Categories
ပရိုၚ်

ဘိက်ပၟိၚ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟီုဂလာန်လ္တူစၚ်မ္ဂး ကဵုဒၞာဲကဵုကောန်ဂကူမန်ရောၚ်

ကြက်ကၠုၚ်စိုပ် ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၈) ဝါဏံမ္ဂး သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မတိုန်စိုပ်ဟီုဂလာန် လ္တူစၚ်သၠုၚ်တံဂှ် ဒးဒှ်မုက်မတ်ကောန်ဂကူမန်တံရောၚ်ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တံ ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၅) ဏံ သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပေဲါရုဲမာဲနွံမံၚ်တုဲ ယဝ်ရပတိုန်ဒးစၚ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူတၞဟ်ဟ်မ္ဂး ဒှ်လလေၚ်ဖဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရောၚ် ညာတ်တုဲ လ္တူစၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဂှ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံဟေၚ် မိက်ဂွံကဵုထ္ၜးမုက် လ္တူစၚ်ဂှ်ရောၚ် ဟီုဂးမံၚ်အိုတ်ရ။

“ရဲသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ဗီုပိုဲဘိက်မံၚ် အရိုဟ်ဟ်သၞာံဂှ် ပိုဲဘိက်ပၠန်ဏောၚ်၊ ပိုဲရံၚ်ကဵု (ပေဲါရုဲမာဲ) ၂၀၁၅ ဏံတုဲ မုက်မတ်ညးတၞဟ်ဂှ် ပိုဲလၞုဟ်ပတိုန်စၚ်ကွေံ၊ မုက်မတ်ကောန်ဂကူပိုဲရ ပိုဲမိက်ဂွံပတိုန်ဏာစၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်လ္ဂုၚ် ဖက်ဆောညးလလောၚ်တြး နာဲတၟးဖၠၚ် ဟီုရ။

သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၈) ဝါ လ္တူဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၂) ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ၊ သၞာံ (၂၀၁၄) ဂှ် ကော်ကောံဓရီု ပ္ဍဲဇြပ်သဘၚ်ဓဝ်မန်တုဲ ညးတာလျိုၚ်ကဏ္ဍနာနာတံ ဒက်ပတန်လဝ် ဂကောံကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (ဍုၚ်လ္ဂုၚ်) နကဵုလၟိဟ်ညးတာလျိုၚ် (၂၁) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

လောန်ကၠုၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၆) ဝါ လ္တူဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဂှ် ကေၚ်ဘိက်ပၟိၚ်လဝ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မပ္တံကဵုဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳတံ တုဲ အကြာကောန်ဂကူမန်တံ ရမျာၚ်ပါ်ပဲါ မံက်တိတ်ကၠုၚ်လဝ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ကီုရ၊ ပ္ဍဲမရနုက်တုဲကၠုၚ် (၆၇) ဝါဂှ် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်ကဆံၚ်ဗဟဵုတံ ကြပ်ဒှ်အာ ကဆံၚ်ဘိက်ပၟိၚ်ပၠန်ကီုလေဝ် ညးမဒစဵု ဒစးတံ နွံကၠုၚ်လဝ်ရ။

အစဳဇန်ဖျေံဖျောန် အသေအဟာန် စၚ်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဂှ် ကျေဝ်ဂေါဝ်ကၠုၚ်မံၚ် လၟေၚ်သၞာံတုဲ မပတံကဵု ဒိၚ်ထ္ၜးပျးအခိုက် ကၞာယေန်သၞာၚ်မန်ကီု လဝေၚ်ဇာတ်ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲ ရာဇဝၚ်ပရေၚ်ဂကူမန်တံကီု ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်လဝ်ကီုရ။

စပ်ကဵုအစဳဇန်လဟိၚ်စိုတ်တုဲ နာဲတၟးဖၠၚ် ဟီုပၠန်ဂှ် “သၞာံဏံဂှ် ပိုဲဗဒှ်ပေဲါဇာတ် ‘ ဆာန်ညဳဆာန်’ ကီုဏောၚ်၊ အပ္ဍဲအရာလဟိၚ်စိုတ်ဂှ် တ္ၚဲသဳဂိတုမာ်ပေၚ်ဂှ်တှေ် ပေဲါမန်တိုန်ဒှ် လ္တူဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဏံရ၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူဂှ် ပိုဲကၠောန် လဝေၚ်ဇာတ် စပ်ကဵုဝၚ်မန်မွဲပိုဒ်ဏောၚ်၊ ဒိၚ်သၟိၚ်ၜိုပ်တံကီု ဒိၚ်ပူဇဴကျာ်လ္ဂုၚ်တံကီု ဒိၚ်နာနာသာ်တံကီု ကချိၚ်ဍောတ်တ် မွဲမွဲပိုဒ်လေဝ် ပိုဲစဳဇန်အာဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

စၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲသၟိၚ်မန် သမလ၊ ဝိမလ ကောကဵုဒေံညးၜါ ပတန်ကၠုၚ်လဝ် ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်သာသနာ (၁၁၁၆) ဂိတုမာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲစန်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်တံ စၟတ်သမ္တီကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တုဲ သၞာံဏံမ္ဂး ပေၚ်ကၠုၚ် (၆၈) သၞာံရောၚ်။ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၈) ဝါ ကဆံၚ်ဗဟဵုဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ လ္တူဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.