ်သၠဲသၠဲလးလးတုဲ ညံၚ်ဂွံသောၚ်ကလးအာညးသ္ကံဂှ် ညးက္ဍိုပ်ဂကောံဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCCT နာဲဟံသာ ဗတိုက် ဖအောဝ်ဏာ နူဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA ရ။

ကိစ္စပဋိပက္ခရပ်လွဟ်တံဂှ် ညးဇြဟတ်ဇၞော်မွဲလပါ်ဓဝ်ကေတ်စေဝ်လတူတုဲ ပသောၚ်အာဟွံမာန်၊ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုဗဗွဲဓဝ်၊ ပရေၚ်ကဆံၚ် တုပ်သၟဟ်တုဲမှ သောၚ်ကလးပြဿနာပြေပြံၚ်မာန်ရောၚ် သာ်ဝွံညးဟီုရ။

“ဟိုတ်နူပဋိပက္ခရပ်လွဟ် ဒှ်မံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် ပေဲါသဳကၠဳဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် ခက်ခိုအ်အာမာန်၊ လ္တူပေဲါသဳကၠဳလေဝ် ဓဝ်ပတှေ် အောန်စှေ် ကၠုၚ်မာန်ရောၚ်၊ ပေဲါဗတိုက်တံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်သၟးဟွံကပုဟ်၊ လပါ်ဒေတွဵုရးတၞဟ်ဟ်ဂှ်လေဝ် ဆက်ဒှ်မံၚ်ကီုရောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ဟီုရ။

အခိၚ်လၟုဟ် တွဵုရးကရေၚ်သၟးဟွံက တွဵုရးသေံ၊ လ္ပာ်တွဵုရးကချေၚ်တေံလေဝ် ဒပ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကဵု ဒပ်အလဵုအသဳတံ ပေဲါဗတိုက် ဆက်ဒှ်အာမံၚ်ဗီုဏံမ္ဂး သွက်ဂွံဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ်ဂှ် ဒှ်လက်သျှဏ်ခိုဟ်မွဲဟွံသေၚ် သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

“ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်တုဲလဝ်ဂှ် ဂွံလဝ်က္ဆံၚ်တွဵုရး၊ က္ဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဟီုကီုလေဝ် အပ္ဍဲတၚ်တုပ်စိုတ်တုဲကၠုၚ်တံဂှ် ဗီုဂွံဖျေံဒၞာဲဒပ်ကဵု စေဝ်ပၞောန်ဒပ် ညးဒပ်အဲ ဗီုဂွံဒ္ဂေတ်ဗက်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ်ဟွံမွဲပုဟ်" သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ထံက်ထ္ၜးရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗီုပြၚ်ဒၞာဲဖျေံဒပ်ကီု စေဝ်ပၞောန်ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်တံကီု သီုကဵုဂကောံမၚ်ကျောဝ်ရံၚ်တံနွံမှလေဝ် ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ်ဗွဲ မခိုၚ်ကၠိုက်ဒက်ပ္တန်အာမာန်ရောၚ် သာ်ဝွံညးဟီုရ။

သ္ကိုပ်ဗျူဟာပၞာန် ကလဵုထူဗဝ် DKBA သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် သဝ်သာန်အံၚ်ဂှ် " တၚ်ဒုၚ်လျိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်နွံတှေ် သွက်ဂွံဒေံါပန်ပှော်ဆေၚ် ကဵုအလုံဍုၚ်ဂှ် လ္ပာ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပိုယ်တံ တုပ်မံၚ်စိုတ်ရ၊ ဆဂး ထပက်စၟထ်တဲတုဲမှ သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏောၚ်၊ တုဲတှေ် ပဆုဲပြံၚ်ဒပ်ဏောၚ်ဟီုကၠုၚ်ဂှ်တှေ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပိုဲတံ စိတ်ဟွံမိပ်ပုဟ်” သာ်ဝွံဟီုရ။

ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ်တုဲမ္ဂး အတိုၚ်ၜါလ္ပာ်တုပ်လဝ်စိုတ်တံဂှ် ဒ္ဂေတ်ဗက်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မာန်မှ ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဓါန်ဂတတေံကဵု လၟေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်တံ အံၚ်ဇၞးမာန်ရောၚ် သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

“ဒပ်အလဵုအသဳတံ ဆက်ဆောံကဵုဒပ်ပိုဲလၟုဟ်ဂှ် ပါ်မံၚ်ကဆံၚ်၊ ပိုယ်တံဂှ် ကေတ်အခေါၚ်အရာတုပ်သၟဟ်ရ၊ လၟုဟ်အေဗီုဂှ်ဟွံသေၚ်၊ ပိုဲတံဂှ် ဒပ်အလဵုအသဳဏောၚ်၊ ဒးမံၚ်သၟဝ်တဲပိုဲဏောၚ် ဆက်ဆောံကၠုၚ်ဗီုပြၚ်ဏံတှေ် ကောန်ဒပ်ပိုဲဒုၚ်တဲဟွံမာန်တုဲ ဇီုကပါ်ကၠုၚ်ဗီုဏံ" သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ဂိတုတုဲကၠုၚ် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၉ ဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်မြဝတဳ၊ ဒပ်အလဵုအသဳကဵု ဒပ်မၚ်ပယျဵု BGF တံပန်တုဲ ဗိုလ် DKBA မွဲတၠချိုတ်၊ သ္ဂံၚ်မွဲတၠဒးအာဝပ်တုဲ သ္ၚိရဲဂကောံ DKBA မၞုံအကြာပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ဒပ်အလဵုအသဳကဵု ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ပလိက်တံ လုပ်ဂၠိုက်ဂၠာဲသဳကေတ်ထောံ လွဟ်နွံရ။

ဂိတုတုဲကၠုၚ် စၟတ်တ္ၚဲ ၂၆ ပၠန် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ သၞေဟ်ကၚ် DKBA မၞုံပ္ဍဲကွာန်ကယေန်တဝ်ဂှ် ဒပ်ခလရ ၂၀၈ လုပ်ကၠုၚ်နကဵုကွဳစက်ဂှ် DKBA ရပ်ထိၚ်ထောံ သီုကောန်ပၞာန် သီုပလိက်ၜိုတ် ၁၀ ပြၚ်ၚ်တုဲ ဗွဲကြဴကလေၚ်ၚ်ဗလးထောံရ။

ဂိတုတုဲကၠုၚ် စၟတ်တ္ၚဲ ၂၇ ဂှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ဗဒါဲကွာန်ယှိုဲဝါချံၚ်ဂှ်ကီု ဗဒါဲကွာန်ကယေန်တဝ်ဂှ်ကီု ဒပ် DKBA ကဵု ဂကောံဒပ်ပၞာန်ဗၟာ တအ် ဒှ်ပေဲါဗတိုက်ရ။

ပ္ဍဲအခိၚ်ဒှ်ဒၟံၚ်ပေဲါဗတိုက်တံဏံဂှ် UPWC ကဵု NCCT တံ အခိၚ်ကၠောန်သ္ပမံၚ် ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော် အလန်ဆဌမ ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဖိုအ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.